к.е.н. Мульска Ольга Петрівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук;

Освіта: 

Львівський Національний Університет імені Івана Франка, економічний факультет, 2008 рік, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту організацій; менеджер-економіст

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, аспірант відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, 2009-2013 рр.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України (м. Київ)

Професійна діяльність: 

Викладач кафедри менеджменту організації Львівського інституту МАУП (з 2008 року)

Молодший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2014 року)

Професійний досвід: 

Менеджер з реалізації паливо-мастильних товарів, ТОВ «Континіум-Укр-Ресурс» (2006 р.)

Викладач кафедри «Менеджмент організацій» Львівського інституту Міжрегіональної Академії Управління Персоналом ( з 2008 року)

Молодший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2014 року)

Наукові інтереси:

Соціальна політика держави, проблеми регулювання дитячої праці, соціальний захист дітей, діти трудових мігрантів.

Публікації по дисциплінах:

1. Інвестиційний менеджмент. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів / Мульска О. П. – Львів : ЛІ МАУП. – 2010. – 60 с.

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів / Мульска О. П. – Львів : ЛІ МАУП. – 2010, – 68 с.

3. Мульска О. П. Управління програмою по вдосконаленні кадрової стратегії підприємства / Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (20-21 травня 2009 р.). – Львів: Львівський Інститут МАУП, 2009. – 616 с.– С. 576-585.

4. Мульска О. П. Організація пошуку та відбору ТОР-менеджера / Збірник тез доповідей VІІ міжвузівської студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку ринкової економіки України» / [редакц. кол. : Міценко Н. Г., Гринкевич С. С., Іляш О. І., Ільчук О. О.] – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 136 с. – С. 15-18.

Монографії:

5. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень ; [У. Я. Садова, Л. К. Семів, С. Й. Вовканич, С. О. Цапок, Н. І. Андрусишин, О. С. Гринькевич, Р. Т. Теслюк, О. П. Мульска та ін.] наук. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2011. – 528 с. (30,69 друк. арк.) (Мульска О.П. Діти трудових мігрантів і їх соціальний захист : пріоритети міграційної політики / О. П. Мульска. – С. 248-257 (0,58 друк. арк.). Особистий внесок автора: проаналізовано особливості соціального захисту дітей трудових мігрантів України, виокремлено пріоритети міграційної політики держави у частині зменшення соціальних ризиків для молодого покоління.

6. Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. – 2013. – 456 с. (30,65 друк. арк.) (Мульска О. П. Економіко-мотиваційні імперативи регіональної демографічної політики (на прикладі протидії використання дитячої праці) / Мульска О. П. – С. 330-336 (0, 52 друк. арк.). Особистий внесок автора: запропоновано та обґрунтовано екзистенційні принципи діяльності регіональних та громадських інститутів, спрямованої на реалізацію прав та інтересів дітей, що забезпечують їх розвиток як соціальної особистості при беззастережному дотриманні їх громадянських свобод.

Статті у наукових фахових вітчизняних виданнях:

7. Мульска О. П. Діти українських трудових мігрантів : до пріоритетів формування соціальної політики / О. П. Мульска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – 544 с. – С. 493-500 (0,56 друк. арк.).

8. Мульска О. П. Дитяча праця та шляхи протидії її використанню / О. П. Мульска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4 (84). – 480 с. – С. 100-108 (0,59 друк. арк.).

9. Мульска О. П. Зарубіжний досвід впровадження політики протидії використанню дитячої праці / О. П. Мульска // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – 346 с. – С. 269-273 (0,48 друк. арк.).

10. Мульска О. П. Ризики поширення використання дитячої праці у регіоні (на прикладі Львівської області) / О. П. Мульска // Український соціум. – 2012. – № 2 (41). – 209 с. – C. 95-106 (0,59 друк. арк.).

11. Мульска О. П. Формування інтегрального індексу добробуту дитини / О. П. Мульска // Регіональна економіка. – 2012. – №4 (66). – С. 136-145 (0,53 друк. арк.).12. Мульска О. П Механізми регулювання дитячої праці / У. Садова, О. Мульска // Україна: аспекти праці. – №3. – 2014. – С. 3-10 (0,74 друк. арк.).

Публікації у зарубіжних виданнях:

12. Мульская О. П. Институциональное обеспечение политики противодействия использованию детского труда в Украине / О. П. Мульская // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – Краснодар, ООО «Наука и образование», 2013. – №1. – 408 с. – С. 397-400 (0,27 друк. арк.).

