Книги

Вячин Ю.О., Гринькевич О.С., Уманців Б.Б., Ковальчук А.С., Лелик JI.I., Левицька О.О. Сучасна туристика: Навчально-довідкове видання. -Львів: Львівський інституту МАУП, 2006. - 292 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, слухачам, викладачам вищих та професійних навчальних закладів, які навчаються і працюють у галузі готельно-туристичного бізнесу або ж усім тим, хто планує розпочати власну справу у цій сфері.Видання буде корисним також у самостійній роботі з вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями "Менеджмент організацій" (спеціалізації "Менеджмент підприємницької діяльності", "Менеджмент готельного бізнесу та туризму") та "Туризм". 

Вячин Ю.О., Гинда О.М., Гринькевич О.С., Єфімова С.М., Левицька О.О., Лелик Л.І., Мойсеєнко І.П., Рой А.П.Управління персоналом: Навчальний посібник / За заг. ред. Вячина Ю.О. - Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. - 285 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, слухачам, викладачам вищих і професійних навчальних закладів, які навчаються і працюють у галузі управління людськими ресурсами.Видання буде корисним також у самостійній роботі з вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці" (спеціалізація "Економіка та управління персоналом").

Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І. Економіка і менеджмент підприємств готельно-туристичного комплексу: Навчальний посібник / За ред. О.С. Гринькевич. - Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. - 303 с.

Розглядаються питання, які мають пріоритетне значення у підготовці фахівців з економіки та управління у сфері туризму. Головна перевага посібника комплексний виклад економічних основ та механізму функціонування туристичних організацій як особливого виду підприємств в умовах формування ринку туристичних послуг в Україні, а також висвітлення методології розроблення і впровадження економічної стратегії для різних об`єктів управління, зокрема бізнес - і загальної стратегій туристичної організації.Основні теоретичні положення супроводжуються відповідними прикладами, підготовленими на основі вивчення діяльності реальних вітчизняних підприємств готельно-туристичного комплексу.Видання допоможе студентам, слухачам центрів з перепідготовки економічного та управлінського спрямування у вивченні теоретичних і прикладних аспектів економіки і менеджменту в туризмі, а також може бути корисним для власників і менеджерів туристичних організацій у процесі стратегічного аналізу потенціалу туристичного ринку та вибору і реалізації загальної і бізнес-стратегїї організації.

Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Левицька О.О., Уманців Б.Б. Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі: навч. посібник - Львів: Львівський інститут МАУП. 2009. - 400 с.

У комплексному виданні, яке охоплює програми професійно-орієнтованих дисципліни з підготовки фахівців з туризму, висвітлені найважливіші питання економіки, організації управління, основ бізнес-планування, стандартизації та сертифікації в туризмі, а також стратегічного менеджменту підприємств готельно-туристичного комплексу.Теоретичний матеріал доповнений прикладами, які підготовлені на основі вивчення діяльності реальних вітчизняних підприємств готельно-туристичпого комплексу.Додатки містять нормативні та науково-популярні матеріали, які будуть не лише корисними, але й цікавими для широкого кола читачів.Розраховано на студентів, слухачів інститутів, факультетів, центрів з перепідготовки та післядипломної освіти економічного та управлінського спрямування, а також може бути корисним для власників і менеджерів туристичних організацій у процесі стратегічного аналізу потенціалу туристичного ринку та вибору і реалізації загальної і бізнес-стратегії організації.

Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С., Лагоцький Т.Я., Панчишин Т.В. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. - Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 -232с.

Навчально-методичний посібник містить стислий виклад загальних, спеціальних, евристичних та інших методів наукових досліджень різноманітних явищ і процесів суспільного життя. Систематизовано основні складові та види інформаційного забезпечення наукових досліджень, рекомендації щодо їх організації та викладу основних результатів. Наведені приклади оформлення структурних елементів магістерської кваліфікаційної роботи.Для студентів, викладачів, аспірантів, які використовують методи наукових досліджень у підготовці наукових публікацій, виконанні науково-пошукових робіт у галузі економіки та управління.

Матковський С. О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Крамченко Л.І., Прокопович-Павлюк І.В. Статистика підприємств: Навчальний посібник /За ред. С.О. Матковського. — Львів: Світ, 2007. — 440 с.

У навчальному посібнику підприємство розглядається і як об`єкт статистичного вивчення, і як основне джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки економіки держави. З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду викладено теоретичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, результатів та ефективності діяльності підприємств. Окремі розділи присвячено вивченню базових інструментів статистики підприємств, а саме: економічним класифікаціям, адміністративним і статистичним реєстрам підприємств. Систематизовано показники статистичної звітності під­приємств, основу яких становлять показники структурної статистики. Описано завдання та програму кон`юнктурних спостережень за діловою активністю підприємств, основна мета яких — відстеження бізнес-циклів та оперативна оцінка макроекономічної ситуації.Для студентів і викладачів усіх економічних та управлінських спеціальностей, а також фахівців зі статистики, організації інформаційної діяльності у сфері управління, маркетингових досліджень і розробок, економічного та фінансового аналізу, які провадять дослідження та ухвалюють практичні рішення, що потребують інформаційно-статистичної підтримки.


