Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління бізнесом»

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ»

для студентів другого (магістерського) рівня

вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Львів 2020


 Лелик Л. І. Управління бізнесом : методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 27 с.

 

Укладач: к.е.н., доц. Лелик Л. І.

Рецензенти:

Гринькевич В. М.  к.т.н., доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Станасюк Н. С.  д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка»

 

Відповідальний за випуск:

Данилюк Л. Г.  к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Методичні рекомендації обговорені і схвалені на засіданні кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

(Витяг з протоколу № 10 від 09.06.2020 р.)

 

Схвалено Вченою радою Львівського інституту

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

© Львівський інститут

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020

 

ЗМІСТ

 


 ВСТУП…………………………………………………………………………...4

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………7

 1. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………...…...7

 2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………..………….......9

 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………….…10

 4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….14

 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………..15

 

ІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ……………...19

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ………................….21

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………………………...22

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………..………...24

ДОДАТКИ……………………………………………………………..……….25


 ВСТУП

 

Головною метою навчального курсу є формування комплексу знань про теоретико-методологічні основи підприємницької діяльності та функціонування бізнесу, що дасть можливість майбутнім управлінцям оволодіти інструментарієм прийняття різноманітних рішень в організації бізнес-підприємства.

Завершальною стадією вивчення дисципліни «Управління бізнесом» є написання курсової роботи, під час виконання якої студенти систематизують, закріплюють, поглиблюють та узагальнюють одержані теоретичні знання і практичні навики, які необхідні для організації та управління підприємницькою структурою.

Курсова робота з дисципліни «Управління бізнесом» є індивідуальною, письмовою, навчально-науковою, дослідницькою роботою студента, яка забезпечує закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентом при вивченні дисципліни «Управління бізнесом» й суміжних дисциплін, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконана курсова робота повинна продемонструвати оволодіння студентом теоретичними знаннями з управління бізнесом і спроможність використовувати їх на практиці, аналізуючи стан конкретної проблеми, вміння вносити пропозиції щодо усунення її негативних тенденцій.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, що вивчаються. Це передбачає проведення комплексного дослідження, яке грунтується на здійсненні збору та проведенні порівняльного аналізу інформації з різних літературних джерел, пошуку та опрацюванні практичних матеріалів відповідно обраної тематики, узагальненні цих даних та формулюванні власних висновків й пропозицій.

Студенту надається право вибору теми курсової роботи з числа визначених або запропонувати свою тему з обгрунтуванням її розробки.

Студенти виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях та інших джерелах. Важливим також є використання студентами інструктивних, нормативних та звітних матеріалів діючих підприємств різних організаційно-правових форм функціонування.

Основна мета виконання курсової роботи  глибоко і творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики дисципліни «Управління бізнесом», оволодіти методами наукового дослідження, підготувати та обґрунтувати прогнозні висновки, рекомендації, пропозиції щодо управлінських рішень у підприємницькій діяльності.

Основні цілі виконання курсової роботи:

 • систематизація отриманих теоретико-методологічних знань з дисципліни «Управління бізнесом», їх поглиблення і закріплення;

 • розвиток навичок самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, нормативними документами, матеріалами періодичних видань, джерелами статистичної інформації тощо;

 • отримання досвіду їхнього практичного використання при визначенні проблем підприємницької діяльності;

 • отримання навичок проведення самостійного аналізу й узагальнення теоретико-практичних проблем, обґрунтування прийнятих рішень у веденні бізнесу;

 • отримання навичок розробки пропозицій, обґрунтування та відстоювання власної точки зору з проблеми, що досліджується, розвиток уміння пов’язувати теоретичні положення з умовами сучасної практики управління бізнесом.

Завдання курсової роботи полягає у підготовці студента до аналізу існуючої ситуації та самостійного прийняття рішень. Курсова робота повинна давати повну та об’єктивну інформацію про виконану студентом роботу, продемонструвати його вміння кваліфіковано вирішувати поставлені завдання. Це стосується вирішення економічних задач на основі отриманих знань та навичок користування спеціальною науковою літературою, підручниками і навчальними посібниками, довідниками в цій галузі знань.

