Навчально-методична робота

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендаціями науково-методичних комісій, вимогами освітньо-професійних програм, кваліфікаційними характеристиками, навчальними планами підготовки і робочими навчальними планами.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу спрямовується на реалізацію наступних пріоритетів:

  • врахування тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, передового досвіду навчально-методичної роботи інших вищих навчальних закладів; 
  • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; 
  • розробка навчальних планів з урахуванням вимог нових галузевих стандартів освіти; 
  • визначення єдиної системи планування, організації та обліку навчального процесу, проведення поточного, проміжного і семестрового контролю знань, умінь і навичок студентів, їх кваліфікаційної атестації; 
  • впровадження модульно-кредитної системи;
  • організація підготовки та видання навчально-методичних розробок (навчальних програм, методичних рекомендацій та інших матеріалів) через безпосередню роботу з видавничою службою Академії; 
  • розроблення методичних матеріалів для самостійної роботи студентів; координація роботи з підготовки екзаменаційних білетів семестрового контролю та державної атестації.   

Згідно плану роботи науково-педагогічні працівники ведуть активну роботу над оновленням комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін. Готуються навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.