Книги

Контроль і ревізія: навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом'яка, О. В. Тесак. Львів: ТОВ "Видавнича група "Бухгалтери України", 2021. 264с.

Написання розділів та параграфів здійснили:
Оліховський В. Я. (передмова); Тесак О. В., Оліховський В. Я. (розд. 8. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями).

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення контролю та ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

Навчальний посібник може бути використаний студентами вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, науковцями, працівниками фінансового контролю, податкової служби та аудиторських фірм.

Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я.

Основи підприємницької діяльності: практикум. Дрогобич: Посвіт, 2020. 120 с.

Практикум містить загальні положення, тематичний план та змістові модулі дисципліни «Основи підприємницької діяльності», тематику занять, методичні поради до виконання кейсів, кейси, перелік контрольних запитань до поточного та підсумкового контролів, критерії оцінювання знань студентів, а також список рекомендованої літератури.

Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я.

Бізнес-планування у системі менеджменту: навч. посіб. Дрогобич: Посвіт, 2019. 272 с.

У посібнику розглядаються методи підготовки та оформлення бізнес-планів для менеджерів-керівників різних ланок управління. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність презентації бізнес-плану перед слухачами. У навчальному посібнику пропонуються до розв’язку практичні завдання у вигляді блоків, а також подана тематика індивідуальних науково-дослідних завдань для самостійної роботи студентів з рекомендованою літературою до навчального курсу.

Для студентів, викладачів та усіх бажаючих, хто вивчає сучасні проблеми економіки і ведення власної бізнес-справи в умовах адаптації України до ЄС.

Гринькевич О.С.

Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с.

Розроблено новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності. Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Розроблено методику моніторингу конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку, інтеграції у глобальний освітній простір, формування нового технологічного укладу. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності.

Для дослідників і викладачів, менеджерів вищої освіти професіоналів з економіки та публічного управління системами вищої освіти на національному і регіональному рівнях.

Шевчук В.О., Іванюк У.В.

Аграрний сектор і економічний розвиток України : монографія. Львів: ПАІС, 2018. 432 с.

У монографії опрацьовано теоретико-методичні засади розвитку аграрного сектору України та оцінено емпірично його вплив на економічне зростання. Окреслено системні зв'язки аграрного сектору як чинника зовнішньої торгівлі та внутрішнього ринку, розкрито конкурентний потенціал сільськогосподарського виробництва, розглянуто особливості вітчизняного інституціонального середовища, досліджено механізми стимулювання економічного зростання за допомогою розвитку сільського господарства і супутніх галузей. За допомогою сучасних економетричних методів оцінено емпірично взаємний зв’язок між обсягами сільськогосподарського виробництва, експорту-імпорту аграрної продукції та роздрібного товарообігу, що дозволило обґрунтувати використання макроекономічних інструментів стимулювання аграрного сектору України та поліпшення його якісної структури. У такому контексті охарактеризовано основні напрями державної підтримки аграрного виробництва і підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на основі вітчизняних порівняльних переваг, зокрема в сегменті органічних продуктів харчування.

Оліховська М.В., Лелик Л.І., Оліховський В.Я.

Менеджмент організацій: навч. посіб. Львів: ТзОВ "ЛІГА-ПРЕС", 2018. 372с.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Менеджмент організацій". У посібнику висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах трансформації економіки України, також розглядаються методи підготовки висококваліфікованих менеджерів – керівників різних ланок управління. У навчальному посібнику пропонуються до розв’язку тестові завдання, ситуаційні вправи та задачі, а також теми індивідуальних науково-дослідних завдань з рекомендованою літературою до кожної теми наукового курсу.

Для студентів, бакалаврів та магістрів, а також для усіх бажаючих, що вивчають сучасні проблеми менеджменту.

Іванюк У.В., Оліховська М.В., Парфенюк Є.І., Шушкова Ю.В.

Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник. Львів: ТзОВ "Ліга-Прес", 2017. 188с.