Матковський С. О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Крамченко Л.І., Прокопович-Павлюк І.В. Статистика підприємств: Навчальний посібник /За ред. С.О. Матковського. — Львів: Світ, 2007. — 440 с.

У навчальному посібнику підприємство розглядається і як об`єкт статистичного вивчення, і як основне джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки економіки держави. З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду викладено теоретичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, результатів та ефективності діяльності підприємств. Окремі розділи присвячено вивченню базових інструментів статистики підприємств, а саме: економічним класифікаціям, адміністративним і статистичним реєстрам підприємств. Систематизовано показники статистичної звітності під­приємств, основу яких становлять показники структурної статистики. Описано завдання та програму кон`юнктурних спостережень за діловою активністю підприємств, основна мета яких — відстеження бізнес-циклів та оперативна оцінка макроекономічної ситуації.Для студентів і викладачів усіх економічних та управлінських спеціальностей, а також фахівців зі статистики, організації інформаційної діяльності у сфері управління, маркетингових досліджень і розробок, економічного та фінансового аналізу, які провадять дослідження та ухвалюють практичні рішення, що потребують інформаційно-статистичної підтримки.

Регіональні суспільні системи / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Відп. ред. Л.К.Семів. - Львів, 2007. - 496 с. - (Сер. «Проблеми регіонального оозвитку»).

Висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціальне орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного поступу України.Для фахівців у сфері регіональної економіки, соціального управління, працівників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціа­льностей.Автори монографії взяли участь у написанні наступних розділів і параграфів: Гринькевич О.С., Садова У.Я., Долішній М.І., Злупко С.М., Шевчук Л.Т. та ін.

Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. / [Мойсеєнко І.П., Лелик Л.І., Гинда О.М., Крамченко Р.А., Блажевська М.І., Ярмол Л.В.]- Львів: Львівський інституту МАУП, 2007. – 251 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, слухачам, викладачам вищих та професійних навчальних закладів з напрямків економіки та менеджменту. А також підприємцям та тим, хто планує розпочати власну справу.У навчальному посібнику висвітлено поняття підприємництва, умови та види підприємницької діяльності, фінансові аспекти підприємницької діяльності, основи управління підприємницькою діяльністю, правові аспекти підприємницької діяльності. 

Мойсеєнко І.П., Лелик Л.І., Гинда О.M. Основи роботи на фінансових ринках: Навч. посібник. – Львів: МАУП, 2006. -261 с.

У посібнику викладено основні поняття, інструменти, суб`єкти та послуги функціонування ринку фінансових послуг України.Ринок фінансових послуг розглядається як сукупність послуг грошового ринку, ринку цінних паперів та страхового ринку. Розглядаються особливості фукнціонування основних інструментів вказаних ринків, їх економічні характеристики - доходність та ризик, основи управління страховими та фінансовими ризиками.Для студентів економічних спеціальностей, спеціалістів фінансово-економічних служб та керівників підприємств. 

Вячин Ю.О., Голубка М.М. Менеджмент. Схеми, моделі, структури. Навчально-методичний посібник. - Львів. ЛІ МАУП, 2005.- 60 с.

Даний посібник скеровує на освітню функцію у сфері управління організацією. Він сформований на доступному матеріалі, висвітлює основні теоретичні засади менеджменту у сучасному контексті і охоплює основні теми курсу. Посібник орієнтований на студентів всіх категорій, особливо заочної форми навчання, при вивченні теоретичних положень курсу, засвоєнні технології і техніки управління, а також при написанні курсових і випускних робіт. 

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Білінський В.З. Податковий контроль. Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2007. — 608 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Податковий контроль», містить також тестові завдання, перелік питань для самоконтролю та додатки.Найважливіші особливості першого в Україні підручника з даної дисципліни: поглиблений аналіз проблематики податкового контролю, виваженість оцінок і висновків, оригінальність та лаконічність подання матеріалу. Основні положення проілюстровано статистичними даними, рисунками, графіками. Зміст і структура підручника узгоджена з навчальними планами для студентів різних економічних спеціальностей.Для студентів, слухачів магістерських курсів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів освіти. Підручник може бути корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників податкових органів, підприємств, фірм, установ, організацій. 

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Карпінська О.Б. Податки: словник-довідник. Навчальний посібник — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 464 с.

Податки: довідник-словник містить близько 1500 термінів, які стосуються сучасної проблематики оподаткування та податкового контролю, їх алфавітний покажчик, додатки та список рекомендованої літератури. Систематизація та визначення податкових термінів подано відповідно до чинного законодавства України.Довідник-словник розрахований на широкий загал читачів: працівників податкових органів, фінансистів, економістів, науковців, викладачі в та студентів (денної, заочної та дистанційної форм навчання) вищих навчальних закладів з економічним спрямуванням, осіб, які займаються або планують зайнятися підприємницькою діяльністю, а також усіх, хто цікавиться особливостями оподаткування фізичних та юридичних осіб, специфікою податкового контролю та діяльності податкових органів загалом.

