к.е.н., доцент кафедри Міга Володимира Казимирівна

Прізвище, ім’я, по-батькові: Міга Володимира Казимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Освіта: вища

1995 році закінчила Львівський державний сільськогосподарський інститут, за спеціальністю – “Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу”; кваліфікація – економіст-організатор;

2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Формування і використання трудового потенціалу сільських територій ” за спеціальністю : 08.00.07 - «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Професійна діяльність:

Наукова діяльність:

З вересня 2021 р. – доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (за сумісництвом);

З 01.09.2010 р. доцент кафедри економіки та підприємництва Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

2005-2010 рр. – старший викладач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету;

2003-2005 рр. – старший викладач кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. проф.. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету;

1995-2003 рр. – асистент кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. проф. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету;

1992-1995 рр. – завідувач учбово-методичним кабінетом кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. проф. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету.

Професійний досвід: стаж викладання у вищій школі 29 років

Викладає курси: 

  1. Міжнародні економічні відносини

  2. Інвестування

  3. Ризик-менеджмент 

  4. Економічний аналіз 

  5. Економіка підприємства 

Наукові інтереси: теорія та методи прийняття управлінських рішень, економіко-математичне моделювання

Основні публікації:

1. Міга В. К. Моделі формування трудового ресурсу регіону. Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. cт. //М-во освіти і науки, молодь спорту України ; Інститут економіки і туризму ; редкол.:І.О. Бочан та ін. Львів : ЛІЕТ, 2013. № 8. С. 29-35.

2. Міга В. К. Чинники формування та використання трудового потенціалу села. Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. Вип. № 2 (32), Т. 2 (економічна наука). 2017. С. 34-39.

3. Міга В. К. Основні напрями регулювання зайнятості у виробничій сфері. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 лист. 2019 р.) : у 10 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 35-38.

Методичні рекомендації:

  1. Міга В. К. Інноваційний менеджмент : метод. рек. до проведення семінарських занять для студентів спеціальності «Менеджмент». Львів : Коледж при Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. Ч. 1. 12 с., Ч. 2. 20 с.

  2. Міга В. К. Ризик-менеджмент : метод. рек. до проведення практ. занять студентів спеціальності «Менеджмент». Львів : Коледж при Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 27 с.

  3. Міга В. К. Економічний аналіз : метод. рек. до тестового контролю знань студентів. Львів : Коледж при Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 24 с.

  4. Міга В. К. Економіка підприємства : метод. рек. рекомендації до проведення практ. занять для студентів спеціальності «Менеджмент». Львів : Коледж при Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. 23 с.

  5. Міга В. К. Управління персоналом. метод. рек. до проведення практ. занять та самостійного вивчення курсу. Львів : Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 84 с.

Контактна інформація: роб. тел. 224-91-25