к.е.н., доцент Оліховський Володимир Ярославович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

У 2006 році закінчив вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» та одержав спеціальність «Економіки і підприємництва». У 2007 році – отримав магістра з «Обліку і аудиту» у Національному університеті «Львівська політехніка». У листопаді 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства», 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: Загородній Анатолій Григорович, кандидат економічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка». У червні 2019 р. здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст з спеціальності «Право», спеціалізації «Митне та господарське право» у Вищому навчальному закладі «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Професійна діяльність:

Сьогодні працює бухгалтером у сфері малого бізнесу, успішно поєднуючи теорію та практику обраної професії. З 01 вересня 2007 р. і донині працює старшим викладачем кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка». Педагогічний стаж у вибраному закладі вищої освіти – 13 років. Додатково (по сумісництву) з 2020 р. – доцент на кафедрі менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». З вересня 2021 р. – доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (по сумісництву).

Професійний досвід:

За час професійно-педагогічного досвіду підготував у співавторстві з викладачами кафедри більш як 40 методичних праць та 22 електронні навчально-методичні комплекси у ВНС «Львівської політехніки».

Став співавтором колективної польсько-української монографії у м. Люблін, що видавалась в Universytetі Marii Curie-Skłodowskiej по досліджуваній науковій тематиці: Технологічні карти податкового планування (Wubrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. Lublin : Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2015. C. 263-276.)

Взяв участь у навчанні для менеджерів, викладачів бізнесу у «Lwowska Akademia Biznesu», а саме тренінгах Prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski з Варшави (16-18 жовтня 2017 р.), що засвідчено відповідним сертифікатом.

Закінчив курси польської мови та одержаd сертифікат, що засвідчує знання польської мови на рівні А2 від Громадської організації «Союз Поляків «Білий орел» (листопад, 2020 р.).

За час професійної діяльності був відзначений такими грамотами та подяками:

 1. 2018 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за професійний підхід до виконання посадових обов’язків, а також вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту;

 2. 2016 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту із нагоди 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка» за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту 2016 р.; Подяка Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» за високий фаховий рівень підготовки учасника «Всеукраїнського конкурсу «Молодий експерт України», невтомну працю на ниві популяризації бухгалтерського обліку та утвердження в суспільстві високого статусу професії «БУХГАЛТЕР»;

 3. 2015 р. – Подяка Національного університету «Львівська політехніка» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту за вагомий внесок у діяльність та розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту; Диплом за перемогу у номінації «Молодий науковець» на Міжнародно-науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Облік, аналіз та контроль в системі управління суб’єктами економіки», Національний університет «Львівська політехніка», Інституту економіки і менеджменту, кафедра обліку та аналізу.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

 1. Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3. 2021. Рр. 134-139. URL : http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1195.

 2. Conceptual basis of the state’s tax security model / Vykliuk M., Mikhailishin R., Kundytskyj O., Senyshyn O., Prokopenko N., Olikhovskyi V. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3. Рр. 303-315.

 3. Височан О. С., Оліховський В. Я. Організація обліку туристичних послуг у лоукост-сегменті. Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 49. С. 113-117.

 4. Нашкерська М. М., Микитюк Н. О., Оліховський В. Я. Методологічні аспекти аналізу власного капіталу бюджетної установи. Облік і фінанси. Київ. 2020. № 2 (88) С. 125-130.

 5. Височан О. С., Оліховський В. Я. Просторова дезорієнтація інформаційних потоків як причина виникнення дефектів облікової системи. Причорноморські економічні студії : наук. журн. Одеса, 2020. № 49. С. 183-186.

 6. Zahorodniy A. G., Olikhovskyi V. Ya., Homin G. I. Use of alternative elements of the enterprise accounting policy in tax planning. Економіка: реалії часу : наук. журн. 2019. № 5 (45). С. 32-37.

 7. Височан О. О., Оліховський В. Я. Облік адміністративних витрат у ракурсі вітчизняної науки. Бізнес-навігатор: наук.-виробн. журн. Херсон, 2019. № 6 (55). С. 211-217.

 8. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Концепція податкового планування у системі менеджменту організацій. Приазовський економічний вісник. Вип. 6 (11). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. С. 243-247.

 9. Zagorodniy A. G., Olikhovskyi V. YA Concept of tax planning at the enterprise. Economics, Entrepreneuship, Management. Vol. 4. Num. 2. 2017. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 15-24.

Участь у конференціях:

 1. Оліховський В. Я., Міхневич Г. М. Оцінка формування та розвитку організаційної культури у КНП «Буська ЦРЛ». Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 254-259.

 2. Оліховський В. Я., Буянова О. Р. Організація державних механізмів управління у сфері охорони здоров’я України. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 249-253.

 3. Оліховський В. Я., Лапка Я. І. Аналіз та перспективи управління персоналом у системі мікросередовища закладу медицини. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29.10.2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 224-227.

 4. Кархут М. О., Оліховський В. Я. Особливості ведення діяльності фізичних осіб-підприємців та їх зміни у 2020 році. Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доп. V Міжнар. студентської наук. конф. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. С. 116-117.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

 1. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Право Європейського Союзу : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 109 с.

 2. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Міжнародне право : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 106 с.

 3. Оліховський В. Я., Тесак О. В. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями. Контроль і ревізія : навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом’яка, О. В. Тесак ; передм. В. Я. Оліховського. Львів : ТОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2021. С. 134-151.

 4. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності : практикум. Дрогобич : «Посвіт», 2020. 120 с.

 5. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Нормативно-правові зміни та перспективи розвитку Податкового кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 251-272.

 6. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навч. посіб. Дрогобич : «Посвіт», 2019. 272 с.

 7. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Менеджмент організацій : навч. посіб. Львів : ТОВ «Ліга-Прес», 2018. 392 с.

 8. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Лучишин Л. М., Оліховський В. Я. Податки. Оподаткування. Податкове планування : навч. посіб. Львів : ЗУКЦ, 2017. 512 с.

Стажування:

 1. Семінар педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Серія ПК № 02071010/000126-20);

 2. Міжнародне навчально-наукове стажування за темою «Методичні підходи до організації навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в європейській системі освіти» з 15 жовтня 2019 р. до 15 січня 2020 р. у Гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца (м. Краків);

 3. Медок IS, реєстраційний номер НУЛП/п 0022 від 15 травня 2019 р.;

 4. ТзОВ СУНП «Делім-Україна» з 21 березня 2018 р. до 21 травня 2018 р.

Громадська діяльність:

Являюсь членом громадської організації «Центр регіональних ініціатив АСТРЕЯ».

Є членом Культурно-освітнього Центру Польської Національної Меншини «Білий Орел», головною метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на всебічний розвиток та популяризацію Польської культури та народних традицій у місті Львові, єднання та підтримка етнічних поляків, взаємодопомога, виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціального захисту своїх членів, допомога ветеранам.

Контактна інформація: е-mail: olihovskyiv@ukr.net

Кафедральний телефон: (032) 224-91-25