Методичні рекомендації розроблені для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», згідно з навчальним планом і типовою робочою програмою, призначені для ознайомлення студентів з особливостями написання, оформлення та захисту курсової роботи.

Основна мета методичних рекомендацій  це допомога студенту у систематизації опрацьованого теоретико-практичного матеріалу обраної тематики та оформлені, захисту роботи згідно загальних вимог закладу.

Методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику курсової роботи, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання вихідної статистичної та економічної інформації досліджуваних підприємств, літературних джерел, власних спостережень.

Використовуючи рекомендований методичний підхід, студент визначає тенденції або закономірності розвитку конкретного економічного явища, здійснює аналіз системи управління, основних показників господарської діяльності та фінансового стану підприємства, формулює висновки і пропозиції.


 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І.1 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

 1. Вибір і затвердження теми курсової роботи;

 2. Складання і затвердження плану курсової роботи;

 3. Добір та вивчення літератури;

 4. Написання та оформлення роботи;

 5. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

 

Етап перший  Вибір і затвердження теми курсової роботи.

Студент здійснює самостійний вибір теми курсової роботи з переліку рекомендованих тем (див. розділ ІІ.). Цей перелік періодично уточнюється кафедрою і доводиться до відома студентів керівниками курсових робіт. З дозволу кафедри і за узгодженням з керівником курсової роботи студент може виконувати курсову роботу на тему, близьку до рекомендованих або запропонувати свою.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним інтересам, розробкам, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Тема курсової роботи затверджується керівником.

Етап другий  Складання і затвердження плану курсової роботи.

План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається вступ; три ключових, взаємопов'язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) згідно загальних вимог (див. розділ І.3) та затверджує.

Тільки після цього студент може приступити до написання роботи.


 
Етап третій  Добір та вивчення літератури.

На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник. Процес добору літератури значно прискорюється при використанні алфавітних та систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці.

Етап четвертий  Написання та оформлення роботи.

Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали, відповідно до загальних вимог (див. розділ І.4).

На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами.

Четвертий етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, поданими у розділі І.5. методичних рекомендацій.

Етап пятий Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту організацій. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки. Керівником здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в IV розділі методичних рекомендацій.

Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-25 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов'язково додаються первісні зауваження.

Якщо курсова робота допускається науковим керівником до захисту, студент отримує свою курсову роботу напередодні, щоб своєчасно підготуватися.

До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі бюджетної системи, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

 

І.2  ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Загальне керівництво написання курсових робіт здійснює кафедра менеджменту організацій. Вона розробляє та затверджує тематику робіт на своїх засіданнях, порядок і результати їх написання.

Безпосередньо керівництво здійснюють викладачі кафедри менеджменту організацій з дисципліни «Управління бізнесом», перелік яких призначає завідувач кафедри з урахуванням вибраних тем.

Початковий етап – вибір студентом теми, етап виконується за участю викладача, що проводить практичні занятгя та лекції за курсом «Управління бізнесом». В одній академічній групі теми, як правило, повторюватися не повинні.

Тематика курсових робіт (див. розділ ІІ) відповідає переліку основних питань програми навчальної дисципліни «Управління бізнесом» і передбачає розвиток у студентів загально-специфічних компетентностей, пов’язаних з обліково-аналітичними, прогнозними та іншими управлінськими функціями, пов’язаних з різними сферами діяльності підприємства: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, інновації тощо. Під час та після вибору теми курсової роботии керівник надає студентові методичну допомогу, проводить необхідні консультації з підбору та вивчення літературних джерел, збору, узагальненню та оформленню практичних матеріалів.

Крім тих консультацій, які студент отримує відповідно до графіку їх проведення, можна також погодити з викладачем терміни додаткових консультацій. Передбачено, що окремі питання, пов’язані з виконанням курсової роботи, може бути розглянуто на практичних заняттях, які проводитимуться відповідно до календарного плану і стосуватимуться тем, знання яких є необхідним для успішного виконання курсової роботи.

