к.е.н. Добуш Зоряна Олексіївна

Добуш_З.О.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

У 2009р. закінчила Львівський банківський інститут Університету банківської справи та здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту.

2011 – 2014 рр.– навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами».

2015 р. – захистила дисертаційне дослідження на тему “Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні” та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Професійна діяльність:

З 2009 р. – викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП.

З січня 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП.

З червня 2015 р. – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП (1 вересня 2015 р. перейменовано на кафедру фінансово-облікових дисциплін).

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 7 років.

Загальний педагогічний стаж складає 7 років.

З 2012 по 2015рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспірантки наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії.

Наукові інтереси:

Державне регулювання економіки; управління фінансово-економічною безпекою; проблеми і перспективи функціонування роздрібної торгівлі.

Список опублікованих праць

Статті у наукових фахових виданнях

1.   Добуш З. О. Чинники розвитку та реалізації ресурсного потенціалу роздрібної торгівлі України / Добуш З. О. // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 33. – Львівський регіональний інститут державного управління, 2012. – С. 334-339 (0,5 д.а.).

2.   Добуш З. О. Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності регулювання внутрішньої торгівлі / Добуш З. О. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль, 2012. – № 4 (30), 2012. – С. 157-160 (0,35 д.а.).

3.   Добуш З. О. Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі /Добуш З. О. // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ВПЦ Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 137-140 (0,5 д.а.).

4.   Добуш З. О. Обґрунтування механізмів державного регулювання внутрішньої торгівлі / Добуш З. О. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. –  № 5 (230). – С. 23-28 (0,7 д.а.). ‒ (Серія «Економічні науки»).

5.   Добуш З. О. Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі – детермінанта ефективності її регулювання / Добуш З. О.  // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 248-254 (0,4 д.а.).

6.   Добуш З. О. Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі: висновки для державної політики в умовах ринкової економіки України / Добуш З. О. // Економічний вісник університету; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. ‒ Вип. 20/4. – С. 220-222 (0,35 д.а.).

7.   Добуш З. О. Негативні аспекти розвитку та напрями підвищення ефективності регулювання роздрібної торгівлі в регіонах України / Добуш З. О., Васильців Т. Г. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и при-влечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, 2013. – С. 66-70 (0,4 д.а. / 0,3 д.а., особистий внесок: узагальнено негативні наслідки недостатньо ефективного регулювання роздрібної торгівлі в Україні та їх впливу на розвиток національного господарства).

8.   Добуш З. О. Напрями покращення інституційно-правового та інституційно-організаційного базису розвитку підприємств роздрібної торгівлі / Добуш З. О., Васильців Т. Г. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, 2014. – С. 47-50 (0,3 д.а. / 0,2 д.а., особистий внесок: подано характеристику суб’єктів та об’єктів системи економічно безпечного розвитку внутрішнього споживчого ринку України).

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз індексування та реферування

1.   Добуш З. А. Проблемы государственного регулирования экономической безопасности торгового предпринимательства на посттрансформационном этапе развития экономики / З. А. Добуш, Ю. А. Поповиченко // Современные проблемы науки и образования : электронный научный журнал, 2013. – № 3 (0,5 д.а. / 0,25 д.а., особистий внесок: визначені проблемні аспекти економічної безпеки торговельного підприємництва в Україні).

2. Добуш З. О. Недоліки інституціонального забезпечення розвитку роздрібної торгівлі в Україні та напрями їх подолання / Добуш З. О. // Научные труды ДонНТУ. – Донецьк, 2013. – № 2 (44). – С. 108-114 (0,8 д.а.).

3. Добуш З. О. Пріоритети і засоби посилення життєздатності підприємств роздрібної торгівлі / Добуш З. О. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 2, Т. 1. – С. 66-70 (0,4 д.а.).

