викладач Леус Мар’яна Мирославівна

Леус_М.М

Освіта:

У 2001р. закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка , економічний факультет. Є здбувачем ЛКА на кафедрі економічної теорії, здані кандмінімуми, працює над дисертацією.

Професійна діяльність:

З 2003 р.- викладач циклової  комісії  фінансових дисциплін Львівського кооперативного коледжу економіки та права;

З 2004р. - заступник завідувача кафедри  фінансів Галицького відділення МАУП;

З 2008р. – викладач кафедри менеджменту ВНЗ Галицького інституту;

З 2009 р. по теперішній час – викладач кафедри фінансово-облікових дисциплін Львіського інституту МАУП.

     З 06.06.2006 по 15.06.2006р.пройшла курси підвищення кваліфікації при МАУП м. Києва .

        Брала участь у семінарі-практикумі “Cучасні технології організації виховної  роботи у вищій школі”, який відбувся в м. Одеса, де був проведений круглий стіл з питань обміну досвідом діяльності та професійною інформацією.

     З «02» червня 2015 року по «30» червня 2015 року пройшла курси підвищення кваліфікації на кафедрі «Фінансів і кредиту» Львівської комерційної академії.

Викладає курси:

 • страхування
 • бюджетний менеджмент
 • банківські операції
 • грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 •  

  Наукові інтереси:

  формування фінансово-економічних знань, інтелектуальний потенціал.

  Список опублікованих праць

  1.Леус М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку (Вісник Національного Універсистету “Львівська політехніка”). Випуск 635). Львів, Видавництво НУ “Львівська політехніка” 2008. – 275с. С.181-187 

  2. Леус М.М. Україна та Польща: взаємне інвестування у процесі економічного зростання /Леус М.М.// Науковий вісник національного лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць.-Львів: РВВ НЛТУ України.-2009. – Вип.19.6 -320 с. С.194-199

  3. Леус М.М. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями// Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 05 грудня 2008 р.- За заг. редакцією к.е.н., проф.Булатової О.В.-Маріуполь: МДГУ, 2008 -309 с. С.57-58

  4. Леус М.М. Теоретико-методологічні основи класифікації інвестицій / Леус М.М.//Науковий вісник національного лісотехнічного Універсистету України: збірник науково-технічних праць.-Львів: РВВ НЛТУ України.-2009. – Вип.19.1 -308 с. С.130-137

  5. Леус М.М. Суть, класифікація та основні методи  управління проектними ризиками //Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами і проектами: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції.- Харків: Національний аерокосмічний універсистет ім. Н.Е. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 2009 р.- 300 с. С.135-137

  6. Леус М.М. Економічний зміст інвестиційного клімату та його роль в ринковій економіці//Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2010 року) – Львів: Львівський інститут МАУП: 2010 – 616 

  7.Леус М.М. Сутність інвестиційного потенціалу України Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2011 р. – Сімферополь 2011.-340 с.

  8.Леус М.М. Перехід (трансформація) адміністративно-командної до ринкової системи в Україні Наука і духовність у системі сучасного управління. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління», 19 квітня 2012 року/Текст/.-Львів: СПОЛОМ, 2012.-308 с

  9. Леус М.М. Інвестиції у спеціальні (вільні) економічні зони та на території пріоритетного розвитку України за інвестиційними проектами. Ефективне управління економікою: теорія і практика/текст/: матеріали міжнародної нуково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013р.//Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013.-276 с.

  10. Леус М.М. Управління інноваційним розвитком підприємства. Пріоритети розвитку економіки України та інших країн /текст/: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 листопада 2013 р. //Чернігівський державний технологічний університет.- Чернігів: Видавниий дім «Гельветика», 2013.-228 с.

  11. Леус М.М. Особливості та принципи управління персоналом в інноваційній діяльності (подана до друку-монографія).

  12. Леус М.М., Магола М. Аналіз довгострокового кредитування підприємств./Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 червня 2011 р.)-Львів: Львівський інститут МАУП, 2011.-430 с.

  13. Леус М.М., Федаш Б.В, Баринова І.М. Інвестиційна привабливість Льівщини. Соціально-економічні та правові дослідженняв суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2012 р.) –Львів:  Львівський інститут МАУП, 2012 – 451 с.

  14. Леус М.М. Особливості бюджетної політики в умовах зовнішніх ризиків для національної економіки / М.М. Леус // Стан і напрями розвитку фінансової системи України : матеріали круглого столу (Львів, 19 лютого 2014 р.). - Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. - С. 30-35.

  15. Леус М.М. Соціальна відповідальність та шляхи підвищення її рівня /М.М.Леус//Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 12 червня 2014 року)/Львів:ЛІ МАУП, 2014.-с.117-120

  16. Леус М.М., Олива Ю. Страховий ринок України: проблеми становлення і перспективи розвитку./ М.М.Леус, Ю.Олива  //Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України: матеріали V міжвузівського студентського науково-практичного семінару (19 листопада 2014 року).-Львів:Львівська комерційна академія.

  17. Савчук М., Леус М.М. Валютний курс та чинники його формування / М.М. Леус, М.Савчук //Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств: стан, проблеми, перспективи: матеріали VII засідання студентського наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м.Львова/ Л.: ЛІ МАУП, 2015 – с. 45-51

  18. Леус М.М. Тюрютікова О. Передумови та шляхи подолання системної кризи в Україні / М.М. Леус, О.Тюрютікова //Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств: стан, проблеми, перспективи: матеріали VII засідання студентського наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м.Львова/ Л.: ЛІ МАУП, 2015 – с.5 1-54.

  19. Леус М.М. Місцевий ринок праці як економічна форма організації функціонування економіки /М.М.Леус//Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2015 рік) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2015. с.131-134

  20.Леус М.М. Особливості  розгляду письмових звернень громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління (подана на кафедру права на конференцію на 17 травня 2016 року. «Актуальні питання юридичної науки -2016».

  21. Леус М.М., Помірча Ю. Сучасний  стан  та проблеми  розвитку  банківської системи  України /М.М.Леус, Ю.Помірча// Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Львів, 20 травня 2016 року)/ Львів, 2016. – с.144-147

  22. Леус М.М., Тоскуєв М.  Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ в Україні /М.М.Леус, М.Тоскуєв// Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м.Львів, 20 травня 2016 року)/ Львів, 2016. – с.181-184

  23. Леус М.М. Теоретико-методологічні основи управління грошовими потоками підприємства /М.М.Леус // Збірник матеріалів VIII засідання студентського наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м.Львова «Механізм системного оновлення національної економіки України» / Л.: ЛІ МАУП, 2016 – с.5-9.

  24. Леус М. М. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах глобалізації /М.М.Леус// Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 рік) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. с.166-169

  25. Леус М.М. Суть та управління ризиками суб»єкта господарювання /М.М.Леус// Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 жовтня 2016 рік) – Харків: Харківський державний університет харч. та торг.-X.:ХДУХТ, 2016 р. с.283-284

  26. Леус М.М. Ризик як економічна категорія діяльності підприємства /М.М.Леус// Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2016 рік) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016 с.393-397.