Студент повинен з’ясувати з керівником курсової роботи всі питання, пов’язані з вихідними даними для виконання роботи, структуру роботи та графік виконання його основних частин. Погоджуються також терміни контролю і порядок проведення консультацій.

 

І.3  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ

СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має включати такі структурні елементи: титульний аркуш; план роботи (зміст); вступ: основну частину (3-4 розділи), що розкриває теорію питання та практичний досвід; висновки; список використаної літератури, додатки (якщо це необхідно).

Титульний аркуш

Титульний аркуш містить інформацію про вид роботи і найменування теми, дані про студента і керівника, допуску завідувача кафедри до захисту (див. зразок оформлення у додатку А).

План роботи (зміст) має бути розгорнутим, складатися з декількох розділів (3-4). Проти назв розділів виставляються відповідні номери сторінок тексту. Примірник плану курсової роботи наведені у Додатку Б.

У вступі (1-3 сторінки) стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що вимагають вирішення, обґрунтовується вибір теми, її актуальність й значення у сучасних умовах; формулюються ціль і завдання курсової роботи, що випливають з неї; визначається об'єкт, предмет та методи дослідження, висвітлюється рівень опрацювання проблеми у вітчизняній і зарубіжній літературі, виокремлюються дискусійні питання та невирішені проблеми, вказується інформаційна база дослідження. Тобто вступ повинен містити таку інформацію.

Актуальність теми, в якій стисло викладається сучасний стан проблеми, що розглядається, необхідність подальших досліджень та її роль в економіці.

Правильно сформулювати актуальність обраної теми означає: проявити уміння відділяти головне від другорядного, з’ясовувати відомі факти і ті, що поки невідомі про предмет дослідження.

Від доказу актуальності обраної теми доцільно перейти до формулювання мети роботи.

Мета роботи  це уявний, ідеальний образ, що перевищує результати діяльності, кінцевий підсумок роботи. Вона повинна полягати у вирішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу і знаходженні нових закономірностей між економічними явищами. Правильне означення мети процес не менш важливий, ніж формулювання висновків.

Обєкт дослідження  це підприємство, організація, установа, де є явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Предмет дослідження  вузька частина об'єкта дослідження, проблемне коло питань, що досліджуються в роботі на прикладі бази обраного підприємства (міститься в межах об’єкта саме на нього повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему КР).

Інформаційне забезпечення роботи  стисло вказуються прізвища та ініціали авторів (в алфавітному порядку), що внесли найбільш відчутний вклад у розв'язання обраної проблеми, указуються основні закони і нормативні акти, іцо регулюють діяльність персоналу в організації, з посиланнями у [квадратних дужках] на номери джерел за переліком використаної літератури. Посилання на літературні джерела повинні бути обов’язково.

Інформація про базове підприємство  дається інформація (в межах абзацу) про підприємство (організацію, установу), на підставі даних якого виконується робота та на прикладі якого (якої) розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Основна частина. В цій частині роботи необхідно показати, як з позицій сучасності досліджувана проблема висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Розгляд теоретичних положень має супроводжуватися (за можливістю) аналізом статистичної інформації, прикладами з практики. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджується, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції.

Основну частину курсової роботи (загальним обсягом 33-41 сторінки) рекомендується структурно і пропорційно за обсягом сторінок поділити на три-чотири розділи.

Перший розділ основної частини. У цьому розділі обов’язково слід представити понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме, висвітлити існуючі різноманітні погляди дослідників на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз, здійснити їх критичне співставлення, узагальнення та викласти власний погляд. Наводиться еволюція розробок щодо предмету дослідження, здійснюється їх критичний аналіз. Також в даному розділі мають бути охарактеризовані існуючі підходи до класифікації та висвітлені фактори, що впливають на предмет дослідження, і визначені його роль та місце у суспільстві. Рекомендований обсяг першого розділу 10-13 сторінок.

