к.філол.н., доцент кафедри Катачина Олена Олексіївна

Дата народження: 23 квітня 1977 року

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри соціально - гуманітарних та фундаментальних дисциплін.

Трудова діяльність:

травень 2013 року - по теперішній час - доцент кафедри соціально - гуманітарних та фундаментальних дисциплін Львівського інституту " Міжрегіональна академія управління персоналом"

23 квітня 2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Чеська термінологія позначення правопорушень» за спеціальністю 10.02.03- слов’янські мови. Інститут мовознавства імені О. Потебні ( м. Київ)

Жовтень 2006 – по теперішній час: викладач польської, чеської та української мов у Львівському інституті «Міжрегіональна академія управління персоналом»,

Вересень 2010- по теперішній час – перекладацька діяльність

2005 – 2007- за сумісництвом перекладач з чеської мови у бюро перекладів.

2004 – жовтень 2006: вчитель чеської мови у СЗШ №43

2001 – 2003: аспірантка кафедри слов’янської філології Львівського Національного університету імені Івана Франка.

1999 – 2000: викладач чеської мови кафедри західнослов’янських мов Рівненського інституту слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет» ( м. Рівне)

1994 – 1999- студентка філологічного факультету Львівського Державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси:

Чеська та польська мови: зв'язки з іншими слов'янськими мовами. Чеська юридична термінологія. Укладання спеціалізованих словників чеської та української мов.

Викладання наукових курсів за програмою інституту МАУП: " Українська мова (за професійним спрямуванням)

Підвищення кваліфікацій: 

Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
04 вересня 2019р.-26 вересня 2019р.  
Виконала випускну роботу на тему:" Сучасна українська літературна мова" 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 001275522/004332-19

Основні публікації:

1. Катачина О. Термінологія позначення правопорушень у мові права / Олена Катачина // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. Серія філологічна. – 2010. – Вип. 48. – С.293–298.

2. Катачина О. Нове у термінології позначення правопорушень / Олена Катачина// Вісник Львівського національного  університету ім. І.Франка. Серія філологічна. – 2012. – Вип.56. – Ч.1. –  С.31–38.

3. Катачина О. О. Українсько – чеські мовні контакти на сучасному етапі / О. О. Катачина // Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (18 червня 2016 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2016. – С. 92–94.

4. Катачина О. О.  Запозичення у чеській термінології позначення правопорушень / О. О. Катачина // Проблеми державотворення в Україні–2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 57-61.

5. Катачина О.О. Українська мова професійного спрямування : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 21 с.

6. Катачина О. О. Вплив діяльності інквізиції як окремого органу церковного суду, та застосування нею норм канонічного права на слов’янських теренах / О. О. Катачина // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 99-105.

7. Катачина О. О. Українсько-чеська міграція як стимулятор роботи перекладача- богеміста / О. О. Катачина // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 455–460.

8. Катачина О.О. Українська мова професійного спрямування: метод. вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ»МАУП», 2019. – 29 с.

9. Катачина О.О.. Українська мова професійного спрямування: метод. вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ»МАУП», 2019. – 28 с.

10. Катачина О. О. Мова – помічник адаптації українців у іншомовному суспільстві / О. О. Катачина // Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 червня 2019 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 68–71.

З 2018-2020 рр. – участь у міжнародному проекті Україна –НАТО із сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців (лекції та практичні заняття з дисципліни «Професійна етика та культура поведінки»).