к.е.н. Амбросенко Олександра Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

У 2004 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Географія», кваліфікація вчитель географії, основ економіки та екології.

У 2012 р. закінчила Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність «Бізнес адміністрування», отримала ступінь магістра бізнес адміністрування.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 051 – економіка (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) на тему «Забезпечення комплексного розвитку сільських територій (на прикладі Житомирської області)».

У 2014 р. отримала cвідоцтво про підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (випускна робота на тему «Розробка бізнес-стратегії підприємства»).

Основні публікації

1. Амбросенко О. П. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації / О. П. Амбросенко // Науковий вісник Нац. лісотехнічного ун-ту України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264-270.

2. Амбросенко О. П. Формування стратегії розвитку курортно-туристичних регіонів Польщі / О. П. Амбросенко // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – Вип. 44. – С. 533–542.

3. Амбросенко О. П. Моделі сталого розвитку сільськогосподарського комплексу України [Електронний ресурс] / А. С. Лисецький, О. П. Амбросенко // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1. – С. 103-111. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_1_20

4. Амбросенко О. П. Розвиток єврорегіонів на території України [Електронний ресурс] / О. Б. Піріашвілі, О. П. Амбросенко, Н. О. Федяй // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 61-79. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2011_3_7

5. Амбросенко О. П. Соціальні пріоритети функціонування сільського господарства у контексті розвитку сільських територій в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Лисецький, О. П. Амбросенко, Ю. В. Онищук // Агросвіт. – 2010. – № 5. – С. 6-10. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_5_3

6. Амбросенко О. П. Семантичний аналіз континууму поглядів на дефініцію «витрати» [Електронний ресурс] / О. П. Амбросенко // Наукові праці МАУП. – 2014. – Вип. 43. – С. 129-132. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_4_23

7. Амбросенко О. П. Механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Амбросенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 62-67. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_2_17

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

1. Амбросенко О. П. Менеджмент підприємств туристичної індустрії в умовах фінансової нестабільності / М. І. Філіппов, О. П. Амбросенко // Модернізація України: проблеми та технології успіщності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 лист. 2015 р.) / МАУП ; Міжнародна Кадрова Академія ; Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України. – Київ : МАУП, 2015. – С. 127-135.

2. Амбросенко О. П. Організація планування в туристичній організації / О. П. Амбросенко // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 109-112.

3. Амбросенко О. П. Виявлення сильних і слабких сторін діяльності туристичної організації / О. П. Амбросенко // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2017 р.) / Львівський інститут МАУП. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 469-474.

            Підготовка методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів

1. Амбросенко О. П. Вступ до спеціальності «Туризм» : метод. рек. для проведення практ. занять та самост. роботи студентів / О. П. Амбросенко. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – 30 с.

2. Амбросенко О. П. Економіка країн регіону (країн Європейського Союзу) : метод. рек. для проведення практ. занять роботи студентів / О. П. Амбросенко. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – 36 с.