Аналіз результатів опитування студентів, які навчаються наосвітній програмі «Економіка та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня, щодо якості освітньої програми

В лютому 2021 н.р. Львівським інститутом ПрАТ «ВНЗ «МАУП» було проведено опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Економіка та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої освіти з питань якості освітньої програми.

Опитування було проведено відповідно до «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Всього студентів, які навчаються на освітній програмі «Економіка та управління бізнесом» - 13 осіб, з них 1 ос. – денної форми навчання і 12 особи – заочної форми навчання.

В опитуванні взяли участь: 11 осіб (100% від загального контингенту).

Розподіл відповідей на запитання:

1. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньої програми (ОП) для успішної роботи за фахом?

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності?

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%

3. Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців Вашої спеціальності? 

  • Психологія впливу-27,3%

  • Ніякі-63,6%

  • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами-9,1%

4. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін

а) гуманітарного блоку

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%

б) професійно-практичного блоку

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%

5. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити гуманітарний блок?

Друга іноземна мова-72,7%

Академічне письмо-9,1%

Ніяким-9,1%

Риторика-9,1%

6. Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити професійно-практичний блок?

Самопізнання-27,3%

Немає таких-72,7%

7. Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в ОП Вашої спеціальності?

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%

8. Чи порушується, на вашу думку, логіка викладання дисциплін ОП вашої спеціальності?

Так – 0% Ні – 100% Частково – 0%

9. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП вашої спеціальності.

Так - 0% Ні – 100% Частково – 0%

10.Чи співпали Ваші очікування щодо ОП Вашої спеціальності з її реальним змістом?

Так – 100% Ні – 0% Частково – 0%.

11. Що, на Вашу думку, слід змінити в ОП для Вашої спеціальності?

Збільшення обсягу годин дисциплін циклу професійної підготовки-36,4%

Збільшення обсягу годин дисциплін обовязкового циклу-27,3%

Відсутні пропозиції – 36,4%

 

Аналіз результатів

опитування роботодавців, які залучаються до

забезпечення якості освітньої програми

«Економіка та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня

 

Опитування було проведено у травні 2020 року відповідно до «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Всього роботодавців, які взяли участь в опитуванні: 6 осіб.

Розподіл відповідей на запитання:

1. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на

ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання

Відповіді розподілилися таким чином (з найбільшого по значущості до найменшого)

Ведення ділової документації

Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці

Націленість на кінцевий результат

Стратегічне мислення

Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток

Рівень базових (професійних) знань і навичок

Навички управління персоналом, колективом

Здатність працювати в колективі, команді

Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями

Ерудованість, загальна культура, комунікабельність

Роботодавці також вказали, що на ефективність професійної діяльності фахівця

мають наступні компетентності:

- Здатність до планування медіа процесу

- Здатність оперативно збирати інформацію; дотримуватись балансу думок;

- Вміти створювати матеріал для різних медіаплатформ

- Володіння технологіями цифрової безпеки;

- Володіння навичками роботи журналіста в екстремальних умовах;

- Уміння застосовувати критичне мислення та технології медіа аналізу в

умовах інформаційних війн.

2. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу/на практику випускників

/здобувачів вищої освіти МАУП?

Відповіді розподілилися таким чином 1 (незацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений)

1 - 0%

2 – 16,7 % (1 ос.)

3 - 50%(3 ос.)

4 - 0% 

5 – 33,3% (2 ос.)

 

3. Наведіть, будь ласка, свою оцінку МАУП, як закладу вищої освіти, за такими

критеріями

Відповіді розподілилися таким чином 1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень)

Ділова репутація, імідж закладу

1 - 0%

2 - 0%

3 – 0%

4 – 83,3% (5 ос.)

5 – 16,7% (1 ос.)

Конкурентоспроможність освітніх послуг

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 83,3% (5 ос.)

5 – 16,7% (1 ос.)

Науково-педагогічний склад

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Матеріально-технічна база

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 - 0%

5 - 100% (6 ос.)

Система управління закладом

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 16,7% (1 ос.)

5 – 83,3% (5 ос.)

Якість освітніх послуг

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Зміст освітніх програм

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 66,7% (4 ос.)

5 – 33,3% (2 ос.)

Використання новітніх, інтерактивних методів навчання

1 - 0%

2 - 0%

3 - 0%

4 – 33,3% (2 ос.)

5 – 66,7% (4 ос.)

 

4. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та програмних результатів навчання, що надаються під час підготовки в МАУП

Залучати до проведення практичних занять фахівців-практиків, розширяти бази практики.