Інші посібники, підручники, дисертації викладачів кафедри

Романич І.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” на тему «Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України” /17 березня 2010. 

Гринькевич О.С.

  • Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб./[ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 232 с.
  • Практикум зі статистики: навч.посіб./[ Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З, Васьків С.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2010. – 140 с. 

Левицька О.О. 

  • Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі: Навч. посібник / О.С. Гринькевич, Г.І. Кіндрацька, А.С. Ковальчук, Ю.О. Вячин, Л.І. Лелик, О.О. Левицька, Б.Б. Уманців. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – 400 с. 

Сорочак О.З.

  • Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процессу. Вісник НУ “ЛП” №668 “Проблеми економіки та управління”, Львів, В-во НУ “ЛП”, 2010, с. 408–412.