Другий розділ основної частини. Цьому розділу роботи обов’язково повинен бути притаманний аналітичний характер, тобто потрібно здійснити аналіз показників економічної діяльності за три роки. Залежно від характеру обраної проблеми висвітлюються існуючі методики її аналізу і оцінки, їх переваги та недоліки. Зокрема, у цьому розділі здійснюється аналіз системи показників, які дозволяють оцінити різні сторони предмету дослідження (рівень, сутність, властивості, особливості, характер змін). При написанні цього розділу курсової роботи бажано використовувати не лише знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Управління бізнесом», а й знання з таких дисциплін: «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом» «Маркетинг», «Логістика» тощо. Рекомендований обсяг другого розділу 15-18 сторінок.

Третій розділ основної частини. Цей розділ повинен бути максимально насиченим фактологічною інформацією, представленою у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо. Залежно від специфіки обраної проблеми особливу увагу слід надати висвітленню особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств, використовуючи аналіз статистичної інформації щодо предмету дослідження. Інформаційну базу мають складати публікації у періодичних виданнях, нормативні документи, статистичні щорічники, монографії, спеціальна література з обраної проблематики.

Також в цьому розділі обґрунтовується доцільність застосування у підприємницькій діяльності найбільш ефективних теорій, підходів та методик з теми дослідження, надаються пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем та удосконалення системи бізнесу.

Розділи основної частини мають бути логічно пов’язаними між собою та пропорційні за обсягом сторінок. Теоретичні положення повинні виступати основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі. Рекомендований обсяг першого розділу 8-10 сторінок.

У висновках (2-3 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи, що були сформульовані у вступі.

Список використаних джерел повинен включати складений за чинними правилами перелік усіх використаних літературних джерел. Рекомендована навчальна література для виконання курсової роботи наведена у п'ятому розділі методичних вказівок, перелік спеціальної літератури залежить від обраної студентом теми. Інформаційною базою висвітлення практичних засад розв’язання обраної проблеми є спеціальна монографічна література та періодичні видання, які пропонує бібліотека ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Додатки оформлюються в разі необхідності для того, щоб не завантажувати основний текст курсової роботи великою кількістю ілюстративного матеріалу. Обсяг додатків не обмежується. Це можуть бути громіздкі таблиці, схеми, рисунки та ін.

 

І.4 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Перш ніж розпочинати писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

 1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки годі, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури, особливостей функціонування бізнес-структур в Україні.

 2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку ринкової економіки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці підприємницької діяльності з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

 3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

 • вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

 • систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

 • порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних бюджетних систем;

 • розробка висновків, рекомендацій.

 1. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній діяльності.

 

І.5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Обсяг курсової роботи має бути у межах 36-47 сторінок без урахування списку літератури та додатків, у тому числі: вступ – 1-3 сторінки, основна частина – 33-41 сторінка, висновки – 2-3 сторінки. 

Вимоги до параметрів сторінок: курсова робота виконується на папері стандартного формату А4 (210x297), на одній стороні аркуша з дотриманням полів: зліва – 3 см, зверху та знизу – 2 см, з правого поля – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5. Всі сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому кутку, починаючи з другої сторінки вступу (4 сторінка).

Вимоги до оформлення розділів: у ході викладання матеріалу в тексті виділяються всі заголовки, зазначені у змісті (плані роботи) за допомогою інтервалу між рядками. Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи («Зміст», «Вступ», «Розділ», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки») друкують великими літерами симетрично до тексту (див. додаток Б).

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Назви розділів виділяються жирними прописними буквами і центруються посередині. По тексту курсив та жирне (напівжирне) виділення не використовуються. Скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих, при першому вживанні вони супроводжуються розшифровуванням. Наприклад, Господарський Кодекс (ГК), Закон України (ЗУ) і т.д.

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються. Вимоги до тексту в ілюстраціях: шрифт Times New Roman, розмір не більше 14 пт. Формули в курсовій роботі повинні бути виконані у редакторі формул Microsoft Eguation 3.0, графіки та діаграми за допомогою редакторів Microsoft Excel або Microsoft Graph.

Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу (схем, таблиць, діаграм): весь ілюстративний матеріал повинен мати назви і відповідний номер. На кожну ілюстрацію необхідне відповідне посилання в тексті. Ілюстративний матеріал, в залежності від його важливості, включається до основного тексту курсової роботи або вноситься в додаток. Кожну ілюстрацію необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.3» (третій рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розмішують під ілюстрацією.

Правильність, охайність оформлення курсової роботи є обов'язковою умовою її виконання, що враховується під час захисту.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2.» (перша таблиця другого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 3.2».

Приклади оформлення рисунків та таблиць наведені у Додатку В.

Вимоги до оформлення формул: формули в курсовій роботі (якщо їх декілька) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул розташовують біля правого поля аркуша в круглих дужках, наприклад: (1.2.) (перша формула другого розділу). Приклад оформлення формул наведено у Додатку В.

Вимоги до посилань на джерела: у списку літератури надається перелік тільки використаних у роботі джерел. У кожному джерелі вказуються: прізвище й ініціали автора, місце видання, назва видавництва, рік видання, обсяг джерела. На кожну цитату, ідею, положення, матеріали (таблиці, схеми та ін.), запозичені з будь-яких джерел, мають бути посилання в тексті. При цьому посилання позначаються в такий спосіб [6, 27]. Це значить, що студент посилається на сторінку 27 джерела під номером 6 у списку використаної літератури. До списку використаних джерел входить приблизно 15-20 найменувань.

Вимоги до оформлення додатків: додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розмішуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _____» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А або порядковими номерами (1, 2, 3...).

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А. 2 другий розділ додатка А; В. 3.1 підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А. 1) перша формула додатка А.


 
ІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Аналіз внутрішнього середовище організації та шляхи його удосконалення.

 2. Аналіз основних функціональних підсистем бізнесу.

 3. Аналіз та оцінка маркетингової діяльності на підприємстві.

 4. Бізнес-планування як фактор успішної діяльності.

 5. Джерела виробничих конфліктів та їх роль в процесі управління.

 6. Інноваційна політика підприємства та шляхи її вдосконалення.

 7. Інформаційно-методичне забезпечення ефективної діяльності підприємства.

 8. Кадровий менеджмент на підприємстві.

 9. Мистецтво ведення ділових переговорів і нарад.

 10. Нова політика підприємства та її значення для ефективного функціонування.

 11. Організаційне проектування діяльності бізнес-структури.

 12. Організація операційного менеджменту на підприємстві.

 13. Основи ліцензування та патентування підприємницької діяльності.

 14. Основи стандартизації і сертифікації продукції фірми.

 15. Особливості та розвиток інтернет-банкінгу в Україні.

 16. Оцінка діяльності персоналу.

 17. Оцінка ефективності систем менеджменту.

 18. Оцінка зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища.

 19. Оцінка і контроль якості сервісу.

 20. Оцінка показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

 21. Підвищення ефективності управління підприємством.

 22. Прийняття та удосконалення управлінських рішень у бізнесі.

 23. Процес побудови стратегії підприємства.

 24. Реклама як головний засіб стимулювання продажу.

 25. Розвиток соціально-психологічних методів управління бізнесом.

 26. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

 27. Розробка системи менеджменту та застосування методів менеджменту.

 28. Система інформаційного забезпечення операційного менеджменту підприємства.

 29. Стратегічне управління підприємством в умовах формування ринкових відносин.

 30. Сучасні методи управління бізнесом.

 31. Удосконалення діяльності менеджера як фактора якості управління бізнесом.

 32. Удосконалення організаційної структури підприємства.

 33. Удосконалення управління фінансовими ресурсами на підприємстві.

 34. Управління зовнішнім середовищем підприємства.

 35. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

 36. Управління конфліктами, стресами та організаційними змінами на підприємстві.

 37. Управління мотивацією персоналу.

