Навчально-методична робота

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри менеджменту, економіки та туризму» і невід’ємною частиною цілісного педагогічного процесу. Вона складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, забезпечення високого теоретичного рівня викладання, безперервного вдосконалення навчання та виховання студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

У процесі здійснення навчально-методичної роботи кафедра менеджменту, економіки та туризму має забезпечити:

 • сучасний науковий рівень підготовки фахівців, оптимальне співвідношення теоретичного і практичного навчання, самостійної роботи студентів, що забезпечує отримання студентами у встановлені строки глибоких теоретичних знань , навичок і вмінь з обраного фаху і спеціалізації;

 • удосконалення методики навчання на основі раціонального поєднання традиційних методів викладання з новими активними формами і методами та іншими освітніми технологіями навчання;

 • методичне забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів: підготовка підручників і навчальних посібників, розробка навчальних програм, програм практики, контрольних завдань до семінарських, практичних занять, підготовка індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної роботи студентів, розробка методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт, магістерських та дипломних проектів (робіт), тощо;

 • роботу кафедрального методичного семінару, організацію пробних, відкритих та показових занять, взаємних та контрольних відвідувань занять;

 • оптимальне навчальне навантаження викладачів та ін.

Навчально-методична робота на кафедрі менеджменту, економіки та туризму організовується і здійснюється у відповідності до державних освітніх стандартів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендацій науково-методичних комісій, вимог освітньо-професійних програм, кваліфікаційних характеристик, навчальних планів підготовки і робочих навчальних планів.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу спрямовується на реалізацію наступних пріоритетів:

 • врахування тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, передового досвіду навчально-методичної роботи інших вищих навчальних закладів;

 • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

 • розробка навчальних планів з урахуванням вимог нових галузевих стандартів освіти;

 • визначення єдиної системи планування, організації та обліку навчального процесу, проведення поточного, проміжного і семестрового контролю знань, умінь і навичок студентів, їх кваліфікаційної атестації;

 • впровадження модульно-кредитної системи;

 • організація підготовки та видання навчально-методичних розробок (навчальних програм, методичних рекомендацій та інших матеріалів) через безпосередню роботу з видавничою службою Академії;

 • розроблення методичних матеріалів для самостійної роботи студентів;

 • координація роботи по підготовці екзаменаційних білетів семестрового контролю та для державної атестації.

Згідно плану роботи науково-педагогічні працівники ведуть активну роботу над оновленням комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін. Готуються навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням комп`ютерної техніки. В навчальній роботі використовуються як традиційні, так і нові методи навчання. Викладацький склад працює над впровадженням у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій: ділових ігор, бінарних занять, комп’ютерних ігор, відеотренінгів, семінарів-дискусій, семінарів-брифінгів, а також методів групової роботи та активізації навчання.

Перспективу методичного забезпечення навчального процесу у зв`язку з підготовкою фахівців з менеджменту науково-педагогічні працівники вбачають у розширенні можливостей соціально-психологічного супроводу навчального процесу, вивченні та врахуванні закономірностей діяльності в навчальному процесі, обґрунтуванні інформаційних технологій щодо інтенсифікації навчального процесу, реалізації принципу індивідуального підходу до навчання.