к.е.н., доцент кафедри економіки Назарко Світлана Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економіки

Освіта: 

2005р. Чернігівський державний технологічний університет, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація економіст.

2011р. Захист дисертації 051– економіка (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), стратегія формування регіонального ринку освітянських послуг вищої школи.

2017р. отримала атестат доцента.

Основні публікації  

       1. Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі : навч. посіб. / [О. С. Гринькевич, Г. І. Кіндрацька, С. О. Назарко та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 400 с.

2. Назарко С. О. Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал [Електронний ресурс] / С. О. Назарко, А. Е. Іноземцева // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 128-130. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_6_28

3. Назарко С. О. Віртуалізація ринку освітянських послуг [Електронний ресурс] / М. І. Мурашко, С. О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 289-293. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_37

4. Назарко С. О. Нові освітні стандарти як основа реформування вищої освіти [Електронний ресурс] / М. І. Мурашко, С. О. Назарко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – 2017. – № 1 (3). – С. 66-71. – Режим доступу : http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах

    1. Назарко С. О. Організація планування в туристичній організації / С. О. Назарко // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – С. 109-112. 

    2. Назарко С. О. Соціально-економічні наслідки трудової міграції молоді / С. Назарко, І. Сокол // Сучасні інформаційно-правові та соціально-економічні тенденції впливу на розвиток бізнесу : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2014 р.). – Чернігів : ЧІІБіП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая, 2014. – С. 43-45.

    3. Назарко С. О. Тенденції та структурні особливості розвитку сільської місцевості / С. Назарко, О. Мехеденко // Сучасні інформаційно-правові та соціально-економічні тенденції впливу на розвиток бізнесу : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2014 р.). – Чернігів : ЧІІБіП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая, 2014. – С. 61-63.

4. Назарко С. О. Освітянська політика як важлива складова побудови соціальної держави / С. О. Назарко // Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27-28 жовт. 2016 р.). – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2016. – електронне видання.

5. Назарко С. О. Оцінка якості наукової діяльності в Україні / С. О. Назарко // Сучасні економічні дослідження: кооперація, банківська справа, публічне управління в умовах децентралізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (26 верес. 2017 р.). – Кельце, Польща, 2017. – С. 39-42.

Підготовка методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів

            1. Назарко С. О. Економіка країн регіону (країн Європейського Союзу) : метод. рек. для проведення практ. занять роботи студентів / С. О. Назарко. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – 36 с.

2. Назарко С. О. Транспортна інфраструктура України : метод. рек. для проведення самост. та індивід. роботи студентів / С. О. Назарко. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – 29 с.