Наукові доповіді:

13. Проблеми формування та реалізації державної політики у сфері регулювання трудової міграції : наукова доповідь // Садова У. Я., Семів Л. К., Бідак В. Я., Біль М. М., Мульска О. П., Теслюк Р. Т., Цапок С. О. та ін. / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; наук. ред. Садова У. Я. – Львів, 2014. – 38 с.

Інші публікації:

14. Мульска О. П. Система інституційного забезпечення соціальної політики у сфері захисту прав дітей в Україні / О. П. Мульска // Становлення економіки України у після кризовий період : ризики та проблеми розвитку / За ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко (Ч. 1). – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. – С. 185-191 (0,46 друк. арк.).

15. Мульска О.П. Особливості поширення праці дітей у Львівській області / Мульска О.П. // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1. (м. Луцьк) / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – 328 с.   С. 137-144 (0,25 друк. арк.).

Тези доповідей та матеріали науково-практичних конференцій:

16. Мульска О. П. Економічні фактори ризику, які спричиняють поширення праці дітей в Україні / О. П. Мульска // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : Зб. наукових праць ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 7-8 квітня, 2011 р. – Т. 4. «Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні». – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – 100 с. – С. 31-35 (0,23 друк. арк.).

17. Мульска О. П. Соціальна політика як інструмент вирішення проблеми дитячої праці / О. П. Мульска // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 3-4 червня 2010 р.). – Львів : Львівський Інститут МАУП, 2010. – 616 с.– С. 581-586 (0,31 друк. арк.).

18. Мульска О. П. Проблеми та перспективи правового регулювання дитячої праці в Україні // Актуальні питання юридичної науки – 2011 : Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 6 травня 2011 р. – Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2011. – 346 с. – С. 174-179 (0,34 друк. арк.).

19. Мульска О. П. Система інституційного забезпечення прав та потреб дитини в Україні / О. П. Мульска // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011р. / За заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 238 с. – С. 136-138 (0,19 друк. арк.).

20. Мульска О. П. Теоретичні аспекти дослідження поняття «дитяча праця» / О. П. Мульска // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (2-3 червня 2011 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – С. 394-397 (0,20 друк. арк.).

21. Мульска О. П. Історичні аспекти дослідження проблеми дитячої праці / О. П. Мульска // Наукові засади сталого розвитку економіки: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 червня 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – 340 с. – С. 221-223 (0,13 друк. арк.).

22. Мульска О. П. Особливості механізму задоволення потреб дитини та дитяча праця у Львівській області / О. П. Мульска // Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті : Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 16-17 вересня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – 120 с. – С. 75-77 (0,14 друк. арк.).

23. Мульска О. П. Економічні мотиви поширення дитячої праці у Львівській області / О. П. Мульска // Економічні виклики сучасності : шляхи розв’язання та новітні перспективи : Матеріали всеукраїнської теоретико-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9-10 грудня 2011 року). – Дніпропетровськ : «Наукова економічна організація «Перспектива», 2011. – 120 с. – С. 93-95 (0,23 друк. арк.).

24. Мульска О. П. Профілактика як елемент політики протидії використанню дитячої праці у регіоні / О. П. Мульска, Я. Ю. Мандюк // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 16-17 травня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. – 451 с.   С. 420-426. Особистий внесок: запропоновано систему функцій профілактики праці дітей у контексті розвитку механізмів її регулювання (0,10 друк. арк., усього 0,20 друк. арк.).

25. Мульска О. П. Фактори поширення та використання дитячої праці у регіоні / О. П. Мульска // Стратегія подолання економічної кризи : сутність та практичне застосування : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 серпня 2012 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2012. – 136 с. – С. 36-40 (0,21 друк. арк.).

26. Мульска О. П. Оцінка факторів поширення дитячої праці в економіці Львівської області / О. П. Мульска // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 грудня 2012 р.) : У 2-х частинах / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2012. – Ч.1. – 128 с. – С. 93-95 (0,12 друк. арк.).

27. Мульска О. П. Генезис поняття «дитяча праця» / Мульска О. П. // Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХI столітті : Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2013. – 133 с. – С. 112-116 (0,21 друк. арк.).

28. Мульска О. П. Моніторинг дитячої праці: до формування політики забезпечення добробуту дітей /Мульска О.П. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня-5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – 443 с. – С. 326-328 (0,16 друк. арк.).