Карпінський Б.А., Божко С.М., Карпінська О.Б. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток: Навч. посіб.— К., ВД «Професіонал», 2006.— 272 с.

У навчальному посібнику комплексно висвітлено фундаментальні положення теорії зростання та сталого розвитку економіки. Докладно розглянуто базові виробничі функції і економічні моделі, які закладаються в сучасні підходи щодо розвитку світової економіки на засадах сталого розвитку. Вперше у світовій навчальній літературі з єдиних позицій наведено узагальнену модель сталого розвитку економіки. Значну увагу приділено впливу окремих факторів на економічне зростання. Наведено апарат та методологію збалансованості фінансової системи території та визначено її місце в інноваційному розвитку економіки. Теоретичні висновки посилено практичним матеріалом. Проаналізовано та систематизовано широкий спектр нормативно-законодавчої бази з даної проблематики. Посібник розраховано на викладачів та студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, аспірантів, підприємців, всіх, кого цікавлять сучасні проблеми сталого розвитку і економічного зростання.


Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум. Навчальний посібник. - Львів: Вид-во «Новий світ», 2009. - 160 с.

У навчальному посібнику викладено основні підходи до розв`язування задач лінійного та нелінійного програмування. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв`язування типових задач та завданнями для самостійної роботи.Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться застосуванням математичних методів в економіці. 

Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний   ризик: практикум. - Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. - 186 с.

Структура практикуму відповідає змісту навчальної програми курсу "Економічний ризик". У практикумі наведені основні теоретичні відомості і положення за темами, типові задачі з коментарями та аргументованими розв`язками. Практикум також містить завдання для самостійного опрацювання.Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх, хто вивчас методи прийняття рішень в умовах невизначеності.

Говор М. І., Романич І. Б. Моделювання економіки: Лабораторний практикум. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 127с.

У лаболаториому практикумі проаналізовано класичні оптимізаційні та балансові економіко-математичні моделі, методи їхньої реалізації, а також питання практичного застосування. До теоретичного матеріалу підібрано приклади, а також завдання для виконання лаболаторних робіт.Лаболаторний практикум призначений для студентів економічних спеціальностей, які вивчають предмет «Моделювання економіки».  

Уманців Богдан. Боснія і Герцеговина: суспільно-географічна характеристика. - Львів, 2004. - 33 с.

Подано країнознавчу, політико-, соціально- і економіко-географічну характеристику Боснії і Герцеговини.Для студентів географічних, економічних факультетів і факультетів міжнародних відносин, усіх, хто цікавиться політичними, економічними та соціальними проблемами країн світу. 

Стецький Василь, Уманців Богдан Словенія: суспільно-географічна характеристика: Тексти лекцій. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 38 с.

Подано країнознавчу, соціальне- й економіко-географічну характеристику Словенії. Розглянуто інтефальну територіальну структуру господарства.Для студентів географічного факультету і факультету міжнародних відносин, усіх, хто цікавиться політичними, економічними та соціальними проблемами країн світу. 

Мойсеєнко І.П., Капрусь І.Я., Уманців Б.Б. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ. - Львів.-2004.- 85с.

Методичні рекомендації містять вказівки щодо організації екотуристичної діяльності на природоохоронних територіях Карпатського регіону.

Гудзеляк І.І., Уманців Б.Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. 1.Франка, 2002.-136с.

У навчальному посібнику викладена суспільно-географічна характеристика однієї із посткомуністичних європейських країн, що здобула незалежність наприкінці XX ст. Висвітлено історичні особливості становлення державності і господарського розвитку, природні умови і ресурси, населення, його культуру і розселення, національне господарство та проблеми інтеграції до світового співтовариства. Розкрито роль українсько-хорватських зв`язків для соціально-економічного розвитку обох країн.Для студентів географічних факультетів та факультетів міжнародних відносин університетів і педінститутів, студентів навчальних закладів І— II рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та всіх, хто цікавиться політичними, економічними і соціальними проблемами країн світу.  

Уманців Богдан, Федорусь Марія. Македонія: суспільно-географічні аспекти розвитку. — Львів, 2004. — 90 с.

У навчальному посібнику подано суспільно-географічн характеристику однієї з постсоціалістичних європейських краї що здобула незалежність наприкінці XX ст. Висвітлено історич особливості становлення державності, природно-ресурснк потенціал, особливості господарського розвитку, населення І ми розселення, міжнародні зв`язки, проблеми інтеграції у світої співтовариство. Розкрито роль українсько-македонські відносин для суспільного розвитку обох країн.Для студентів географічних, економічних спеціальностей, спеціальності міжнародні відносини, учнів загальноосвітніх пік і всіх, хто цікавиться соціально-економічними та політичнім проблемами розвитку країн світу