к.е.н., доцент Лелик Любов Іванівна

Заступник директора Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 кандидат економічних наук, доцент

Лелик Любов Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри бізнес-адміністрування

Освіта:

1984 р. – Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова, зі спеціальності «Економіка та організація поліграфічної промисловості», кваліфікація – інженер-економіст.

2002 р. – Міжрегіональна Академія управління персоналом (спеціальність «Фінанси», присвоєно кваліфікацію економіста, фінансового менеджера, присуджено ступінь магістра фінансів).

2004 р. – У Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 073 – менеджмент (08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою), на тему: «Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України».

2015 р. – Отримала вчене звання доцента кафедри бізнес-адміністрування.

2015 р. – ПрАТ «ВНЗ «МАУП», отримала cвідоцтво про підвищення кваліфікації, виконала випускну роботу на тему «Організаційні аспекти впровадження адміністративного менеджменту».

2019 р. – нагороджена Подякою і Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2020 р. – нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Професійна діяльність:

1981-1988 рр. – економіст планового відділу Львівського міжгалузевого територіального центру науково-технічної інформації і пропаганди.

1989-1998 рр. – завідувач відділу оперативної поліграфії Львівського міжгалузевого територіального центру науково-технічної інформації і пропаганди.

1998-2001 рр. – головний економіст Львівського центру науково-технічної і економічної інформації.

1998-2001 рр. – заступник директора Львівської філії МАУП (за сумісництвом).

2001-2003 рр. – заступник директора Львівської філії МАУП.

2003 р. – в.о. директора Львівського інституту МАУП.

2004-2020 р. – директор Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 01 червня 2021 р. – заступник директора Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Наукові інтереси: організація управління, планування і регулювання економікою.

Основні публікації за напрямом:

 1. Лелик Л. І., Гринькевич О. С. Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні. Наукові праці МАУП / редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.) та ін. Київ : МАУП, 2014. Вип. 42 (3). С. 172-178. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_3_34.

 2. Лелик Л. І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 237-245. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.

 3. Лелик Л. І. Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.11. С. 267-274. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.

 4. Лелик Л. І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.2. С. 248-254. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.

 5. Лелик Л. І. Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.3. С. 265-273. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Оліховська М., Лелик Л., Оліховський В. Основи підприємницької діяльності : практикум / НУ «Львів. політехніка» ; Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. 120 с. ISBN 978-617-7835-95-9.

 2. Магас Н В., Лелик Л. І. Вплив процесів техноглобалізму на формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 221-250. ISBN 978-617-7835-82-9.

 3. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Механізм захисту прав споживачів щодо придбання засобів та товарів медичного призначення. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних в приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 131-166. ISBN 978-617-7624-89-8.

 4. Оліховська М., Лелик Л., Оліховський В. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП» ; НУ «Львів. політехніка». Львів : Ліга-Прес, 2018. 372 с. ISBN 978-617-397-193-4.

 5. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк, Л. І. Лелик та ін. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. 248 с. ISBN 978-966-2042-21-4.

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах:

 1. Гринькевич О. С., Островерх П. І., Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Трансформація і сучасні формати даних у цифровій економіці та аналітиці. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 166-169.

 2. Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) // Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. МАУП / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. Вип. 8. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. С. 106-108.

 3. Оліховська М. В., Лелик Л. І. Боротьба з корупцією на суспільному рівні в умовах вітчизняної кризи. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 95-102.

 4. М. Olikhovska, LLelyk The sphere of recreational services in the conditions of European integration. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 114-121.

 5. Лелик Л. І. Методи управління персоналом підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 199-202.

 6. Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Відповідальність за правопорушення податкового законодавства. Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 90-99.

 7. Лелик Л. І., Гринькевич В. М. Використання рейтингів в публічному управлінні і менеджменті закладів вищої освіти. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 108-110.

 8. Лелик Л. І. Управління інвестиційною привабливістю підприємства в умовах системної кризи. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 226-228.

Підготовка методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів:

 1. Лелик Л. І. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 23 с.

 2. Лелик Л. І. Організаційна поведінка і лідерство : навчальна програма дисципліни (для магістрів). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 19 с.

 3. Лелик Л. І. Управління бізнесом : методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 25 с.

 

Контактна інформація: службовий телефон: (032) 294-00-81

Адреса електронної пошти: limaup@iapm.edu.ua