Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіки створена у 2006 році.

Кафедру очолює Іляш Ольга Ігорівна, яка має вчене звання професора та науковий ступінь доктора економічних наук.

Викладачі кафедри не рідше одного разу в 5 років підвищують свою кваліфікацію на ФПК, шляхом проходження семінарів, стажування в науково-дослідних установах і підприємствах, а також в процесі виконання дисертаційних робіт, госпрозрахункових тем (на замовлення практичних організацій). Розроблений перспективний план підвищення кваліфікації викладачів на 2014-2018 рр.

Кафедра виконала у 2011 році 1 науково – дослідну тему: «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва в Україні” (виконавець  к.е.н. Парфенюк Є.І.) та затвердила у 2011 н.р. виконання 2 науково-дослідних теми: Фінансова безпека малого підприємництва” (виконавець  к.е.н., доц. Іляш О.І..); „Механізм управління фінансовою безпекою торговельного підприємства” (виконавець  к.е.н., доц. Іляш О.І.).

За період існування кафедри ведеться ефективне керівництво виробничою практикою, дипломним проектуванням за тематикою, що відноситься до профілю кафедри.

Кафедра економіки приймає активну участь у підготовці тематичних планів курсів з усіх форм та рівнів навчання, розробці програм, контрольних та тестових завдань з відповідних дисциплін; впроваджує нові напрямки навчання, забезпечує навчальний процес навчальними посібниками й конспектами лекцій з напряму кафедри.

При кафедрі економіки створено та діє Студентське наукове товариство.

Студентське наукове товариство створене на базі студентського наукового гуртка при кафедрі економіки ЛІ МАУП, який діє з 2006 р.

Керівник СНТ  - Стефанишин О.Б., ст. викладач кафедри економіки ЛІ МАУП.

Основними завданнями СНТ кафедри економіки ЛІ МАУП є:

 • пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості студента;
 • реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку, відповідно до принципів Болонської декларації;
 • забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку;
 • розкриття та розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;
 • закріплення у студентів теоретичних та прикладних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, тощо;
 • здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності. Шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи;
 • формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків;
 • розширення світогляду молодої людини;
 • забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу.

Свої основні завдання СНТ здійснює за такими напрямками діяльності:

 • організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, дебатів, тощо;
 • інформування та забезпечення участі студентів ЛІ МАУП в наукових заходах (конференціях, конкурсах, олімпіадах, семінарах, тощо), що проводяться іншими організаціями;
 • організація інформаційно-просвітницької діяльності;
 • співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями, незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представниками чи підрозділами;
 • розсилка інформації по електронній базі даних членів СНТ;
 • інші напрямки діяльності, що стосується мети та завдання СНТ.

          Учасники СНТ активно співпрацюють з членами наукових гуртків інших вузів, зокрема: ЛНУ імені Івана Франка, ЛДУВС, ЛКА, НУ «Львівська політехніка», ІРД НАН України, ЛНАУ, Львівського кооперативного коледжу економіки та права.