к.е.н. Крамченко Ростислав Анатолійович

к.е.н., доц. Крамченко Ростислав Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1989 р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації” і одержав диплом інженера-економіста. 

Протягом 2005-2008 рр. був здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук в ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”, де у 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Основні  публікації:

1. Крамченко Р.А. Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств / Р. А. Крамченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – С. 62-67.

2. Крамченко Р.А. Кредитування домогосподарств: теоретичні основи та сучасна практика / Р. А. Крамченко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету, Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.27. – Чернівці : Технодрук, 2014. –  С. 31–36.

3. Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи / Р.А.Крамченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. Вип.8 (159) / Наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., 2014 . – С. 117-123.

4. Крамченко Р.А. Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні Актуальні проблеми економіки, 2015. – №3 (165). – С.328-334.

5. Крамченко Р.А., Гальків Л.І. Інноваційна основа стратегії розвитку ринку товарів та послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КТЕУ. Випуск 1. Економічні науки. Ч.1. - Чернівці АНТ Лтд, 2004. С.255-262.

6. Крамченко Р.А., Килин О.В. Проблеми кількісних оцінок якості праці наукових кадрів  // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2004.  - С.141-147.

7.  Крамченко Р.А., Килин О.В. Інвестиційна активність України, як передумова розвитку підприємництва / Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки - Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005.- №7 с.41 - 46.

8.  Крамченко Р.А., Гальків Л.І, Структурні зміни на ринку освітніх послуг в контексті  Болонської декларації //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку. Випуск 3(65)(Зб. наук. праць). - Львів, ІРД НАН України, 2007. - 696с. С.470-479.

9.  Крамченко Р.А., Розвиток сфери послуг: тенденції, проблеми, перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика» (Дрогобич, 11-12 жовтня 2007 р.). - Дрогобич, 2007.- С.21-23.

10. Крамченко Р.А., Гальків Л.І. Аналіз ринку соціально-особистісних послуг Львівської області // Матеріали наук. конф. «Підсумки виконання науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів та здобувачів ЛІЕТ за 2007 та перспективи розвитку/ М-во освіти і науки України, ЛІЕТ; [редкол. І.О.Бочан та ін.] -Львів: ЛІЕТ, 2008. -106с., С.68.

11. Крамченко Р.А. Зростання доходів населення як фактор розвитку сфери послуг // Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем (Івано-Франківськ, 6-8 грудня 2007 р.)» (збірник тез доповідей). - Івано-Франківськ, 2007. - С.125-127.

12. Крамченко Р.А., Бюджетне фінансове забезпечення соціальної сфери України // Науковий вісник НЛУУ : збірник науково-технічних праць.- Львів:РВВ НЛТУ України.- 2011. - Вип. 21.9. С.372-374.

13. Крамченко Р.А., Заяць Ю.І. Проблеми розвитку банківської системи в умовах кризи// Міжнародна науково-практична «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань». - Л.: ЛІ МАУП, 2011.

14. Крамченко Р.А., Заверуха Х.О. Боргова політика України, її стан та перспективи// Міжнародна науково-практична «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань». - Л.: ЛІ МАУП, 2011.

Навчальні посібники:

Крамченко Р.А., Гальків Л.І, Єлейко В.І.Статистика ринку товарів та послуг. Навчально-методичний посібник. - Львів: "Новий світ-2000",2006 -296с.

Крамченко Р.А., Мойсеєнко І.П., Лелик Л.І., Гинда О.М. Основи підприємницької діяльності .Навчальний посібник. - Львів: Львівський інститут МАУП, 2007.- 251с.

Крамченко Р.А. Основи казначейської справи: Опорний конспект лекцій / Р.А. Крамченко. - К.: МАУП, 2006 - 70 с.

Крамченко Р.А., Футало Т.В. Сокульський В.М.Податковий менеджмент. Навчальний посібник. - Львів: Видавнцтво Львівської комерційної академії, 2011.- 300 с.