к.е.н., доцент Іванюк Уляна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукове звання: доцент кафедри менеджменту

Освіта:

01 липня 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спeцiальнiстю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема: «Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України».

 

2010-2013 рр. − аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.

 

2005-2010 рр.− Львівська комерційна академія, факультет «Міжнародні економічні відносини», магістр міжнародних економічних відносин, диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

З лютого 2011 р. до червня 2015 р. – викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З липня 2015 р. – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Професійний досвід:

2010-2013 рр. − робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівській комерційній академії.

2013 р. (м. Львів); 2015 р. (м. Золочів) 2019 р. (м.Львів)– участь у проекті «Менеджмент малого бізнесу». Замовник проекту − за програмою НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців (350 год.). Координатор проекту – Західний регіональний центр перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Форма участі: викладач дисциплін.

З 2019 року член державно-екзаменаційної комісії Львівського інституту МАУП із спеціальності «Туризм».

Наукові cтажування:

1. Київська бізнес школа : дистанційне навчання «Mini MBA курс загального менеджменту» (загальна кількість годин – 300). Сертифікат Mini MBA № 0302d від 01.09.13 р.

2. Лондонська міжнародна бізнес академія : «Курс менеджменту» рівень підготовки – професійний (загальна кількість годин – 300). Професійний диплом з менеджменту ІD № UA201402 від 23.08.13 р.

3. У 2018 році науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології : європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» в обсязі 2 кредити ECTS (60 год.).

4. 04-26 вересня 2019 р. підвищення кваліфікації за програмою «Менеджмент» Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ). Випускна роботу на тему: «Підвищення ефективності корпоративного управління в умовах кризи». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004334-19.

Отримала сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою С1: Сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR), ОД 02071010/0187-20 Pass (С1) від 03 липня 2020 року.

Автор 48 публікацій, з них – 42 наукового, 6 –  навчально-методичного характеру, в тому числі 15 наукових праць, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 5 статей наукові видання, які включені до наукометричної бази Scopus.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях за останні п’ять років:

Міжнародні публікації:

  1. Modeling of relationships with stakeholders on the basis dynamic business ecosystem approach / O. Halachenko, V. Niziaieva, M. Goncharenko O. Nazarenko.

  1. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11. Issue 6. June 2020. pp. 877-893. DOI: 10.34218/IJARET.11.6.2020.079 ( наукометрична база Scopus)

  2. Tools of small business development in the mountainous regions of the carpathian region of Ukraine / S. Lykholat, T. Vasyltsiv, U. Ivaniuk, V. Brych. Artic Journal. 2019. 72 (11). p. 70-82. (наукометрична база Scopus)

  3. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine / O. Levytska, O. Mulska, U. Ivaniuk, M. Kunytska-Iliash, T. Vasyltsiv, R. Lupak. TEM Journal. 9 (2). 507-514. DOI: 10.18421/TEM92-12( наукометрична база Scopus)

Фахові публікації:

4. Ivaniuk U. V. The impact of the agricultural sector in the development of the domestic market of transformation economy.

Регіональна економіка. 2015. № 4 (78). С. 170-176.

5. Іванюк У. В. Умови та чинники формування продовольчої безпеки України. Причорноморські економічні студії. 2016. № 5. С. 65-68.

6. Іванюк У. В., Мульска О. П. Добробут дітей в економіці України: аналіз та моделювання/ Modern Economics. 2019. № 17 (2019). С. 165-171.

7. Мульска О. П., Бараняк І. Є, Іванюк У. В., Колосінська М. І. Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси населення Карпатського регіону. Modern Economics. 2019. № 11.

Монографія:

8. Шевчук В. О., Іванюк У. В. Аграрний сектор і економічний розвиток України : монографія. Львів : ПАІС, 2018. 432 с.

Наукові інтереси:

теорія організацій, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, тайм-менеджмент, аграрний сектор трансформаційних економік, конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, зовнішньоекономічні зв’язки України, маркетингові дослідження.

Контактна інформація: E-mail: ivaniuk.ulana@gmail.com