к.е.н. Бігальська Ольга Юріївна

Бігальська О.Ю

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Освіта:

У 2008р. закінчила Українську академію друкарства, магістр з економіки підприємства.

У 2013р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: «Соціально-економічний розвиток господарств населення», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професійна діяльність:

З 2013 р. – викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2014 р.- доцент кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 6 роки.

Загальний педагогічний стаж складає 6 роки.

З 2009 по 2013рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта наукового ступеня кандидата економічних наук в Українській академії друкарства.

Наукові інтереси:

Розвиток малого бізнесу, соціальні передумови його формування, економічні важелі впливу на мале підприємництво, соціальне становище населення України, соціально-економічні передумови розвитку малих форм підприємницької діяльності.

 

Список опублікованих праць

У фахових наукових виданнях:

1. Бігальська О. Ю. Роль малого бізнесу у зміцненні економічних основ домогосподарств України / О. Ю. Бігальська  //  Наукові записки УАД. – 2011. – №4 (37). – С. 41-48.

2. Бігальська О. Ю. Стратегічні шляхи розвитку господарств населення у майбутньому / О. Ю. Бігальська // Агросвіт. – 2012. – № 19. – С. 52-56.

3. Бігальська О. Ю. Теоретико-методологічні основи розвитку домогоспо-дарств України / О. Ю. Бігальська // Наукові записки УАД. – 2011. – №2 (35). – С. 199-209.

4. Палига Є. М. Історичні аспекти функціонування господарств населення як основа формування їх сучасного стану / Є. М. Палига, О. Ю. Бігальська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 29-31 (автору належить аналіз результатів діяльності господарств населення в різні історичні періоди, що слугувало стрижнем формування їх ролі на ринку сільськогосподарської продукції у наш час).

 5. Палига Є. М. Історичні трансформації господарств населення / Є. М. Палига, О. Ю. Бігальська  // Наукові записки УАД. – 2012. – №1 (38). – С.71-78. (автору належить виділення основи життєдіяльності господарств населення протягом різних історичних періодів).

 

У матеріалах науково-практичних конференцій:

 

6. Бігальська О. Ю. Соціальна політика держави, соціальні стандарти та якість життя / Бігальська О. Ю. // Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового досвіду : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня 2011 р., м. Судак. – Сімферополь : ВиТроПринт, 2011. – С.10-12.

7. Бігальська О. Ю. Суть та основні функції сільських домогосподарств України / Бігальська О. Ю. // Наукові засади сталого розвитку економіки : матеріали Міжнар. наук.-прак. Інтернет-конференції, 16-17 червня 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 55-57.

8. Бігальська О. Ю. Трансформація господарств населення / Бігальська О. Ю. // Зростання економічного потенціалу України: теоретико-методичний та науково-практичний аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Київський економічний науковий центр, 2012. – С.38-40.

9. Бігальська О.Ю. Соціальний розвиток домогосподарств сільської місцевості як індикатор стану фінансового та економічного розвитку держави/ Бігальська О.Ю., Огризько В. О.// Стан та напрями розвитку фінансової системи України: матеріали круглого столу (19 лютого 2014 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – 115 с.

10. Палига Є. М. Суть, типи та функції господарств населення, їх місце в сис-темі АПК / Є. М. Палига, О. Ю. Бігальська  // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 20-21 жовтня 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 276 -278 (автору належить аналіз ролі господарств населення на продовольчому ринку України).