Наукова робота

Наукова робота здійснюється кафедрою на основі розроблених річних планів науково-дослідної роботи і проводиться у наступних напрямках:

 • підготовка та проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій відповідно до проблеми дослідження;

 • участь членів кафедри у роботі наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо;

 • підготовка аспірантів і докторантів, наукове керівництво ними;

 • організація і керівництво наукової роботи студентів;

 • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;

 • підготовка науково-методичних, навчально-методичних посібників;

 • організація і проведення наукових гуртків для студентів стаціонарної форми навчання.

Викладачі кафедри є виконавцями науково-дослідних тем: «Механізм розвитку інноваційних методів і моделей управління в умовах цифрової економіки України» та «Фінансове забезпечення діяльності підприємств в умовах глобальних викликів». Результати наукових досліджень відображені в публікаціях членів кафедри, їх доповідях на Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та наукових форумах.

Наукова діяльність кафедри спрямована на підтримку сучасного рівня навчального процесу, підготовку фахівців-менеджерів високого рівня і здійснюється у співпраці з такими організаціями:

 1. відділом соціально-гуманітарних проблем розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені Мар’яна Долішнього НАН України»; 

 2. Науково-дослідним центром «Демос» Національного університету «Львівська політехніка»;

 3. Міжнародним університетом фінансів;

 4. кафедрою фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету;

 5. Університетом економіки в Бидгощі (Польща); 

 6. громадськими організаціями «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів» та «Академічний простір».

У рамках співпраці із зазначеними вище закладами та організаціями науково-педагогічні працівники і студенти кафедри є учасниками Проекту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення», який реалізовувався протягом 2018-2020 рр. за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації за кошти Державного бюджету України, отримані від Європейського Союзу у рамках секторальної підтримки «Розвиток людського потенціалу», напрям – «Інституції та мережі».

Мета Проєкту – створення системи моніторингу зайнятості випускників закладів вищої і професійної освіти у Львівській області для сприяння вирішення проблем збереження, розвитку та ефективної реалізації людського потенціалу у регіоні.

У 2020 році у рамках виконання Проекту викладачі і студенти кафедри брали участь у підготовці аналітичних матеріалів за результатами анкетування випускників закладів вищої освіти Львівської області з питань зайнятості і безробіття, а також анкетування роботодавців Львівської області з питань якості підготовки випускників.

Участь у Проєкті сприяла розвитку навиків організації проведення наукових досліджень у формі анкетних опитувань випускників і роботодавців, підготовки аналітичних звітів та їх презентації під час робочих зустрічей і громадських обговорень результатів Проєкту.

Викладачі кафедри (Магас Н.В., Стефанишин О.Б.) з 2012 р. є членами Громадської організації «Академічний простір», місія якої – поширення Європейського досвіду сприяння активному громадянству та діалогу між академічним середовищем, бізнес- і науковою елітою, представниками органів влади, управління і самоврядування та широкою громадськістю. ГО «Академічний простір» є активним учасником спільних наукових заходів.

Викладачі і студенти кафедри беруть участь у реалізації Проєкту регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів». Проект реалізується у 2021-2023 роках у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції». Загальна ціль Проєкту – підвищення конкурентоспроможності та екологічної безпеки регіону на основі запровадження технологій виробництва екотари з біодеградабельних полімерів.

На базі Львівського інституту МАУП реалізується Міжнародний проект надання освітніх послуг військовослужбовцям Збройних Сил України, звільнених у запас або відставку за курсовими програмами «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент безпеки бізнесу» в рамках програми співробітництва Україна-НАТО, у якому беруть участь викладачі кафедри. Координатор програм проекту у Львівській області – Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

Цей проект є багаторічним і передбачає перепідготовку військовослужбовців за навчальними програмами, доцільність реалізації яких обгрунована результатами попередніх прикладних досліджень ринку праці західного регіону України.

Традиційно щорічно кафедра здійснює підготовку та проведення Міжнародної науково-практичної конференції на базі Львівського інституту «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум». За результатами роботи конференції підготовлено матеріали доповідей конференції.

Кафедра постійно працює над удосконаленням навчально-методичної бази, зокрема, ведеться робота над дидактичним забезпеченням навчальних курсів, оновленням навчальних програм, практик, білетів, тематики курсових робіт, тестових завдань тощо. Так, підготовлено та удосконалено методичне забезпечення навчального процесу: оновлено навчальні програми і методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін, закріплених за кафедрою; програми практик.

Кафедра вважає джерелом удосконалення навчально-методичної та наукової роботи, встановлення та підтримання контактів та співробітництва з іншими навчально-методичними та навчальними організаціями в нашій країні та за її межами. Так, у рамках співпраці Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», було створено філію кафедри менеджменту організацій Львівського інституту (з червня 2021 – кафедри менеджменту, економіки та туризму) у ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України».

У рамках роботи філії кафедри вчені ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» залучаються до освітнього процесу, керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації викладачів Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», спільного проведення наукових заходів, підготовки спільних публікацій тощо. Зокрема, з 2016 року на базі Львівського інституту МАУП щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» з виданням матеріалів конференції.

Наукова робота позитивно впливає на розробку науково-методичних посібників, нових навчальних програм, що відповідають новим стандартам підготовки менеджерів.

У 2018  2020 роках кафедрою менеджменту організацій розроблено та видано такі підручники та навчальні посібники:

 • Менеджмент організацій: навч. посібник / [Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я.]. Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. – 372 с.

 • Бізнес-планування у системі менеджменту: навч. посібник. / [Костецька І. І., Оліховська М. В., Оліховський В. Я.] - Дрогобич : ПП «Посвіт», 2019. - 272 с. ISBN 978-617-7835-15-7.

 • Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. Основи підприємницької діяльності: практикум. Дрогобич : «Посвіт», 2020. 120 с.-

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Економіка і менеджмент у XXI столітті», учасники якого залучаються до виконання теми наукової роботи кафедри, організації і проведення щорічних наукових заходів, зокрема, Міжнародної науково-практичної конференції, наукових семінарів та круглих столів.

Наукова діяльність студентів спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки менеджерів, розвиток творчості та самоактуалізацію їх особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки майбутніх фахівців у галузі менеджменту.

У 2020  2021 роках викладачі та студенти кафедри брали участь у тренінгах, проведених спікерами-професіоналами-практиками, організованих кафедрою психології і кафедрою менеджменту, економіки та туризму за такою тематикою :

 • Самомотивація (19 травня 2021 р.).

 • Тайм-менеджмент-мистецтво управління часом для сучасних студентів (15 грудня 2020 р.).

 • Типологія особистості в позитивній психотерапії (15 червня 2021 р.).

З метою інтеграції процесів підготовки фахівців у європейський освітній простір у Львівському інституті МАУП налагоджує співпрацю із зарубіжними партнерами. Одним із таких партнерів, співпраця з яким є найбільш тривалою, різносторонньою та продуктивною є Університет економіки у Бидгощі  (Польща).