Публікації за матеріалами конференцій

1. Добуш З. О. Теоретико-прикладні аспекти регулювання розвитку і функціонування торгівлі в системі конкурентоспроможності регіону / Добуш З. О. // Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період : матер. круглого столу 20 жовтня 2011 р. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 195-197 (0,17 д.а.).

2. Добуш З. О. Недоліки та перспективні напрями удосконалення системи державного регулювання внутрішньої торгівлі в Україні / Добуш З. О. // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конференції. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. – С. 196-200 (0,3 д.а.).

3. Добуш З. О. Характеристика умов розвитку роздрібної торгівлі України / Добуш З. О. // Теорія і практика наукових досліджень : матеріали XVII всеукраїнської наук. інтернет-конференції. – Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 37-39 (0,1 д.а.).

4. Добуш З. О. Використання інфраструктури, підготовленої до Євро-2012, як чинник регіонального розвитку / Добуш З. О., Поповіченко Ю. А. // Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік : матер. «круглого столу» 30 травня 2012 р. – Львів : ПАІС, 2012. – С. 147-149 (0,15 д.а. / 0,075 д.а., особистий внесок: проаналізовано рівень розвитку торговельно-сервісної інфраструктури та обґрунтовано напрями її вдосконалення).

5. Добуш З. О. Ефективність системи державного регулювання роздрібної торгівлі в Україні / Добуш З. О. // Materialy IX Mezinarodna vedecko-prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2013» Dil 18. Economickevedy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran, 2013. – P. 7-9 (0,1 д.а.).

6. Добуш З. О. Ефективність організаційно-інституційних засобів державної політики розвитку роздрібної торгівлі / Добуш З. О., Васильців Т. Г. // Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях : Зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – Львів : ЛКА, 2013. – С. 15-16 (0,12 д.а. / 0,1 д.а., особистий внесок: визначені недоліки організаційно-інституційних засобів державної політики розвитку роздрібної торгівлі).

7. Добуш З. О. Об’єктивна необхідність та напрями управління економічною безпекою роздрібних торговельних підприємств на посткризовому етапі розвитку економіки / Добуш З. О., Васильців Т. Г., Поповіченко Ю. А. // Інтеграційні фінансово-економічні напрями розвитку України : зб. матер. II наук.-практ. інтернет-конференції. – Львів : Видавництво ЛКА, 2013. – С. 71-73 (0,2 д.а. / 0,1 д.а., особистий внесок: визначені напрями забезпечення економічної безпеки роздрібних торговельних підприємств).

8. Добуш З. О. Проблемні аспекти та напрями удосконалення державного регулювання економічної життєздатності суб’єктів роздрібної торгівлі в Україні / Добуш З. О., Васильців Т. Г. // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Львів : ЦСЕД «Ініціатива», 2013. – С. 66-68 (0,17 д.а. / 0,1 д.а., особистий внесок: визначені напрями посилення життєздатності роздрібних торговельних підприємств).

9. Добуш З. О. Перспективні напрями розвитку фінансово-інвестиційного співробітництва підприємств торгівлі та виробничого сектору / Добуш З. О. // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів : зб. матер. III всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 87-90 (0,2 д.а.).

Публікації в інших виданнях

1. Добуш З. О. Шляхи розвитку підприємств роздрібної торгівлі на периферійних територіях західних регіонів України / Добуш З. О. // Пріоритети, механізми та інструменти соціально-економічного розвитку периферійних територій західних регіонів України : зб. матер.                   [В. І. Волошин, Т. Г. Васильців, В. В. Борщевський; за заг. ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 206-207 (0,13 д.а.).

2. Добуш З. О. Напрями та засоби забезпечення розвитку підприємств транскордонної торгівлі / Добуш З. О., Васильців Т. Г. // Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України / [В. І. Волошин, В. В. Засадко, Н. А. Мікула та ін.]. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 105-107 (0,2 д.а. / 0,1 д.а., особистий внесок: визначені стратегічні орієнтири розвитку підприємств транскордонної торгівлі в Україні).