доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук, доцент Циганенко Ганна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту організацій

Освіта: 

У 2002 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю – менеджмент організацій та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2010 році захистила дисертацію із спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Механізм корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції» на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.

 

Основні публікації за напрямом

1. Циганенко Г. В. Механізм корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки сільгосппродукції : монографія / Г. В. Циганенко, А. І. Корчемлюк ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : Генеза, 2012. – 192 с.

2. Циганенко Г. В. Методичний підхід удосконалення корпоративного управління в акціонерному товаристві / Г. В. Циганенко, Т. С. Муляр // Наукові читання–2013. – Житомир : Вид-во «Житомир. нац. агроеколог. ун-т», 2013. – Т. 2. – С. 222-224.

3. Циганенко Г. В. Ризикогенність та страхування в аграрній сфері (теорія, практика) : колект. монографія / Г. В. Циганенко ; за заг. ред. д.е.н. проф. Ходаківського Є. І. – Житомир : «Полісся», 2013. – 323 с.

4. Циганенко Г. В. Гудвіл корпоративних підприємств : монографія / Г. В. Циганенко, А. І. Корчемлюк, І. Л. Литвинчук ; ред. Є. І. Ходаківський. – Житомир : Євенок, 2013. – 162 с.

5. Циганенко Г. В. Модель вдосконалення механізму корпоративного управління в акціонерному товаристві з переробки сільгосппродукції / Г. В. Циганенко // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – № 1-2 (37). – С. 166-178.

6. Циганенко Г. В. Методичний підхід до оцінки стану екологічного менеджменту підприємств лісової галузі / Г. В. Циганенко, С. К. Кобзар // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6 (55). – С. 175-179.

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 

1. Циганенко Г. В. Аспекти управління прибутком підприємств / Г. В. Циганенко, В. І. Кришталь // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку» (Львів, 29-30 трав. 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х ч. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 119-122.

2. Циганенко Г. В. Системний підхід до вдосконалення менеджменту організації / Г. В. Циганенко // збірник тез наук. робіт IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Київ-Прага-Відень, 28 груд. 2015 р.). – Львів : Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – Т. 1. – С. 151-154.

3. Циганенко Г. В. Управління якістю як концепція побудови ефективної системи менеджменту підприємства / Г. В. Циганенко // матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження» (Чернівці, 30-31 груд. 2015 р.). – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – Т. 3. – С. 35-37.

4. Циганенко Г. В. Аспекти удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарськими підприємствами / Г. В. Циганенко, А. А. Курбанов // матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи» (Ужгород, 12-13 лют. 2016 р.) / за заг. ред. : М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – У 2-х ч. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 138-141. 

Підготовка методичних рекомендацій

для самостійної роботи студентів

1. Циганенко Г. В. Методичні рекомендації щодо проходження практики для студентів ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. В. Циганенко, Г. В. Осовська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 44 с.

2. Циганенко Г. В. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки курсового проекту з циклу дисциплін «Корпоративне управління», «Управління якістю», «Антикризове управління», «Управління змінами», «Управління проектами» для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) денної та заочної форм навчання / Г. В. Циганенко, Г. В. Осовська. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 52 с.

3. Циганенко Г. В. Інвестиційний менеджмент : метод. рек. до проведення практ. занять та самост. роботи для студентів спец. 073 «Менеджмент» / Г. В. Циганенко. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 28 с.