Завідувач кафедри економіки, д. е. н., професор Іляш Ольга Ігорівна

Завідувач кафедри економіки, д. е. н., професор Іляш Ольга Ігорівна

 

Спеціалізація:

1) Соціально-економічна безпека.

2) Функціонування та розвиток ринку праці, зайнятості та міграції населення України.

3) Проблеми та пріоритети державного регулювання у соціальній сфері.

ОСВІТА, КУРСИ ТА ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2013 р. - Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

2005 р. - Кандидат економічних наук, спеціальність 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг»

1999 р. - Львівська комерційна академія, спеціальність «Економіка підприємства», економіст, диплом з відзнакою.

ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

– з 2007 р. По теперішній час – завідувач кафедри економіки Львівського інституту МАУП;

НАГОРОДИ:

2012 р. – номінант Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації “За наукові досягнення”.

ЗНАННЯ МОВ:

Українська – рідна, досконалий рівень, Російська – досконалий рівень, Польська – досконалий рівень, Англійська – хороший письмовий та розмовний рівень.

ПУБЛІКАЦІЇ ТА РОБОТИ:

Всього опубліковано понад 200 наукових та методичних друкованих праць, в т.ч.: 2 посібники з грифом МОН (один посібник подано до друку); 150 наукових праць, з них понад 100 - у фахових виданнях з економічних наук та рецензованих у наукометричних базах, зареєстрованих у SCOPUS наукових виданнях, 1 одноосібна та 11 колективних монографій; підготовлено 5  науково-аналітичних записок, які використовуються Міністерством соціальної політики, секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, аналітичні доповіді (у співавторстві) до Зеленої книги Президента України. Приймала участь у проведенні стратегічного моніторингу розвитку Львівської області у 2011-2014 рр. Прийняла участь в понад 100  Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, семінарах.

Основні опубліковані праці:

1. Ilyash О. І. Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation / Olha Ilyash // Economic Annals XXI (Економічний часопис ХХІ), issue: 07-08( 1) / 2015, page: 20-23, on www.ceeol.com.

2. Іляш О.І. Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні / О. І. Іляш , С.С. Гринкевич // /Стратегічні пріритети. - 2015. – № 1(34). – С.56-63.

3. Ilyash О. І. Labour market regulation tools and instruments for the border districts of the western regions of Ukraine / Olha Ilyash // //Journal of European Economy. – 2014.- Vol. 13.- № 1. – P.52-68.

4. Ilyash О. І. The principles of state regulation in the sphere of socio-economic security of Ukraine/ Olha Ilyash // Economic Annals XXI (Економічний часописХХІ), issue: 07-08 (1) / 2014, page: 24-28.

5. Іляш О. І. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України / О. І. Іляш, Т.Г. Васильців // /Стратегічні пріритети. - 2014. – № 3(32). – С.150-157.

6. Ilyash О. І. System of indicators of socioeconomic security of Ukraine within the bounds of functional components/ Olha Ilyash // Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis/ Foundation of the Cracow University of Economics. – Cracow, Poland, 2014. – P. 97-107.

7. Ilyash О. І. Milestones of the state labour market regulation policy in Ukraine / Olha Ilyash // Journal L' Association 1901 “SEPIKE” // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. - Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France. – 2013. – С. 43-46.

8. Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України : регіональний вимір : монографія / О. І. Іляш. – Львів : ПАЇС, 2012. – 592 с.

9. Іляш О. І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки / О. І. Іляш // Економіка та прогнозування. – 2012. – №2. – С. 118-129.

10. Іляш О. І. Стратегічні орієнтири державної політики України у напрямі підвищення якості соціальних послуг / Ольга Іляш // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, №2 (черв.). – С. 215-227.

11. Іляш О. І. Інституційні ризики соціальної безпеки / О. І. Іляш // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – №1(15). – С. 125-133. ;

12. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – К. : Знання, 2010. – 476 с.