к.е.н. Оліховська Марта Володимирівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук.

Освіта:

У 2008 р. закінчила Львівський національний аграрний університет з відзнакою,  присвоєно кваліфікацію «магістр з  менеджменту організацій».

З 2009-2012 рр. – стаціонарна аспірантура по кафедрі права та підприємництва  ЛДАУ.

У 2013 р. захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук на тему: «Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу» , спеціальність 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професійна діяльність:

Опубліковано 25 статей і тез доповідей (з них 8 у співавторстві).

Взято участь у 10 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Розроблено 8 методичних рекомендацій для дисциплін кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП.

Видано одноосібну монографію  за напрямом дисертаційного дослідження на тему: «Організація аграрного бізнесу: передумови становлення,  сучасний стан та перспективи розвитку».

Професійний досвід:

З 2008-2009 р. працювала на посаді менеджера у ТзОВ «Гал-дизайн»;

У 2012 р. - викладач на кафедрі фінансів Львівського університету  бізнесу та права;

З 2013 р. – доцент кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП.

Основні публікації:

1. Оліховська М. В. Сутність аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та їхні особливості / М. В. Оліховська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.7. – С. 176 – 180.

2. Оліховська М. В. Сучасне трактування і економічна сутність підприємництва / М. В. Оліховська // Економічний простір. – 2009. – № 28/2. – С. 135 – 138.

3. Оліховська М. В. Походження поняття „агробізнес” та його значення /      М. В. Оліховська // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 лист. 2009 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – С. 81 – 83. 

4. Оліховська М. В. Удосконалення понятійно-термінологічного апарату підприємництва / М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 142 – 144.

5. Коверко Ю. А. Господарства населення в структурі аграрного бізнесу / Ю. А. Коверко, М. В. Оліховська // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2010. – № 2(8). – С. 125 – 131 (Автором запропоновано заходи щодо покращення функціонування господарств населення).

6. Оліховська М. В. Економічний аналіз стану агробізнесу Львівщини /         М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 136 – 139.

7. Оліховська М. В. Державна підтримка аграрних підприємств у країнах ЄС / М. В. Оліховська // Малий та середній агробізнес у системі фінансів підприємств : матеріали наук.-практ. конф. / [редкол.: П. Т. Саблук та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 55 – 57.

8. Оліховська М. В. Мотиваційна природа агробізнесу / М. В. Оліховська // Актуальні питання сучасної економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 січ. 2010 р. – Умань : Сочінський, 2010. – С. 152 – 154.

9. Kowerko Y. A. Farem jako strukturální prvek agrobyznysu / Y. A. Kowerko,   M. V. Olihovska // Nastoleni moderni vedy : materialy VI Mezinar. vedecko-praktic. konf., 27 zari – 05 rijna 2010 r. – Praga : Education and Science, 2010. – Dil. 3. – S. 26 – 28. (Автором запропоновано шляхи підвищення ефективності розвитку господарств населення).

10. Olihovska M. V. Rozwój agrobiznesu w obwodzie Lwowskim / M. V. Olihovska // Dynamika naukowych badan – 2010 : materialy VI Miedzynar. nauk.-prakt. konf., 07-15 lipca 2010 r. – Przemysl : Nauki ekonomiczne, 2010. – Vol. 3. – S. 63 – 66. 

11. Оліховська М. В. Інституційний аналіз діяльності сільсько-господарських підприємств / М. В. Оліховська // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка : економічні науки. – 2010. – Вип. 97. – С. 237 – 245.

12. Оліховська М. В. Особливості аграрного бізнесу в Сполучених Штатах Америки / М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 145 – 148.

13. Оліховська М. В. Проблеми державного управління та правового регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств у системі агробізнесу / М. В. Оліховська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7(26). – С. 295 – 298.

14. Оліховська М. В. Аналіз економічного розвитку аграрних підприємств Львівської області / М. В. Оліховська // Вісник Жито-мирського державного технологічного університету : економічні науки. – 2011. – № 2(56). – С. 152 – 154.

15. Оліховська М. В. Організаційно-економічні проблеми розвитку підприємств агробізнесу // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10 річчю діяльності кафедри права та підприємництва ЛНАУ, 21- 23 трав. 2012 р. – Львів. - С. 242-248.

16. Гилка М.В., Костецька І.І., Оліховська М.В. Формування та розвиток інвестиційних проектів аграрного сектору України в умовах ЄС // Матеріали  доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті», (Львів, 5 черв. 2013 р.). – С. 116-121.

17. Костецька І. І. , Оліховська М.В. Інституційний аналіз як метод бізнес-планування діяльності підприємств агробізнесу // Матеріали  Міжнар. Наук.-практ. Форуму  «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій», 18-20 вересня 2013 року. – Львів, 2013. – С.375-379 

18. Оліховська М.В., Станасюк Н.С. Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні // Науковий вісник НУ «Львівська Політехніка» - Львів, 2014.- С. 124-131.

19. Оліховська М.В., Станасюк Н.С. Прогнозування розвитку агробізнесу у Львівській області // Науковий вісник Львівського Національного Лісотехнічного Університету, - Львів, 2014 р. – С.67-73.