Завідувач кафедри фінансово-облікових дисциплін, к.е.н., доцент Магас Наталія Василівна

Магас_Н.В.

к.е.н., доц. Магас Наталія Василівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006р. закінчила Львівську комерційну академію, магістр з фінансів.

У 2014р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: « Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2015р. – присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

З 2006 р. – викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП.

З 2014 р.- доцент кафедри фінансово-облікових дисциплін Львівського інституту МАУП.

З вересня 2016 р. – завідувач кафедри фінансово-облікових дисциплін.

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 10 років.

Загальний педагогічний стаж складає 10 років.

З 2006 по 2014рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспірантки наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії.

Наукові інтереси:

Управління конкурентоспроможністю; управління фінансово-економічною безпекою; підтримка і розвиток бізнесу,  проблеми і перспективи функціонування торгівлі.

Список опублікованих праць

Монографії, наукові видання

1. Mahas N. V. Theoretical aspects to research the domestic market of Ukraine in the context of the national economy globalization / N. V. Mahas // System transformations of the national economy: challenges and expectations – Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland,  2016. – s. 195-207.

2. Магас Н.В. Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах воєнних дій на Донбасі : Аналітична доповідь / [ Волошин В.І., Васильців Т.Г., Давиденко С.В., Магас Н.В. та ін.] – Львів: Видавництво ТзОВ «ЛігаПрес», 2015. – 84 с.

3. Магас Н. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : Монографія / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців, Н. О. Маргіта. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. – 218 с.

4. Магас Н. В. Мониторинг конкурентоспособности предприятий торговли / Н. В. Магас // Современные императивы экономического управления предприятиями на потребительском рынке: Украина, Россия, Беларусь : Монография / [под общ. ред. Л. И. Донец]. – Донецк : ДонНУЭТ, 2013. – С. 513-519.

Статті у наукових фахових виданнях 

  1. Магас Н. В. Причини виникнення фінансових ризиків підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]  / Н. В. Магас //  Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 3. – С. 226-229. - Режим доступу до журн.: http://www.economyandsociety.in.ua/.

  2. Магас Н. В. Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 169-172. - Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/

3. Магас Н. В. Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. - № 9. Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

4. Магас Н. В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки / Н. В. Магас // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - № 18. – C. 73-76. Режим доступу до журн.: http://www. investplan.com.ua

5. Магас Н. В. Особливості застосування методів дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 500-503. - Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/

6. Магас Н. В. Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства  [Електронний ресурс] / Н. В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. - № 5. Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua.

7.  Магас Н. В. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 218-222

8. Магас Н. В. Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі / Н. В. Магас // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць / [ ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук ]. – Острог : Видавництво Національного  університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 190-196. - Серія «Економіка».

9. Магас Н. В. Зовнішні фактори формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Х.: Укр-ДАЗТ, 2012. – Вип. 38. – С. 70-75.

  10. Магас Н. В. Моделі моніторингу фінансової безпеки підприємства / Н. В. Магас, І. П. Мойсеєнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 4 (54). – С. 29-33. - Серія «Економічні науки».

  11. Магас Н. В. Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах техноглобалізму / Н. В. Магас // Науковий вісник ЛДУВС. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 2. – С. 77-88. – Серія економічна.

12.  Магас Н. В. Методичні основи оцінювання економічної безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас, І. П. Мойсеєнко, Ю. А. Поповіченко // Наукові праці МАУП / [та ін.] редкол.: А. М. Подоляка (голов. ред.). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – Вип. 3 (30). – С. 87-91.

13.  Магас Н. В. Фактори формування середовища фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Науковий вісник НЛТУ України. –2010. – Вип. 20.15. – С. 621-264.

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз індексування та реферування 

1. Магас Н. В. Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства / Н. В. Магас // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2014. – № 1. – С. 142-151.

2. Магас Н. В. Удосконалення системи прогнозування обсягів збуту ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч» на основі трендового аналізу / Н. В. Магас, М. В. Маргіта // Молодий вчений. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. - № 2 (17), Ч. 6. – С. 1205-1207. 

Публікації в інших виданнях

  1. Магас Н. В. Методологія використання інтелектуального потенціалу суб'єктів господарювання в системі економічної безпеки / Н. В. Магас // Економіко-правовий часопис: збірник наукових праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 1. – С. 85-90.

