к.е.н., доцент Оліховська Марта Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту

Освіта:

У 2008 р. закінчила Львівський національний аграрний університет з відзнакою, присвоєно кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій».

2009-2012 рр. – стаціонарна аспірантура на кафедрі права та підприємництва Львівського національного аграрного університету.

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: Губені Юрій Едвардович, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського Національного агарного університету.

У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (Атестат доцента АД № 002309 від 23 квітня 2019 р.).

У червні 2019 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст з спеціальності «Право», спеціалізації «Митне та господарське право» у Вищому навчальному закладі «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Професійна діяльність:

З 2013 р. – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». З вересня 2021 р. – доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». З 2014 р. – виконавець спільних проектів за програмою фінансування НАТО та ОБСЄ по проекту «Допомога звільненим військовослужбовцям реінтегруватись у суспільство» в Україні з перепідготовки військовослужбовців за напрямами: «Менеджмент малого бізнесу» та «Економіка та управління персоналом». З 2015 р. – член державно-екзаменаційної комісії Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». З 2016 р. – секретар Вченої ради Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». З 2020 р. – адміністратор системи антиплагіатної перевірки випускних робіт у UNICHECK.

Професійний досвід:

Опубліковано більше 50 наукових праць, з яких близько 20 статей у фахових періодичних виданнях. Взяла участь у 25 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, круглих столах, тренінгах та вебінарах. Взяла участь у навчанні для менеджерів, викладачів бізнесу у «Lwowska Akademia Biznesu», а саме тренінгах Prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski з Варшави (16-18 жовтня 2017 р.), що засвідчено відповідним сертифікатом.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

 1. Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3. 2021. Рр. 134-139. URL : http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1195.

 2. Oksana Senyshyn, Marta Olikhovska Using the world experience of developed countries in the formation of directions for improving the process of development and implementation of government targeted programs for natural environmental protection. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018). No. 5. December. Riga : Publishing House «Baltija Publishing», 2018. Р. 305-314.

 3. O. Kuzmin, N. Stanasyuk, М. Olikhovska Application of cluster approach to the development of industrial potential : innovative policy and management support. Economics, Entrepreneurship, Management. Vol. 4. Num. 1. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2017. P. 41-48.

 4. Olikhovska М. Modern Development of the Sector of Recreational Services in Terms of European Integration of Ukraine. Economics, Entrepreneurship, Management. Vol. 3. Num. 2. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2016. Р. 45-53.

Участь у конференціях:

 1. Лелик Л. І., Оліховська М. В. Реінжиніринг у системі менеджменту як сучасний напрям управління інноваційним бізнесом. Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності : VI Міжнар. науково-практ. конф. (м. Київ, 20 квіт. 2021 р.). // Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. / МАУП. Київ : ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. Вип. 12. С. 132-135.

 2. Оліховська М. В., Костецька І. І. Механізм державного регулювання залучення інвестицій у розвиток економіки. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Луцьк, 20-21 травня 2021 р.). Луцьк : Волин. ін-т ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 37-44.

 3. Оліховська М. В., Ждан Т. Г. Валюта та валютні цінності: правова сутність та регулювання. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 93-99.

 4. Оліховська М. В., Негрич О. І. Результати наукових досліджень у сфері репродуктивної медицини. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 212-215.

 5. Оліховська М. В., Некрасова А. А. Фінансова безпека агробізнесу в умовах трансформаційних змін економіки. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 215-219.

 6. Оліховська М. В., Ануфрієв В. О. Основні аспекти та сучасний стан корупції в Україні. Проблеми державотворення в Україні  2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. семінару до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 95-104.

 7. Оліховська М. В., Лимар Р. І. Адміністративно-правові відносини у сфері діяльності митних органів України як підвид правових відносин. Проблеми державотворення в Україні  2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. семінару до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 114-120.

 8. Оліховська М. В., Соломенюк А. М. Особливості митного регулювання в країнах Європейського Союзу. Проблеми державотворення в Україні  2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. семінару до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 130-138.

 9. Оліховська М. В., Григориченко П. І. Ролі менеджера як кваліфікованого працівника у системі менеджменту організації. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Дніпро, 23 квіт. 2019 р.) / Нац. метал. академія України. Дніпро : НМетАУ, 2019. С. 326-330.

 10. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Вплив податкового навантаження на формування облікової політики у системі менеджменту організації. Актуальні питання юридичної науки-2019 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16 квіт. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 99-105.

 11. Оліховський В. Я., Оліховська М. В. Сучасний стан автоматизації бухгалтерського обіку на підприємствах України. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-26 жовт. 2019 р.). Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. С. 152-154.

 12. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Боротьба з корупцією на суспільному рівні в умовах вітчизняної кризи. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 95-102.

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 1. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Міжнародне право : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП. Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 106 с.

 2. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Право Європейського Союзу : посібник / Львів. ін.-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП. Івано-Франківськ-Львів : Фоліант, 2021. 109 с.

 3. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Нормативно-правові зміни та перспективи розвитку Податкового кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 251-272.

 4. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Механізм захисту прав споживачів щодо придбання засобів та товарів медичного призначення. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних в приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 131-166.

 5. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності : практикум. Дрогобич : Посвіт, 2020. 120 с.

 6. Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Бізнес-планування у системі менеджменту : навч. посіб. Дрогобич : Посвіт, 2019. 272 с.

 7. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Менеджмент організацій : навч. посіб. Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. 372 с.

 8. Іванюк У. В., Оліховська М. В., Парфенюк Є. І., Шушкова Ю. В. Сучасний бізнес-менеджмент : термінологічний словник-довідник. Львів : Вид-во ТОВ «Ліга-Прес», 2017. 188 с.

Методичні матеріали:

 1. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Адміністративний менеджмент : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 23 с.

 2. Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Інформаційний менеджмент : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 21 с.

 3. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Мотивація в менеджменті : навчальна програма дисципліни (для магістрів). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 19 с.

 4. Оліховська М. В. Менеджмент організацій : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. 95 с.

Стажування:

В березні-квітні 2018 р. – проходила стажування (підвищення кваліфікації) в Українській академії друкарства на кафедрі підприємництва та маркетингу. У травні 2019 р. в Києві підвищила свою професійну компетенцію у ВНЗ «МАУП» на тематиці наукового дослідження: «Особливості управління організацією у кризових ситуаціях» (Свід-во ПК № 00127522/003337-19). У вересні 2020 р. пройшла онлайн-курс від UNICHECK під назвою «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат» (Сертифікат від UNICHECK 18 вересня 2020 р.).

Громадська діяльність:

Була учасником проекту «Допомога звільненим військовослужбовцям реінтегруватись у суспільство» в Україні з фінансування НАТО та ОБСЄ по перепідготовки військовослужбовців за напрямами: «Менеджмент малого бізнесу» та «Економіка та управління персоналом», в ході якого проводяться лекційні та практичні заняття з обґрунтування засад започаткування власної справи, заходів уникнення економічних ризиків, пов’язаних з бізнесом, та розробляються бізнес-плани підприємства.

Являється членом громадської організації «Центр регіональних ініціатив АСТРЕЯ».

Є членом Культурно-освітнього Центру Польської Національної Меншини «Білий Орел», головною метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на всебічний розвиток та популяризацію Польської культури та народних традицій у місті Львові, єднання та підтримка етнічних поляків, взаємодопомога, виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціального захисту своїх членів, допомога ветеранам.

Контактна інформація: е-mail: olih.marta@gmail.com