к.е.н., доцент кафедри Стручок Наталія Миколаївна

Стручок Наталія Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності

Освіта: вища

2003 р. закінчила Львівський національний університет ім. І.Я. Франка, за спеціальністю – „Економічна кібернетика”; кваліфікація –магістр економічної кібернетики.

2011 р. захистила кандидатську дисертацію „Розвиток ринку туристичних послуг в контексті трансформації економіки країни” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Професійна діяльність:

Наукова діяльність:

З вересня 2021 р. - доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (за сумісництвом)

2020-2021 рр. - доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності Львівського національного університету ім. І. Я. Франка

2019-2020 рр. - завідувач кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму

2018-2019 рр. - заступник завідувача кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму

2014-2017 рр. - доцент кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму

2003-2013 рр. - викладач кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму

Інша професійна діяльність за фахом 

2013-2018 рр. керівник науково-дослідної теми «Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризму в західних регіонах України» (№ держ. реєстр.0113U04492).

 

Професійний досвід: стаж викладання у вищій школі 18 років

 

Викладає курси: 

 1. Органзація анімаційної діяльності.

 2. Організація туристичних подорожей.

 3. Стратегічний менеджмент

 

Наукові інтереси: маркетингові дослідження розвитку ринку туристичних послуг в контексті економічної безпеки.

 

Основні публікації:

 1. Регіональна маркетингова політика у галузі туризму: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В., Гринькевич О.С., Стручок Н. М. та інші. – Львів: Вид-во "Сполом″, 2017. – 230 с., с.173-185.

 2. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації : монографія/ авторський колектив; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф..Бочана І.О. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020, 236с.

 3. «Маркетинг в туризмі»: навчальний посібник / Стручок Н.М, Васильчак С.В., Ільчук О.О., Львів:В-во ННВК «АТБ», 2021- 302с.

 4. Стручок Н.М. Активізація сільськогосподарського виробництва на основі техніко-технологічного обслуговування в регіонах- як механізм посилення продовольчої безпеки держави. Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні".  Київ, 2017. – № 3(190). – С.60-65.

 5. Стручок Н.М. Тренди маркетингової стратегії реалізації туристичних послуг  в умовах євроінтеграції. European Journal of Economics and Management. 2018. - Vol 4 P. 579–593.

 6. Стручок Н.М. Формування інтегрованих компетенцій в підготовці фахівців сфери підприємницької діяльності. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (19) лютий 2018 року. Запоріжжя, 2018. -  С. 43-48.

 7. Стручок Н.М. Інструменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств туристичної індустрії. Збірник наукових праць «Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»- 2018.- № 4, с.56-81.

 8. Стручок Н.М Формування компетенцій у підготовці фахівців спеціальності «Міжнародні економічні відносини».  Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (23) лютий 2019 року. Запоріжжя, 2019. -  С. 30 - 34.

 9. Стручок Н.М. «Управління маркетинговою діяльністю суб’єкта туристичного бізнесу у глобальному економічному просторі». Науково-практичний журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 4 (60) 2020, с. 67-72

 10. Стручок Н.М.  Розвиток туристичного та готельного бізнесу в умовах глобалізації. Економічний науково-практичний журнал Причорноморські економічні студії. №49. - 2020, с.16-21.

 11. Стручок Н.М. Управління туристичним бізнесом в глобальному просторі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(55), 2020.с.49-54. 

 12. Стручок Н.М. Стратегічні підходи  в управлінні збутом товарів та послуг. Таврійський науковий вісник. Серія Економіка. Випуск 4 (60) 2020, 206с., с.116-125.

 13. Стручок Н.М., Дубина М.П. Засади формування брендингу туристичних дестинацій. Зб. матер. міжнар. наук.-практ. Конференції «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення». Львівський державний інститут економіки і туризму (23 березня 2017 року) − Львів : ЛІЕТ, 2017. − 331с., с.295-298.

 14. Стручок Н.М., Галаченко О.О. Треди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації. Зб. матеріалів IV міжнар. наук.- практ. Конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» (18-19 травня 2017 року) − Львів :НУ «Львівська політехніка», 2017. − 540с., с.99-101.

 15. Стручок Н.М. Промоція територіальних громад на регіональному рівні в рамках транскордонного співробітництва / Н.М. Стручок / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти» - Миколаїв, 14-15 грудня 2018 р.- с.24-26.

 16. Стручок Н.М. Інвестиційна привабливість підприємств туристичної індустрії в умовах глобального середовища. Матеріали IX  Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний рух науки» - Дніпро, 2019 –том 1, с.398-401.

 17. Стручок Н.М., Козловський В.В., Вітер О.М. Механізм забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні»- Львів, 16 травня 2019 р.,250с., с.198-204.

 18. Стручок Н.М., Сенько-Іванчук Ю.В. Концепція туристичного бренду –чинник конкурентних переваг на міжнародному ринку туристичної індустрії. Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Львів, 20 лютого 2020 р.: ЛІЕТ, 2020. − 303 с., с.152-155.

 19. Стручок Н.М., Подвірна Х.Є., Сенько-Іванчук Ю.В. Теоретичні засади концепції системно-рефлексивного маркетингу в системі управління інноваційним розвитком регіону. Матеріали VІІІ Міжнародній науково-практичній  конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці конференції», Львів: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 184С., с.21-23.

 20. Стручок Н.Н. Галькив Л.И.Гасударственно- часное партнерство  системе активаторов привлечении инвестиций в Украину. Материалы I Международной научно-практической конференции «Государственно-частное партнерство -как механизм привлечения инвестиций: модели и опыт» , Казахстан, г. Нур-Султан, 2020, 541с., с.365-371.

 21. Стручок Н.М. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи управління маркетинговою діяльністю підприємств сфери послуг. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. – 479 с, с.307-309.

 

Контактна інформація: роб. тел. 224-91-25