 38. Управління організаційними комунікаціями.

 39. Управління системами ризиків на підприємстві.

 40. Управління якістю продукції на підприємстві та шляхи його вдосконалення.

 41. Управлінський контроль і його вдосконалення на підприємстві.

 42. Формування «Дерева цілей» на підприємстві.

 43. Формування конкурентної стратегії підприємства.

 44. Формування механізмів управління групами працівників в організації.

 45. Формування системи менеджменту на підприємстві.


 ІІІ. ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Цілком підготовлена курсова робота підписується студентом і передається на перевірку у встановлені графіком терміни. Перевірка курсових робіт керівником здійснюється протягом тижня після їхньої здачі.

Якщо в результаті перевірки виявлені істотні помилки, неповний обсяг або низька якість оформлення роботи, вона повертається студенту для доопрацювання. Керівник в письмовій формі представляє свої зауваження студенту. На титульному аркуші ставиться напис «Доопрацювати» або «Переробити».

При відповідності курсової роботи вимогам дійсних методичних вказівок керівник ставить на титульному аркуші «Допускається до захисту». До захисту допускаються студенти, які в повному обсязі виконали завдання курсової роботи і мають рецензію керівника, що є підставою для допуску до захисту.

Захист курсових робіт відбувається в призначений кафедрою день і час. При необхідності завідуючий кафедрою призначає комісію з 2-3 осіб, для захисту курсової роботи, до складу якої обов'язково входить керівник курсової роботи.

Захист курсової роботи може проходити в різноманітних формах. Найбільш доцільний захист курсової роботи в присутності групи студентів. При цьому автору роботи дається 5-7 хвилин для доповіді основних положень, після чого йому задаються питання за темою роботи.

Припускається захист курсової роботи в індивідуальному порядку у формі обговорення проблеми за темою. При підготовці до захисту студенту варто звернути особливу увагу на питання і зауваження керівника, зроблені ним при перевірці роботи.

Обговорення результатів та виставлення оцінки проводиться у присутності студентів. Студент коротко інформує про цілі дослідження, стан питання, недоліки, що мають місце, дає пропозиції, відповідає на запитання викладача.

Оцінка курсової роботи залежить від застосованої методики дослідження, якості виконання дослідження, уміння студента пов'язувати теоретичні знання з практикою менеджменту організацій, використання ЕОМ, правильності відповідей на запитання при захисті, а також оформлення роботи.

Захищені курсові роботи здаються на кафедру підписані науковим керівником.

Студент, який не захистив курсову роботу, допускається, після її доопрацювання, до повторного захисту згідно з графіком ліквідації академічної заборгованості студентів.

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

 

 

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

 1. попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0-75 балів;

 2. оцінювання захисту курсової роботи – 0-25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ЕСТS за критеріями, наведеними в табл. 1.

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 


 Таблиця 1

Шкала відповідності оцінок

 

Рейтинг студента

Оцінка за шкалою ESTS

Визначення

Оцінка за національною системою

для екзамену, курсового проекту(роботи), практики

для заліку

90-100

A

Відмінно (EXCELENT) - відмінне виконання з незначною кількістю неточностей

Відмінно

зараховано

82-89

B

Дуже добре (VERI GOOD) - вище середніх стандартів, але з деякими неточностями

Добре

75-81

C

Добре(GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю незначних помилок

Добре

68-74

D

Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Задовільно

60-67

E

Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальними критеріями

Задовільно

35-59

FX

Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену

Незадовільно

не

зараховано

1-34

F

Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

Незадовільно

 


 V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. Київ : Знання, 2013. 207 с.

 2. Брич В. Я., Корман М. М. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Кондор, 2013. 384 с.

 3. Бутко М. П. Виробничий менеджмент : підручник. Київ : ТОВ «Вид-во «ЦУЛ», 2015. 420 с.

 4. Буковинська М. П., Сладкевич В. П. Управління персоналом : підручник. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 704 с.

 5. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ : ТОВ «Вид-во «ЦУЛ», 2012. 504 с.

