Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

Кафедра фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом створена в 2004 році шляхом реорганізації кафедри економіки. З 1 вересня 2015 р. кафедру фінансів, обліку та аудиту перейменовано на кафедру фінансово-облікових дисциплін. 

30 червня 2016 року відбулася реорганізація кафедри економіки та кафедри фінансово-облікових дисциплін і створена кафедра економіки та підприємництва.

З 1 вересня 2016 року кафедру економіки та підприємництва очолює к.е.н., доцент Магас Наталія Василівна.

Колектив кафедри економіки та підприємництва ставить за мету сформувати у студентів економічне мислення, наукове розуміння історії виникнення та стану сучасної системи фінансових та грошово-кредитних відносин, а також підвищити рівень загальної культури та духовності студентів,  виховання свідомого національного громадянина України.

Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» кафедрою економіки та підприємництва:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

071 «Облік і оподаткування».

075 «Маркетинг».

051 «Економіка».

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін, з яких фахового спрямування: «Гроші та кредит», «Економіка та фінанси підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Страхування», «Фінансовий менеджмент», «Економічний аналіз», «Міжнародна економіка», «Податкова система», «Бюджетний менеджмент», «Банківські операції» тощо.

Професорсько-викладацьким складом кафедри проведено якісну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

  • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
  • організація і функціонування студентського наукового товариства;
  • організація і проведення щорічних студентських наукових конференцій;
  • щорічне залучення студентів до участі у І та ІІ турах Всеукраїнської студентської Олімпіади. 

Працівники кафедри беруть активну участь у науковій роботі Інституту, організовують і проводять конференції, семінари, круглі столи. Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань Інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому процесі і до них ставляться з відповідальністю як викладачі, так і студенти.

Кафедра економіки та підприємництва бере активну участь у підготовці тематичних планів курсів з усіх форм та рівнів навчання, розробці програм, контрольних та тестових завдань з відповідних дисциплін; впроваджує нові напрямки навчання, забезпечує навчальний процес навчальними посібниками й конспектами лекцій з напряму кафедри.

Студенти беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, круглих столах різного рівня. Значну роботу проводить щорічно кафедра щодо підготовки та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади на базі МАУП, а саме: розробку завдань для І етапу олімпіади, розробку критеріїв оцінки виконання студентами контрольних завдань та перевірку і оцінювання завдань. 

З метою підвищення якості підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» інститут уклав угоду з Вищою школою економіки та адміністрування у м. Кельце (Польща), щодо студентських обмінів, участі в конференціях та виробничих практик, а також Університетом Економіки (м. Бидгощ, Польща) щодо отримання подвійного диплому, за результатами навчання випускники отримують одночасно два дипломи: магістра Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за обраними спеціальностями:

Економіка підприємства / Облік і аудит та, одночасно, магістра Університету Економіки (WSG) за відповідними спеціальностями:

Logistyka i ekonomika transportu/ Rachunkowośc і podatkі.

Інші економічні спеціальності / Ekonomia menedzerska..

Для набуття практичних навичок з отримуваної спеціальності студенти проходять виробничу, управлінську та фахову практику на підприємствах, в організаціях і установах виробничої та невиробничої сфери. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Працівники кафедри не рідше одного разу на п’ять років підвищують свою кваліфікацію, що в цілому підвищує науковий та педагогічний рівень викладання економічних дисциплін.

При кафедрі економіки та підприємництва створено та діє Студентське наукове товариство.

Студентське наукове товариство створене на базі студентського наукового гуртка при кафедрі економіки ЛІ МАУП, який діє з 2006 р.

Кафедра економіки та підприємництва знаходиться у навчальному корпусі № 2 за адресою м. Львів, вул. Мазепи, 29, 205 к, тел. (032) 224-91-25.