професор кафедри менеджменту організацій, доктор економічних наук, доцент Припотень Володимир Юрійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту

 

Освіта: 

У 2000 році закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю – менеджмент організацій.

У 2008 році захистив дисертацію із спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства» на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2014 році успішно захистив дисертацію на тему «Механізми управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства» із спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук.

 

 

Професійна діяльність:

З 2002 р. працював на посадах асистента, старшого викладача і доцента кафедри менеджменту ДонДТУ.

У 2013 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри менеджменту ДонДТУ.

У 2017 р. призначений завідувачем кафедри менеджменту та адміністрування Нікопольського економічного університету.

З грудня 2017 року призначений на посаду професора кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

 

 

Основні публікації за напрямом

1. Припотень В. Ю. Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства / В. Ю. Припотень // Науково-метричний журнал «Бізнес інформ». – 2013. – № 10. – С. 151-156.

2. Припотень В. Ю. Управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства : монографія / В. Ю. Припотень. – Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2013. – 245 с.

3. Припотень В. Ю. Маркетингові підходи формування стратегії підприємства : монографія / В. Ю. Припотень. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – 146 с.

4. Припотень В. Ю. Інвестиційна привабливість підприємств: організація оцінки, напрями підвищення : монографія / В. Ю. Припотень. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 193 с.

5. Припотень В. Ю. Управление персоналом региональной таможни / В. Ю. Припотень // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 290-294.

6. Припотень В. Ю. Механизмы формирования организационной структуры промышленного предприятия : монография / В. Ю. Припотень ; Запорож. нац. ун-т. – Никополь : Ноулидж, Северодонец. отд-ние, 2015. – 167 с.

7. Припотень В. Ю. Значимость системы управления конкурентно-способностью товара / В. Ю. Припотень, Л. И. Рябенко, Н. Н. Шиков // Сборник науч. трудов ДонГТУ. – 2015. – Вип. 45. – С. 191-196.

8. Управлінські рішення : навч. посіб. / В. Ю. Припотень [та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Ноулидж, 2016. – 146 с.

9. Припотень В. Ю. Оцінка ефективності управління матеріальними потоками процесу складання на машинобудівних підприємствах : монографія / Припотень В. Ю., Бородач Ю. В. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Ноулідж, 2016. – 246 с.

10. Економіка і організація діяльності об’єднань : навч. посіб. / В. Ю. Припотень, А. В. Бондарчук ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Сєвєродонецьк : Ноулідж, Сєвєродонец. від-ня, 2016. – 222 с.

11. Припотень В. Ю. Економіка будівництва : навч. посіб. / В. Ю. Припотень, Е. В. Красюк. – Сєверодонецьк : Ноулідж, Сєвєродонец. від-ня, 2016. – 275 с.

12. Припотень В. Ю. Розробка механізмів управління еколого-економічною безпекою промислового підприємства : монографія / В. Ю. Припотень. – Запоріжжя : Ноулідж, 2016. – 387 с.

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

1. Припотень В. Ю. Економічна і правова безпека репутації підприємства / В. Ю. Припотень // Механізми управління економічними, екологічними і соціальними процесами в умовах інноваційного розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 лист. 2014 р.) / ДонДТУ ; [редкол. : В. Ю. Припотень та ін.]. – Алчевськ : Ноулідж, 2015. – 153 с.

2. Припотень В. Ю. Конкуренто-спроможність комерційної пропозиції підприємства / В. Ю. Припотень // Механізми управління економічними, екологічними і соціальними процесами в умовах інноваційного розвитку : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / ДонДТУ ; [редкол. : В. Ю. Припотень та ін.]. – Алчевськ : Ноулідж, 2015. – 236 с.

Підготовка методичних рекомендацій

для самостійної роботи студентів

1. Припотень В. Ю. Управління проектами : метод. рек. для самост. та індивід. роботи для студентів спец. 073 «Менеджмент» / В. Ю. Припотень. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 31 с.

2. Припотень В. Ю. Управління змінами : метод. рек. для проведення практ. занять і самост. роботи для студентів спец. 073 «Менеджмент» / В. Ю. Припотень. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 29 с.