  2. Магас Н. В. Елементи бенчмаркінгу в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам'янець-Подільський : ДОП Сисин О.В., 2011. – Вип. 4. – С. 252 -255. 

Публікації за матеріалами конференцій 

  1. Магас Н. В. Адаптація управління фінансами до впливу ризиків // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – С. 101-103.

  2. Магас Н. В. Фактори впливу на фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу // Фінансово-кредитні відносини макро- та макрорівня: трансформація в епоху глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, 25 травня 2016 р.) / Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган- Барановського, 2016. – С.63-65.

  3. Магас Н.В. Системний підхід при вивченні теоретичних аспектів регулювання внутрішнього ринку України / Н.В. Магас, М.В. Тоскуєв // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 20 травня 2016 р.) / Львів, 2016. – С. 184-186.

  4. Магас Н. В. Тенденції розвитку підприємств України в умовах змін // Розвиток національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 жовтня 2015 р.) / Львів : «Ліана-М», 2015. – С. 237-241.

  5. Магас Н. В. Вплив ризиків на фінансову безпеку суб’єктів господарювання в умовах економічних трансформацій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 11 червня 2015 р.) / Львівський інститут МАУП. – Львів : ЛІ МАУП, 2015. – С. 134-136.

  6. Магас Н. В. Побудова системи моніторингу фінансової безпеки підприємств торгівлі / Н. В. Магас // Сучасні економічні системи: стан та перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 14-15 травня 2015 р.) / Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. – С. 196-197.

  7. Магас Н. В. Сутність і критерії конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства / Н. В. Магас // Трансформаційні зміни в соціально – економічних системах: виклики часу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7 травня 2014 р.) / Львів : «Ліана-М», 2014. – С. 76-81.

  8. Магас Н.В. Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств в умовах системної кризи / Н. В. Магас // Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2014 р.). / Львів: «Ліана-М», 2014. – С. 15-21.

  9. Магас Н. В. Методичні засади аналізу конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / Н. В. Магас // Ефективне управління економікою: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 4-5 жовтня 2013 р.) / ЧДТУ.  – Черкаси : Видавничий дім «Гальветика», 2013. – С.16-18.

10.  Магас Н. В. Чинники впливу на конкурентоспроможність торговельного підприємства / Н. В. Магас // Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах нестабільної фінансової системи : матеріали круглого столу  (Львів, 11 грудня 2012 р.) / Львівський інститут МАУП. – Львів : ЛІ МАУП, 2013. – С. 182-185.

11.  Магас Н. В. Институциональная среда розничной торговли / Н. В. Магас // Перспективы развития экономического и финансового образования России : материалы Международной научно-методической конференции (Астрахань, 30 сентября – 4 октября 2013 г.) / [сост.: Е. О. Вострикова, Т. М. Деева, Э. И. Скоблева]. – Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2013. – С. 180-186.

12.  Магас Н. В. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-17 травня 2012 р.) / Львівський інститут МАУП – Львів : ЛІ МАУП, 2012. – С. 309-319.

13.  Магас Н. В. Системно-синергетичний підхід до розгляду фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Фінансова безпека економічних систем : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Львів, 27 січня 2012 р.) / Львів. держ. університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 77-79.

14.  Магас Н. В. Теоретичне обґрунтування поняття «фінансової безпеки суб’єктів господарювання» в умовах техноглобалізму / Н. В. Магас // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2-3 червня 2011 р.) / Львівський інститут МАУП. – Львів : ЛІ МАУП, 2011. – С. 296-302.

15.  Магас Н. В. Функціонально-ситуаційний підхід управління фінансовою безпекою / Н. В. Магас // Реструктуризація доходів державного бюджету в системі антикризового управління фінансовою системою : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції  (Львів, 4 березня 2011 р.) / упоряд. Ю. М. Кушнірчук; Львів. держ. університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 99-101.

16.  Магас Н. В. Синергетичні основи формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 23-24 лютого 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2011. – С. 163-164.

17.  Магас Н. В. Аналітичне забезпечення прийняття рішень в системі безпеки / Н. В. Магас // Проблеми екологічної безпеки та якість середовища : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції  (Львів, жовтень 2010 р.). – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 42-43.

18.  Магас Н. В. Організаційно-методичні принципи управління економічною безпекою суб’єктів господарювання / Н. В. Магас // Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (Львів, 17 вересня 2010 р.) / Львів. держ. університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 50-52.