Старший викладач Івасенко Анна Володимирівна

Старший викладач Івасенко Анна Володимирівна

Науковий ступінь: старший викладач

Освіта:

У 2005 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кваліфікація філолог. Викладач української мови та літератури.

У 2011 р. склала кандидатські іспити зі спеціальності 10.02.01 — українська мова.

Наукові інтереси: антропоніміка, ономастика.

Працює над написанням кандидатської дисертації на тему “Прізвищеві назви українців Галичини ХVІ ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі).

Професійна діяльність:

З 2006 р. викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту МАУП.

З 2011 р. старший викладач кафедри соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін Львівського інституту МАУП.

Викладає курси:

“Сучасна українська мова”

“Українська мова за професійним спрямуванням”

“Етика ділового спілкування”

“Ділова українська мова”

“Риторика”

Основні публікації:

1. Івасенко, А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини ХVІ ст. (на матеріалі опису королівщин Руської землі) [Текст] / А. Івасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Філологія. Соціальні комунікації / гол. ред. Ю.М. Бідзіля. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 23. – С. 60–65. – Бібліогр.: с. 64 (22 назви).

2. Івасенко А. Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі) / А. Івасенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 57. - С. 218-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_25.

3. Івасенко А.  Лексико-семантична характеристика та класифікація прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалі опису Королівщин Руської землі) / А. Івасенко // Українознавчі студії. - 2012-2013. - № 13-14. - С. 35-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Us_2012-2013_13-14_6.

4. Івасенко А. Функції форманта -ка в українських прізвищевих назвах XVI ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі) / А. Івасенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. - 2008.

5. Анна Івасенко. Українські прізвищеві назви Галичини XVI століття /Писемні пам'ятки: сучасне прочитання / [відп. ред. Г. Дидик-Меуш]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2011. – 185 с. [Серія "Історія мови"].