к.е.н., Іванюк Уляна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

01 липня 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спeцiальнiстю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема: «Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України».

2010-2013 рр. − аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.

2005-2010 рр.− Львівська комерційна академія, факультет «Міжнародні економічні відносини», магістр міжнародних економічних відносин, диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

З лютого 2011 р. до червня 2015 р. – викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З липня 2015 р. – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Професійний досвід: 

2010-2013 рр. − робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівській комерційній академії.

2013 р. (м. Львів); 2015 р. (м. Золочів) – участь у проекті «Менеджмент малого бізнесу». Замовник проекту − за програмою НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців (350 год.). Координатор проекту – Західний регіональний центр перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Форма участі: викладач дисциплін.

Наукові cтажування:

1. Київська бізнес школа : дистанційне навчання «Mini MBA курс загального менеджменту» (загальна кількість годин – 300). Сертифікат Mini MBA № 0302d від 01.09.13 р.

2. Лондонська міжнародна бізнес академія : «Курс менеджменту» рівень підготовки – професійний (загальна кількість годин – 300). Професійний диплом з менеджменту ІD № UA201402 від 23.08.13 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

Міжнародні публікації:

1. Ivaniuk U. V. Determinants of Ukraine’s Agricultural Trade: The Time-Varying Estimates World Applied Sciences Journal 30 (11) (USA) : 2014. – Р. 1593-1598 (наукометрична база Scopus).

2. Шевчук В. О. Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні / В. О. Шевчук, У. В. Іванюк // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. – Київ : [б.в.], 2014 – № 12. – С. 348-355 (наукометрична база Scopus).

Фахові публікації:

1. Cтецик У. Екологічне сільське господарство в Україні: міф чи реальність? / У. Стецик // Економіка: проблеми теорії і практики : збірник наук. праць. − Випуск 261 : в 7 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010.− С. 638-645.

2. Іванюк У. В. Значення світової продовольчої кризи на зростання вітчизняної економіки / Уляна Іванюк // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 83-86.

3. Іванюк У. В. Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора як чинника забезпечення його конкурентоспроможності / У. В. Іванюк // Вісник ЛКА. − 2013. – № 10. – С. 227-237.

4. Іванюк У. В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі / У. В. Іванюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. − 2013. – № 4. – С. 235-241.

5. Іванюк У. В. Доцільність розвитку виробництва екологічної аграрної продукції в Україні / У. В. Іванюк // Агросвіт. – 2013. – № 24. – С. 69-73.

6. Іванюк У. В. Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Уляна Володимирівна Іванюк. – Львів, 2015. – 20 с.

7. Ivaniuk U. V. The impact of the agricultural sector in the development of the domestic market of transformation economy / U. V. Ivaniuk // Регіональна економіка. − 2015. − № 4 (78). − С. 170-176.

8. Іванюк У. В. Умови та чинники формування продовольчої безпеки України / У. В. Іванюк // Причорноморські економічні студії. − 2016. –№ 5. – С. 65-68.

Участь у конференціях:

Тези доповідей та матеріали науково - практичних конференцій:

1. Стецик У. В. Розвиток аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів та його вплив на внутрішній ринок трансформаційної економіки / Уляна Стецик // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (Львів, 2-3 черв. 2011 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – С. 406-414.

2. Стецик У. В. Можливості збалансованого розвитку переробної галузі України / Уляна Стецик // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-ох ч. (Київ, 20-21 січ. 2012 р.). – Київ : «Київський економічний науковий центр», 2012. – Ч. 1. – С. 77-79.

3. Стецик У. В. Конкурентні виклики на світовому ринку аграрної продукції / Уляна Стецик // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-ох ч. (Дніпропетровськ, 24-25 лют. 2012 р.). – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2012. – Ч. I. – С. 87-88.

4. Стецик У. Доцільність стимулювання українського аграрного експорту як елемент конкурентоспроможності економіки України / У. Стецик // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (16-17 трав. 2012 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. – С. 435-446.

5. Іванюк У. В. Людські ресурси як фактор конкурентоспроможності аграрного сектора трансформаційної економіки / Уляна Іванюк // Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті : матеріали доповідей наук.-практ. конф. (5 черв. 2013 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2013. – С. 85-90.

6. Іванюк У. В. Світовий досвід розвитку екологічного сільського господарства / Уляна Іванюк // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 09-10 серп. 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2013. – С. 9-12.

7. Иванюк У. В. Зарубежный опыт аграрных трансформаций транзитных экономик / Ульяна Иванюк // Формирование экономического портрета национальной экономики и её субъектов : Х Междунар. научно-практ. конф. для студентов, аспирантов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 17.08.2013 г.). – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2013. – С. 14-17.

8. Иванюк У. В. Польский опыт повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики Украины / Ульяна Иванюк // Проблемы современной экономики : сборник материалов ХV Междунар. научно-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – С. 36-40.

9. Іванюк У. В. Перспективи України на європейському ринку екологічної продукції сільського господарства / Уляна Іванюк // Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 лист. 2013 р.) / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 24-24.

10. Іванюк У. В. Тенденції зовнішньої торгівлі аграрного сектору України / У. В. Іванюк // Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 36-37.

11. Іванюк У. В. Вплив трансформаційних змін на розвиток конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки / У. В. Іванюк // Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри : матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (12 черв. 2014 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 226-230.

12. Іванюк У. В. Розвиток аграрного сектору України у контексті євроінтеграційних перспектив / У. В. Іванюк // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 194-198.

13. Іванюк У. В. Переваги сучасних напрямів розвитку менеджменту персоналу для фармацевтичної галузі / У. В. Іванюк, О. Б. Москва // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015.  – С. 198-202.

14. Іванюк У. В. Ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій / У. В. Іванюк, О. П. Савка // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015.  – С. 202-206.

15. Іванюк У. В. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції / У. В. Іванюк, О. В. Оліховська // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 лист. 2015 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 886 с.

16. Іванюк У. В. Роль аграрного сектору для економічного зростання / У. В. Іванюк // Тенденції планування та реформування економіки в сучасних умовах : збірник тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 25-26 бер. 2016 р.). – Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 24-26.

17. Іванюк У. В. Формування продовольчої безпеки України / У. В. Іванюк // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 151-154.

Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах без друку:

1. Науковий семінар кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка “Індикатори оцінки соціально-економічного розвитку регіону”, м. Львів: 11 квітня 2012 р.

наукова доповідь на тему: «Застосування кластерного аналізу в обґрунтуванні ефективної сільськогосподарської спеціалізації регіонів України».

2. XII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених “Суспільство та економіка: вибрані аспекти”, м. Кельце, Польща: Вища школа економіки та права імені проф. Едварда Ліпінського, 26 квітня 2012 р.

3. Кельце: наукова доповідь на тему: “Impact of the global food crisis on the growth rate of agrarian transformation economy: the experience of Ukraine”.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали: 

1. Сучасний бізнес-менеджмент : термінологічний словник-довідник / У. В. Іванюк, М. В. Оліховська, Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова. – Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с.

2. Гинда О. М., Стецик У. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів за напрямом підготовки «Менеджмент» / укл. : О. М. Гинда, У. В. Стецик. - Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. - 27 с. 

3. Іванюк У. В. Просемінар з економіки та управління бізнесом : навч. прогр. дисципліни (для бакалаврів). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 27 с.

4. Оліховська М. В., Іванюк У. В. Вступ до напряму «Менеджмент» : прогр. навч. практики для студентів напряму 6.030601−«Менеджмент». – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 29 с.

5. Іванюк У. В. Концептуальні засади сучасного менеджменту : метод. рек. до семінар. і практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030601−«Менеджмент» / У. В. Іванюк. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 32 с.

6. Іванюк У. В. Зовнішньоекономічна діяльність ЗЕД : метод. рек. до семінар. і практ. занять для студентів напряму підготовки 6.030601−«Менеджмент» / У. В. Іванюк. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 62 с.

Наукові інтереси: 

теорія організацій, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, тайм-менеджмент, аграрний сектор трансформаційних економік, конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, зовнішньоекономічні зв’язки України, маркетингові дослідження.

Громадська діяльність:

Активна участь у громадському та суспільному житті міста Львова: (подяки ГО «Оселя», ГО «Народна допомога»); координатор проекту «Подаруй бездомному Миколая» (2008-2009 рр.); волонтер акції «Інвотаксі»; фіналіст конкурсу «Марафон ідеї».

 

Контактна інформація:

E-mail: ivaniuk.ulana@gmail.com