У термінологічному словнику-довіднику викладено основні та найважливіші терміни з менеджменту. Він буде корисний передусім для викладачів, студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів, менеджерів, економістів, наукових працівників, а також для тих, хто хоче ефективно започаткувати власний бізнес та управляти ним. Засвоєння та застосування термінів і понять дають змогу прийняти правильні управлінські рішення й успішно їх реалізовувати в умовах розвитку національної економіки України.

Податки. Оподаткування. Податкове планування: навч. посіб. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. Львів: ЗУКЦ, 2017. 512 с.

Подано тлумачення основних понять та термінів зі сфери податків і зборів, оподаткування юридичних та фізичних осіб, планування податкових платежів та податкового планування суб’єктами господарювання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів, фінансистів та економістів.

Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Вільчинська О.М.

Бізнес-статистика: навч. посіб. Київ: Алерта, 2016. 281с.

У навчальному посібнику висвітлено особливості застосування методів статистики у вивченні економіки та її бізнес-процесів. Розглянуті статистичні підходи до розуміння різних типів даних у бізнесі, методи їх перетворення та аналізу для прийняття рішень.

Теоретичний матеріал доповнений різноманітними прикладами з використанням електронних таблиць Excel для їх виконання. Такий підхід полегшує розуміння статистичних методів, а також ілюструє можливості їх застосування у вирішенні аналітичних задач економіки та менеджменту бізнесу.

Для студентів, викладачів, бізнес-аналітиків, а також менеджерів, які зацікавлені у використанні статистичних методів підвищення ефективності своєї роботи.

Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г., Лелик Л.І., Березяк І.М., Мельник О.-С.М. Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2015. 248с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи оцінювання і моделювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу, основні способи їх мінімізації, прийоми емпіричного і теоретичного рівнів дослідження, а також приклади їх використання на рівні Львівської області та України.

Особливу увагу зосереджено на проблемах оцінювання інвестиційних ризиків регіону, оскільки сучасний стан економічного розвитку країни вимагає пошуків нестандартних рішень щодо збільшення капіталовкладень.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посіб./ С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькевич та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 378с.

Навчальний посібник містить стислий вигляд загальних, спеціальних, евристичних та інших методів наукових досліджень різноманітних явищ і процесів суспільного життя. Систематизовано основні складові та види інформаційного забезпечення наукових досліджень, рекомендації щодо їх організації та викладу основних результатів. Наведено приклади оформлення структурних елементів магістерської кваліфікаційної роботи.

Для студентів, викладачів, аспірантів, які використовують методи наукових досліджень у підготовці наукових публікацій, виконанні науково-пошукових робіт у галузі економіки та управління.

Загородній А., Оліховський В. Технологічні карти податкового планування (Mapy procesow w planowaniu podatkowym). Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie /

Pod redakcią Henryka Ronka, Anatolia Zahorodnego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. C.263-276.

У монографії представлено наукові статті, що були підготовлені на Міжнародну наукову конференцію, організовану кафедрою бухгалтерського обліку економічного факультету УМКС в Любліні, кафедрою обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» у Львові, а також кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному.

Конференція під назвою "Сучасні питання бухгалтерського обліку в Польщі і на Україні" відбулася в Любліні 21-22.05.2015 р. і була спрямована на обмін досвідом в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку в Польщі і на Україні між науково-педагогічними працівниками, що співпрацюють поспіль вже кілька років.

Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.

Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посіб. Київ: Алерта, 2015. 238с.

Навчальний посібник висвітлює основні питання методології та організації митної статистики як складової статистики зовнішньої торгівлі товарами.

Містить навчальні приклади з використанням офіційних даних митних органів Державної фіскальної служби та Державної служби статистики України, практичні та тестові завдання, а також рекомендовані додаткові джерела інформації до вивчення основних питань теорії та практики митної статистики.

Губені Ю. Е., Оліховська М. В., Оліховський В. Я.

Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 206 с.

У монографії знайшли відображення теоретико-методологічні засади формування та функціонування підприємств аграрного бізнесу. Досліджено розвиток підприємств агробізнесу регіону в умовах ринкової економіки. Здійснено аналіз фінансово-економічної стабільності в різних організаційно-правових формах господарювання агробізнесу. Обгрунтовано перспективні напрями розвитку підприємств агробізнесу, зокрема стратегічні альтернативи функціонування підприємств в умовах євроінтеграції, формування механізму інтеграції суб’єктів агробізнесу, напрями удосконалення вітчизняної аграрної політики на основі емпіричних напрацювань розвитку агробізнесу в економічно розвинених країнах світу.

