к.е.н., Іванюк Уляна Володимирівна

Науковий ступінь:   кандидат економічних наук.

Освіта: 

2010 р. – закінчила Львівську комерційну академію, магістр міжнародних економічних відносин (диплом з відзнакою). З 2010 р. аспірантка ЛКА, спеціальності «Світове господарство і МЕВ». 

Захистила дисертаційне дослідження на тему: «Вплив аграрного сектору на динаміку внутрішнього ринку за умов ринкової трансформації». Науковий керівник – проф., проректор з наукової роботи ЛКА Шевчук Віктор Олексійович. 

Професійна діяльність:

З лютого 2011 р. – викладач кафедри менеджмент організацій Львівського інституту МАУП.

Наукові інтереси:

тайм-менеджмент, аграрний сектор трансформаційних економік, конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, зовнішньоекономічні зв’язки України, перспективний розвиток ринку золота; маркетингові дослідження.

Наукові cтажування:

1. Київська бізнес школа дистанційне навчання «Mini MBA курс загального менеджменту» (загальна кількість годин - 300) – сертифікат Mini MBA №0302d від 01.09.13.

2. Лондонська міжнародна бізнес академія  – «Курс менеджменту»  рівень підготовки –професійний (загальна кількість годин - 300) – професійний диплом з менджменту ІD № UA201402 від 23.08.13

Основні публікації:

Публікації по дисциплінах:

1. Гинда О.М., Іванюк У.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів за напрямом підготовки «Менеджмент» / Укл.: О.М.Гинда, У.в. Стецик. Львів: Львівський інституту МАУП, 2012.  27 с.

Міжнародні публікації:

2. Ivaniuk U.V. Determinants of Ukraine’s Agricultural Trade: The Time-Varying Estimates World Applied Sciences Journal 30 (11)(USA): p.1593-1598, 2014 ( наукометрична база Scopus)

Фахові публікації:

 3. Cтецик У. Екологічне сільське господарство в Україні: міф чи реальність?// Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. − Випуск 261: В 7 т. – Т.ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010.− С. 638-645

4. Іванюк У.В. Значення світової продовольчої кризи на зростання на зростання вітчизняної економіки / Уляна Іванюк // Економіка та держава. − № 2. – 2013. – С.83-86

5. Іванюк У.В. Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора як чинника забезпечення його конкурентоспроможності / У.В. Іванюк // Вісник ЛКА. − № 10 – 2013. – С. (в друці) 

6. Іванюк У.В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі / У.В. Іванюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка − № 4. – 2013. – С. 235-241

7. Іванюк У.В. Доцільність розвитку виробництва екологічної аграрної продукції в Україні / У.В. Іванюк // Агросвіт − № 24. – 2013. – С.69-73  

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

8. Стецик У.В. Розвиток аграрного сектору в умовах глобалізацій них процесів та його вплив на внутрішній ринок трансформаційної економіки/ Уляна Стецик // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (2-3 червня 2011 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2011. – 430 с. – С.406-414.

9. Стецик У.В. Можливості збалансованого розвитку переробної галузі України / Уляна Стецик // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти. Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 січня 2012 р.). – Київ: у 2-ох частинах, «Київський економічний науковий центр», 2012.Ч1. – 88 с. – С.77-79.

10. Стецик У.В. Конкурентні виклики на світовому ринку аграрної продукції / Уляна Стецик // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців. Матеріали всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24-25 лютого 2012 р.). – Дніпропетровськ: у 2-ох частинах, НО«Перспектива», 2012. – Ч.I. –104 с. – С.87-88.

11. Стецик У. Доцільність стимулювання українського аграрного експорту як елемент конкурентоспроможності економіки України / У. Стецик // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (16-17 травня  2012 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2012. – 451 с. – С.435-446.

12. Іванюк У.В. Людські ресурси як фактор конкурентоспроможності аграрного сектора трансформаційної економіки / Уляна Іванюк // Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.). – Львів: Львівський Інститут МАУП, 2013.  133 с. С.85-90.

13. Іванюк У.В. Світовий досвід розвитку екологічного сільського господарства / Уляна Іванюк // Актуальні питання розвитку економіки країни та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції  (м. Одеса, 09-10 серпня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2013.  116 с.  С.9-12.  

14. Иванюк У.В. Зарубежный опыт аграрных трансформации транзитных экономик / Ульяна Иванюк // Формирование экономического портрета национальной экономики и её субъектов: Х Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых учених          (г. Санкт-Петербур 17 08 2013 г.) Центр экономических исследований. – 86 с. – С.14-17.

15. Иванюк У.В. Польский опыт повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики Украины / Ульяна Иванюк // Проблемы современной экономики: сборник материалов ХV Международной научно-практической конференции / Под общ.ред. Ж.А. Мингалевой, С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – 257 с. – С.36-40.

16. Іванюк У.В. Перспективи України на європейському ринку екологічної продукції сільського господарства / Уляна Іванюк // Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2013 р. // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 212 с. – С.24-24.

17. Іванюк У.В. Тенденції зовнішньої торгівлі аграрного сектору України/ У.В. Іванюк //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю».  Львів: Видаництво Львівської політехніки, 2014. –154 с. – С.36-37.

Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах без друку:

1. Науковий семінар кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка “Індикатори оцінки соціально-економічного розвитку регіону”, м. Львів: 11 квітня 2012 р.наукова доповідь на тему: “Застосування кластерного аналізу в обґрунтуванні ефективної сільськогосподарської спеціалізації регіонів України ”.

2. XII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених “Суспільство та економіка: вибрані аспекти”, м. Кельце, Польща: Вища школа економіки та права імені проф.Едварда Ліпінського, 26 квітня 2012 р.наукова доповідь на тему: “Impact of the global food crisis on the growth rate of agrarian transformation economy: the experience of Ukraine ”.

Контактна інформація: ivaniuk.ulana@gmail.com