к.е.н., завідувач кафедри фінансово-облікових дисциплін Шушкова Юлія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: 

1999 – 2004 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін. 

2004 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами».

2013 р. захистила дисертаційне дослідження на тему “Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці України” та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Професійна діяльність: Вересень 2004 р. – січень 2007 р. – викладач кафедри фінансів та міжнародного підприємництва Львівського інституту МАУП.

Січень 2007 р. – березень 2013 р. старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП. 

Березень 2013 р.  доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП (з 1 вересня 2015 р. перейменовано на кафедру фінансово-облікових дисциплін).

Наукові інтереси: питання економічної природи державного регулювання фінансової системи та світового досвіду, набутого у цьому напрямку; особливості регулювання окремих сфер і об`єктів; банківське кредитування: особливості розвитку в умовах сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення.

Основні публікації:

У фахових виданнях:

1. Парфенюк Ю.В., Гринькевич О.С. Основні засоби як ключовий фактор ефективності в економіці інноваційного типу / О.С. Гринькевич, Ю.В. Парфенюк // Соціально-економічні дослідження у перехідний період. Збірник наукових праць ІРД НАН України. Вип.6 (ХLIV). В 4-х ч./ НАН України. Редкол. : відп.ред. академік НАН України М. І. Долішній.- Ч. 4, Львів, 2003. –  С. 34–38.

2. Парфенюк Ю. В. Формування і прогнозування дохідної частини державного бюджету України / Ю. В. Парфенюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 4 (LIV) – С. 126–134. – 0,43 друк. арк. 

3. Парфенюк Ю. В. Про основні функції фінансів у сучасній ринковій економіці / Ю. В. Парфенюк // Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.1. – С. 264–269. – 0,43 друк. арк. 

4. Парфенюк Ю.В. Сутність фінансової системи України та її структура / Ю. В. Парфенюк // Науковий вісник: зб. наук.-техн. пр. – Львів : УкрДЛТУ – 2005. – Вип. 15.2. – С. 197–202. – 0,46 друк. арк.

5. Парфенюк Ю. В. Фінанси в умовах перехідного періоду: особливості методології дослідження / Ю. В. Парфенюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – С. 95–101. – 0,67 друк. арк.

6. Парфенюк Ю. В. Про державні централізовані фонди цільового призначення та страхові фонди України / Ю. В. Парфенюк // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. пр. – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2006. – Вип. 22. – С. 313–320. – (Серія економічна) – 0,74 друк. арк.

7. Шушкова Ю. В. Інноваційна політика у регіонах України: ресурси і фінансові механізми ефективної реалізації / Ю. В. Шушкова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2006. – Вип. 2 (58) – С. 442–455. – 0,63 друк. арк.

8. Шушкова Ю. В. Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 287–292. – 0,49 друк. арк.

9. Шушкова Ю. В. Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки України / В. І. Єлейко, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.11. – С. 196–202. – 0,51 друк. арк. – Особистий внесок: 0,25 друк. арк. (визначення прогнозованих обсягів фінансування реального сектору національної економіки на основі економіко-математичного моделювання).

10. Шушкова Ю. В. Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.13. – С. 287–293. – 0,54 друк. арк.

11. Шушкова Ю. В. Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – С. 344–351. – 0,76 друк. арк.

12. Yulia Shushkova, Vasul Yeleyko Development of national financial system and its influence on economic growth of Ukraine / Y. Shushkova Ю. В. // Miscellanea oeconomicae : Studia i materialu wydzial zarzadzania i administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach. –  Kielce, 2012. – Rok 16 Nr 2/2012. – Р. 287–294.

В інших виданнях:

13. Парфенюк Ю. В. Тема 7. Макроекономічна ринкова система: економічні коливання і цикли / Ю. В. Парфенюк, А. В. Роміх, Г. В. Стричак, В. М. Чаус, Ю. М. Лялька // Башнянин Г. І., Томашик Л. С., Середа А. Р. Макроекономічна теорія: Навч. посіб. / За ред. Башнянин Г. І., Томашик Л. С.- Львів: „Новий Світ-2000”, 2005. – С. 131–147. – 1,02 друк. арк. - особистий внесок: 0,2 друк. арк. (окреслено сутність принципу акселерації).

14. Парфенюк Ю. В. Тема 46. Розвиток теорії реалізації та економічних криз у 19 ст. / А. М. Ващишин, Є. С. Шевчук, Н. М. Галазюк,Ю. В. Парфенюк // Економічна теорія: комплексні завдання / За ред. Г. І. Башнянина, О. В. Щедрої. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 181–183. – 0.09 друк.арк.. –особистий внесок: 0,02 друк. арк.

15. Парфенюк Ю. В. Санація як засіб запобігання банкрутства підприємств / Ю. В. Парфенюк // Перехідні економічні системи: зб. наук. пр. - Вип. 9. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С. 255–258. – 0,23 друк. арк.

16. Парфенюк Ю. В. Структура надходжень до Львівського обласного бюджету та напрямки їх використання / Ю. В. Парфенюк // Перехідні економічні системи: зб. наук. пр. - Вип. 9. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С. 251–255. – 0,36 друк. арк.

17. Парфенюк Ю. В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади / Ю. В. Парфенюк // Перехідні економічні системи: зб. наук. пр. - Вип. 9. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С. 248–251. – 0,28 друк. арк.

Тези доповідей та матеріали наукових конференцій:
18. Парфенюк Ю. В. Основні положення концепції радикальної трансформації податкової системи України // матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку» (м. Львів, 7–8 травня 2003 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 229–230. – 0,11 друк.арк.

19. Шушкова Ю.В. Інноваційна політика у регіонах України: ресурси і фінансові механізми ефективної реалізації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика управління у суспільстві знань». - ЛІ МАУП, 10-11 листопада 2005 р.

20. Шушкова Ю. В. Заробітна плата як показник соціального захисту працездатного населення України // «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України»: зб. тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (м. Львів, 15 квітня 2008 р.). – Львів: видавництво ЛКА, 2008. – С. 167–170. – 0,15 друк.арк.

21. Шушкова Ю.В. Фінансовий механізм забезпечення соціального захисту населення // «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань»: матеріали доповідей III Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції  (м. Львів, 15-16 травня 2008 р.). –  Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – С. 118–125. – 0,36 друк.арк.

22. Шушкова Ю.В. Державне регулювання фінансової системи України //  «Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: мікро- та мікрорівень»:  зб. тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Київ, 18 січня 2012 р.). – К: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2012. – С. 71–73.

23. Шушкова Ю. В. Напрями поліпшення державного регулювання фінансів вітчизняних підприємств // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 16–17 листопада 2012 р.). – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – С. 256–258. – 0,15 друк. арк.

24. Шушкова Ю. В. Проблеми ефективності державного регулювання фінансової системи України на сучасному етапі // Напрями та шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку : світова та українська практика: зб. тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Київ, 16 січня 2013 р.). – К: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2013. – С. 187–189.

25. Шушкова Ю. В. Стан пенсійного забезпечення в Україні та напрями його удосконалення // Актуальні проблеми фінансової системи України. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю Фінансово-економічного факультету (м. Черкаси, 18–19 квітня 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 291–293.

26. Шушкова Ю. В. Напрями вдосконалення бюджетної політики як запорука стабільного економічного розвитку України // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 29–30 травня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 175–177. 

Контактна інформація: Shyshkova_Yulia@mail.ru