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 т. / НАН України, Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2013. Т. 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. 2013. 456с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку").

Написання розділів та параграфів здійснили:

К.е.н. Гринькевич О.С.(8.1), к.е.н. Данилюк Л.Г. (8.1), к.е.н. Лелик Л.І. (2.2), к.е.н. Левицька О.О. (4.1, 4.2, 4.3, 8.1).

У монографії висвітлено сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку соціально-демографічного потенціалу Карпатського регіону. Розкрито демографічні підсумки його ретроспективного розвитку. Досліджено чинники та репродуктивні можливості відтворення населення Карпат, вказано на основні детермінанти стабілізації соціально-демографічної ситуації в умовах кризовості економіки краю. Проаналізовано валеологічні виклики сучасності у розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону Карпат. Обгрунтовано концепцію соціально-демографічної політики Карпатського регіону України на період до 2030 року, інституційне забезпечення та сучасні форми й інструменти її реалізації.

Левицька О.О.

Кадрова політика у системі охорони здоров&'я регіону: напрямки формування та реалізації : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. 320с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади формування та реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я як складової комплексної системи управління людськими ресурсами в регіоні. Проаналізовано стан здоров’я населення Львівської області на основі демографічних, медико-санітарних показників та індикаторів рівня і якості медичної допомоги. У цьому контексті розроблено модель впливу галузевого кадрового потенціалу на стан суспільного здоров’я у регіоні. З метою удосконалення процесу формування та реалізації регіональної кадрової політики у системі охорони здоров’я запропоновано дієві організаційні та фінансово-економічні механізми збереження та зміцнення кадрового потенціалу галузі на принципах децентралізації управління людськими ресурсами і надання більш широкої автономії регіональним суб'єктам.

Оліховська М.В., Оліховський В.Я.

Особливості формування підприємств агробізнесу регіону та перспективи їх розвитку. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи : колективна монографія / за заг. ред. Г. Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. Кн. 2. Одеса: ТОВ "Лерадрук", 2012. С. 282-294.

Дослідження присвячене розгляду розвитку, функціонування та виходу з тривалої економічної кризи підприємств агропромислового комплексу України. Приділено увагу соціально-економічним, фінансово-кредитним, організаційно-правовим та управлінському аспектам розвитку агробізнесу. Розраховано на фахівців в галузі економіки агропромислового виробництва, науковців, аспірантів та студентів.

Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2011. 528с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку").

Написання розділів та параграфів здійснили: К.т.н. Гринькевич В. М. (3.2), к.е.н. Гринькевич О. С. (1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1), к.е.н. Данилюк Л. Г. (3.2, 3.3, 5.1), к.е.н. Лелик Л. І. (5.1, 7.1), к.е.н. Левицька О. О. (7.2).

У монографії висвітлено теоретичні методологічні та прикладні основи дослідження регіональної міграційної політики. З позиції системного підходу розкрито суть міграційних процесів, вказано на роль міждисциплінарного дискурсу у розвитку понятійно-термінологічного апарату, конкретизовано місце міграції в системі регіональної економіки і політики. Обгрунтована роль міграції у гармонізації соціально-економічного розвитку територіальних суспільних утворень в умовах наростання поліетнічності їх середовища. Вивчено вплив міграції на збереження історико-культурного, курортно-рекреаційного потенціалу регіону. Розкрито глобалізаційні аспекти міграційних процесів і їх зв’язок з питаннями інноваційного розвитку регіональних ринків. Проведено апробацію авторської методики економічної та соціальної оцінки ефективності міжрегіональних міграційних потоків.

Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г.

Математичне програмування: теорія та практикум: навч. посіб. Львів: Вид-во "Новий світ-2000", 2009. 160с.

У навчальному посібнику викладено основні підходи до розв’язування задач лінійного та нелінійного програмування. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язування типових задач та завданнями для самостійної роботи.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться застосуванням математичних методів в економіці.