 6. Виробничий менеджмент: підручник / за ред. Бутко М. П. Київ : Центр учбової літ., 2015. 424 с.

 7. Войтко С. В., Мельниченко А. А. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. Київ : Інтерсервіс, 2016. 160 с.

 8. Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психологія конфлікту : навч. посіб. Київ : Каравела, 2017. 304 с.

 9. Кінаш І. П., Мацькевич О. Ю. Менеджмент і адміністрування (блок-управління персоналом) : практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 65 с.

 10. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 217 с.

 11. Лі Цзиці Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія. Київ : ЦНЛ, 2018. 184 с.

 12. Ладонько Л. С., Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво , 2015. 269 с.

 13. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навч. поcіб. Київ : ЦНЛ, 2018. 568 с.

 14. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент : підручник. Вид. 4-е, переробл. і доповн. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 563 с.

 15. Сахно Є. Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств : навч. посіб. Київ : Кондор, 2013. 342 с.

 16. Скібіцький О. М. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2010. 192 с.

 17. Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності. Т. 1 : навч. посіб. Київ : Кондор, 2011. 912 с.

 18. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. Київ : Каравела, 2016. 304 с.

 19. Управлінські інновації: зб. наук. пр. Вип. 3 / Тарнавська Н. П., ред. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 217 с.

 20. Федоренко В. Г. Менеджмент : підручник. Вид. 3-тє, переробл. і доповн. Київ : Алерта, 2015. 492 с.


 
ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Львівський інститут

(назва навчального підрозділу)

 

_______________________________________________________________________________________

(назва кафедри)

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) ___________________________

                                     (прізвище та ініціали)

 

курсу __________________________________

групи __________________________________

спеціальності____________________________

_______________________________________

Керівник _______________________________

          (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Оцінка:

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ______  ECTS _______

 

Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                 ________________  ___________________________

                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                 ________________  ___________________________

                                               (підпис)                       (прізвище та ініціали)

 

Львів 2020

 


 ДОДАТОК Б

Зразок оформлення змісту курсової роботи

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..3

1. Природа виникнення конфліктів в організації………………………….5

1.1. Конфлікти в організації та їх класифікація…………………………..…....5

1.2. Об’єктивні та суб’єктивні складові конфлікту………………………......10

1.3. Роль керівника в процесі управлінні конфліктами…………….……......15

2. Аналіз причин та рушійних сил виникнення конфліктів у ТзОВ «Надія» ………………………………………………………..………………..21

2.1. Особливості конфліктних ситуацій на підприємстві................................21

2.2. Оцінка факторів розвитку конфліктів та межі їх поширення…..............27

2.3. Аналіз можливих наслідків конфліктів на досліджуваному підприємстві.……………………………………………………………….…...34

3. Шляхи вдосконалення міжособових стосунків ТзОВ «Надія»….……38

3.1. Способи розв’язання конфліктів……………………………...…….….....38

3.2. Переговори, як метод вирішення конфліктів…………………..……......42

3.3. Альтернативи безконфліктного спілкування на підприємстві................45

Висновки………………………………………………………….……............49

Список використаних джерел.........................................................................52

Додатки……………………………………………………………...………….54


 
ДОДАТОК В

 

Зразок оформлення рисунка

 

 

 

Рис. 1.1. Підходи до характеристики суті підприємництва*

 

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 2.1

Техніко-економічний показник з врахуванням зростання коефіцієнту споживчих цін на платні послуги в ВАТ «Колосок» за 2019-2020 роки

 

Показники

За звітом 2019 року, грн

За звітом 2020 року, грн

Відхилення 2020 року від 2019 року в:

грн

%

1. Виручка від реалізації послуг (валові доходи)

429148,7

987862

558713,3

130,1

2. Собівартість робіт (послуг)

273830,3

650327,8

376497,5

137,4

3. Прибуток від реалізації робіт (послуг)

155318,4

337534,2

182215,8

117,3

 

Зразок оформлення формули

 

  (2.1)