Інші опубліковані статті(за 2010-2011 роки)

Гринькевич О.С.

  • Гринькевич О.С. Статистичні методи оцінки конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг//Болонський процес: стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: матеріали  IX Всеукраїнської наук.- метод. конф., 18-19 листопада 2010 р. /М-во освіти і науки України, НТУУ, КНУ умені Тараса Шевченка, 2010. 2. Гринькевич О.С. Студентське самоврядування у побудові інноваційної системи управління ВНЗ: можливості і загрози//Управління інноваційними процесами в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів,  20-21 трав. 2010 р.)/НУ “Львівська політехніка”, Економіч. ун-т у Кракові [та ін.].  –Л.: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2010. – С.. 106-108.3. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств//Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи України: матеріали  міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квітня 2010 р. /М-во освіти і науки України, Терноп. націон екон. ун-т. – Т.: Терноп. націон екон. ун-т, 2010 – С. 150-153. 

Левицька О.О.

  • Левицька О.О. Методологічні підходи до аналізу ефективності кадрової політики у галузі охорони здоров’я регіону // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, Львів, 3-4 червня 2010 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2010. 

Мульска О.П.

  • Мульска О.П. Організація пошуку та відбору ТОР /О.П. Мульска// Збірник тез доповідей VII міжвузівської студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку ринкової економіки України» / [редакц. кол.: Міценко Н.Г., Гринкевич С.С., Іляш О.І., Ільчук О.О.] – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 136 с. – С. 15 – 18. (0,19 д.а.).2.Мульска О.П. Економічні фактори ризику, які спричиняють поширення праці дітей в Україні // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: Зб. Наукових праць ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 7-8 квіт., 2011 р. – Т. 4.- Д.: Біла К.О., 2011. – 100 с. – С. 31 – 35. (0,22 д.а.).3.Мульска О.П. Проблеми та перспективи правового регулювання дитячої праці в Україні /О.П. Мульска// Актуальні питання юридичної науки -2011: Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 6 травня 2011р. Львівський Інститут Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, 2011. – 346с.– С. 174 – 179. (0,33 д.а.).4. Мульска О.П. Соціальна політика як інструмент вирішення проблем дитячої праці/О.П. Мульска// Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф., (м. Львів, 4-5 червня 2010 р.). 

Карковська В.Я.

  • Карковська В.Я. Методи регулювання політики стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції // Матер. міжн. наук. - практ. конф. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики. Львів: НУ «ЛП», 2010. – с.190 (кафедральна тематика)* ( 0,04 друкованих аркушів).2. Карковська В.Я. Методи державного регулювання політики стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції // Матер. міжн. наук. - практ. конф. Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Львів: НУ «ЛП», 2010. – с.213-214 (кафедральна тематика)* ( 0,08 друкованих аркушів).3. VIII Міжнародна науково-практична конференція  “Маркетинг і логістика в системі менеджменту” м. Львів, НУ “ЛП” 4-6 листопада 2010р. Карковська В.Я. Доп. Методи державного регулювання політики стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції4. III Міжнародна науково-практична конференція “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”  м. Львів, НУ “ЛП” 20-21 травня 2010р. Карковська В.Я. Доп. Методи регулювання політики стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції.