к.і.н., доцент кафедри Матюшко Людмила Іванівна

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта:

1996-2001–спеціаліст історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, присвоєно кваліфікацію історик, вчитель історії. Диплом з відзнакою.

2001-2002– магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, здобула кваліфікацію викладач історії.

2002-2007– аспірантка наукового ступеня кандидата історичних наук кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність: 07.00.01. – історія України.

3 квітня 2007 – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Професійна діяльність:

Вересень 2001 — листопад 2002 рр. — вчитель історії у СЗШ № 86 м. Львова.

Червень 2007 р. — старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП.

Лютий 2008 р. — доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП.

2015-2018  рр. - задіяна у Програмі «НАТО — Україна з перепідготовки військовослужбовців» як викладач дисципліни «Професійна етика та культура поведінки» (напрям: Менеджмент безпеки бізнесу; Менеджмент малого бізнесу).  

22-24 березня 2017 р. - науково-педагогічне стажування на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті - проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (Досвід Університету Данубіус)» за фахом «Педагогічні науки» в обсязі 2 кредитів (60 годин), що (підтверджено Сертифікатом).   

Вересень 2018 р. - вчитель історії КЗ ЛОР “Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів”.

2017-2019 рр. - участь у міжнародному освітньому проекті “Твори добро” (на базі ГО “Школа мрій”, КЗ ЛОР “Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів”). 

 5-6 березня 2019 р. – участь у Міжнародній конференції «Shkola dohory drygom» (16 годин, підтверджено Сертифікатом).

Вересень 2022  р. – заступник директора з науково-методичної роботи КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня санаторна школа І – ІІІ ступенів»

Лютий-квітень 2023 р. – куратор Регіонального проекту «Управління державою зблизька», який проводить ГО «Школа мрій» на базі КЗ ЛОР «Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів».

 

Професійний досвід: 20 років

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Наукові інтереси:

Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у навчальних закладах; продуктивна організація самостійної роботи учнів і студентів шляхом:  проведення соціологічних досліджень (соціологія), написання наукових робіт на актуальні та дискусійні теми з історії України; методичні рекомендації для проведення семінарських занять з країнознавства, допоміжні засоби у викладання історії України (залучення джерельної бази та краєзнавчого матеріалу); методичні розробки організації та проведення лекцій, семінарів, практичних робіт з історії України, країнознавства, етики тощо; критичне вивчення та публікація наукових досліджень на теми впливу москвофільства на суспільно-політичне життя Східної Галичини у міжвоєнний період, формування громадянського суспільства у сучасній Україні, ефективне проведення навчальних занять з історії, адаптації молодих людей, зокрема вихованців дитячих будинків, до життя у соціумі; організація освітнього процесу під час війни у дистанційному та змішаному форматі; опанування інформаційними технологіями; основні принципи безбар’єрності в українському суспільстві, створення безпечного освітнього середовища тощо.

Основні публікації:

1. Матюшко Л. І., Мисак Н. Ф. Учительські семінарії як осередки формування української педагогічної інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. І. Матюшко, Н. Ф. Мисак Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України: зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., 20 червня 2008 р. - Львів, 2008. - С. 160-170

2. Матюшко Л. І., Мисак Н. Ф. Соціологічне дослідження як форма організації самостійної роботи студентів / Л. І. Матюшко, Н. Ф. Мисак Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України: зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., 20 червня 2008 р. - Львів, 2008. - С. 150-159.

3. Matiushko L . The political structure of the Moscophilian movement in Galicia during the time of war / L. Matiushk // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka konference “Aktualni Vymozenosti Vedy. – 2010”.— Dil 11: Praha. Publishing House “Education and Science”. — S. 92-98.

4. Shayner A., Matiushko L.Fragments of the socioeconomic and national political history of the West Ukrainian Lands as determining factors of the commercial education formation and development (the second half of the XIX th century -1914) / А. Shayner, L. Matiushko // Materialy V mezinarodni vedecko — prakticka konference “Veda a vznik – 2009/ 2010”. — Dil 13: Praha. Publishing House “Education and Science”. — S. 37-40.

5. Matiushko L. Sociological research as a method of students independent work organization // Современный научный вестник. — Белгород, 2011. — № 9 (105). — С. 51-57.

6. Матюшко Л. І. Світовий досвід та національні особливості формування громадянського суспільства в Україні // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). — Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. — С. 24-30.

7. Матюшко Л. І., Шайнер А. І. Головні напрями кооперативно-просвітницької діяльності РСУК у мієвоєнний період // Педагогічний альманах. — 2014. —        № 21. — С. 318-326.

8. Matiushko L.I. Foreign experience and peculiarities of civil society formation in Ukraine / L.I. Matiushko //  «News of science and education». – Sheffield, 2015. – p.30-35.

9. Матюшко Л. Шляхи підвищення ефективності практичних занять з історії / Л. Матюшко // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 року). — Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2015. — С. 118-122. (140 с.).

10.Matiushko L.I. Foreign experience and peculiarities of civil society formation in Ukraine / L.I. Matiushko //  «News of science and education». – Sheffield, 2015. – p.30-35.

11.Matiushko L. Phenomen of Galicia Moskvofilstvo as a concept of national self-identification of Ukrainians in the interwar period / L. Matiushko // Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, june 28-30, 2016. – Kielce: Holy Cross University. – S. 26-29.  

12.Матюшко Л. І. Перспективи розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / Л. Матюшко // Pedagogical education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European qualifications framework (experience the paneuropean university) : The abstracts of scientifically-metodological works by the results of international and pedagogical internship (March 22-24, 2017). – Sládkoviĉovo, Slovak Republic, 2017. – S. 71-75. 

13.Матюшко Л. І. Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України: механізми вирішення проблеми / Л. Матюшко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. — Херсон, 2017. — Вип. 3. — Том 2. — 181-186.

14.Матюшко Л. І. Політико-національна ідеологія галицьких москвофілів у міжвоєнний період / Л. Матюшко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: “Видавництво “Гілея”, 2017. — Вип. 124 (9). — С. 66-69.

15.Матюшко Л.І. Науково-дослідницька діяльність учнів на уроках історії як ефективний метод формування навиків критичного мислення // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.education-ua.org/ua/work-practics/1402-naukovo-doslidnitska-diyalnist-uchniv-na-urokakh-istoriji-yak-efektivnij-metod-formuvannya-navikiv-kritichnogo-mislennya 2021 

16.Matiushko L., Shayner H. Modernization of the european educational area in the context of the bologna declaration : the prospects for Ukraine // “Development and modernization of pedagogical and psychological sciences : experience of Poland and prospects of Ukraine” : Collective monograph. Vol. 3. – Lublin : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – P. 277-295 (352 p.)

17. Керасюк М.М., Матюшко Л.І. культурне та релігійне життя в Україні (1917-1919 рр.) / М. Керасюк, Л. Матюшко Л. // День Соборності України : історико-політологічні дискусії. – Вип.10. – 2023.  

 

Підвищення кваліфікації:

16 грудня 2019 — 5 березня 2020 рр. - підвищення кваліфікації у Комунальному закладі Львівської обласної ради “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ААБ № 027317).

5-6 березня 2019 р. - участь у Міжнародній конференції “Школа догори дригом” (“Shkola dohory drygom”) (16 годин, Підтверджено Сертифікатом).

4 жовтня 2019 р. – учасник тренінгу “Командна взаємодія” на базі ГО “Школа Мрій” (4 год.). Підтверджено Сертифікатом). 

15 жовтня 2019 р. - учасник тренінгу “Практики невербального впливу. Розвиток різних типів мислення через рух” на базі ГО “Школа Мрій” (6 годин, Підтверджено Сертифікатом). 

7 червня 2021-10 червня 2021 р. — підвищення кваліфікації за програмою для вчителів історії “Реалії та виклики шкільної історичної освіти” у  Комунальному закладі Львівської обласної ради “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” (Сертифікат про підвищення кваліфікації ААЕ-8763). 

16-18 червня 2021 р. - прослухала курс “Школа громади. Перезавантаження” (Модуль 1). — Інститут народної освіти (ГО “Школа Мрій”). (40 годин, Підтверджено Сертифікатом).  

15 лютого 2022 р. – учасник вебінару «Сучасні напрямки теорії привязаності щодо формування стратегії реакції на небезпеку. Динамічна модель дорослішання К. Кріттенден»  (Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 10 годин, підтверджено Сертифікатом). 

Червень 2022 р. – підвищення кваліфікації на тему «Елементи казкотерапії в умовах інклюзивного навчання» (Сертифікат № 5671837199241, виданий ГО «Рух Освіта», 08.06.2022, 6 годин).

3-15 січня 2023 р. – пройшла курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (Сертифікат GDTfE-06-Б-05974, виданий ТОВ «Академія цифрового розвитку», 15.01.2023, 30 годин)  

20 січня 2023 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «День Соборності України: історико-політологічні дискусії» (Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом).