Статті у фахових виданнях (за 2013-2018 рр.)

 


Магас Н.В.

 1. Магас Н. В. Причини виникнення фінансових ризиків підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 3. – С. 226-229. - Режим доступу до журн.: http://www.economyandsociety.in.ua

 2. Магас Н. В. Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 169-172. - Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/

 3. Магас Н. В. Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. - № 9. Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

 4. Магас Н. В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки / Н. В. Магас // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - № 18. – C. 73-76. Режим доступу до журн.: http://www. investplan.com.ua

 5. Магас Н. В. Особливості застосування методів дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 500-503. - Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/

 6. Магас Н. В. Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. - № 5. Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua.

 7. Магас Н. В. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 218-222

 8. Магас Н. В. Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі / Н. В. Магас // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць / [ ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук ]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 190-196. - Серія «Економіка».
Парфенюк Є.І.

 1. Parfenyuk Y. FINANCIAL SUPPORT OF HEALTHCARE IN UKRAINE /Yeleyko V.,Parfenyuk Y., Shushkova Y./ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

 2. Парфенюк Є. І. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип. 8. – Ч. 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 141–145.

 3. Парфенюк Є. І. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва» / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264–270.

 4. Yevheniya Parfenyuk. Improvinq the mechanism of attractinq capital to finance Ukrainian economy / Vasul Yeleyko, Robert Kowal, Yevheniya Parfenyuk, Roman Kachur // Prace z zakresu nauk spolecznych : Copyriqht by Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa I Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskieqo w Kielcach. – Kielce, 2013. – Nr 14. – Р. 153–160.

 5. Парфенюк Є. І. Інноваційні підходи удосконалення фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького – Львів, 2013. – Т.15. – № 1(55). – Ч. 5 – С. 133–137. – (Серія «Економічні науки»).

 6. Парфенюк Є. І. Недоліки та напрями удосконалення регіональної політики державної підтримки розвитку малого підприємництва (на прикладі Львівської області) / Є. І. Парфенюк // Інноваційна політика: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2013 (46) – № 8. – С. 138–142.

Крамченко Р.А.

 1. Крамченко Р.А. Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні Актуальні проблеми економіки, 2015. – №3 (165). – С.328-334.

 2. Крамченко Р.А. Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств / Р. А. Крамченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – С. 62-67.

 3. Крамченко Р.А. Кредитування домогосподарств: теоретичні основи та сучасна практика / Р. А. Крамченко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці : Технодрук, 2014. –  С. 31–36.

 4. Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи / Р.А.Крамченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип.8 (159) / Наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., 2014 . – С. 117-123.4.
Олексюк М.І.

 1. Oлeксюк М. I. Ризики та загрoзи функцioнування тoргoвeльних пiдприємств фармацeвтичнoгo ринку України / М. I. Oлeксюк // Наук. вiсн. НЛТУ України. – 2013. – № 23:17. – С. 255-262

 2. Oлeксюк М. I. Багатoрiвнeва систeма управлiння eкoнoмiчними ризиками пiдприємств тoргiвлi фармацeвтичнoю прoдукцiєю / М. I. Oлeксюк // Eкoн. прoстiр. – 2013. – № 79. – С. 260-273.

 3. Oлeксюк М. I. Адаптивний пiдхiд дo управлiння ризиками тoргoвeльних пiдприємств / М. I. Oлeксюк [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526.


Гураль Н.Р.

1. Гураль Н. Р. Пріоритетні напрямки відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С., Камарчук І. М. // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : ЛКА, 2015. – Вип. 48. – С. 97-101. – (Серія економічна).

2. Гураль Н. Р. Обґрунтування концептуальних підходів до структуризації трудового потенціалу торговельного підприємства / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Бізнес Інформ[1] : Наук. журнал. – 2014. –  №11. –  С. 149-152 .

3. Гураль Н. Р. Теоретичні засади відтворення трудового потенціалу підприємства / Гураль Н. Р. // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів : ЛКА,  2014. – Вип. 17. – С. 93-95 .

 Гураль Н. Р. Оцінка відтворення трудового потенціалу торгівлі / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С.  // Економічний часопис – ХХІ1 : Наук. журнал. – 2016. – № 169 (7-8). – С. 96-99 .

8. Гураль Н.Р. Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини / Гураль Н. Р.// Соціально-трудові відносини. Теорія та практика : Наук. журнал.  – 2016. – №2 (12) – С. 186-195.


Стефанишин О.Б.

1. Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств / М. Ю. Барна, О. Б. Стефанишин // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016 р. – В. 12. – Ч. 1. – С. 204-209.

2. Стефанишин О. Б. Теоретичні основи визначення сутнісних характеристик, функцій та складових фінансового забезпечення суб’єктів господарювання / О.Б. Стефанишин. // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №10. Квітень 2016 р.- С.40-43. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

3. Стефанишин О. Б. Стан банківського кредитування внутрішньої торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / О. Б. Стефанишин // Економіка та суспільство. – 2016. - №2. – С.364-371. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua 11.

4. Стефанишин О. Б. Соціально-економічні аспекти розвитку торгівлі в Україні / О. Б. Стефанишин // Вісник Хмельницького національного університету, 2016. – №2, Т.1 (234). – Хм. : редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету. - С. 214-217.

5. Стефанишин О. Б. Аналіз кредиторської заборгованості торгівельної сфери в контексті фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / О. Б. Стефанишин // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. - №3. – С.129-132. - Режим доступу:

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/27.pdf 16.

6. Стефанишин О. Б. Дослідження особливостей складу та структури капіталу торговельної сфери / О. Б. Стефанишин // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – №2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_28

 1. Стефанишин О. Б. Фінансова стійкість підприємств торгівлі як передумова їх розвитку: висновки для фінансового забезпечення / О. Б. Стефанишин // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - №2(6). – 2016. – Луцьк: Вежа-Друк. - С. 99- 103.

8. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність та проблемні аспекти регулювання державної фінансової допомоги суб’єктам господарювання / О. Б. Стефанишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №13. Жовтень 2016 р.- С.40-43. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua