Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство - добровільне студентське об'єднання, що організується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

Студентське наукове товариство (СНТ) – це молодіжна громадська неприбуткова наукова організація Львівського інституту МАУП, що об`єднує студентів на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід`ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Організація науково-дослідної роботи студентів спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів інституту. А також формування особистості молодого вченого та підготовки фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Студентське наукове товариство створене на базі студентського наукового гуртка при кафедрі економіки ЛІ МАУП, який діє з 2006 р.

Офіційною датою заснування Студентського наукового товариства ЛІ МАУП є 21 травня 2008р. Саме в цей день Установчими зборами наукового товариства було затверджено «План роботи студентського наукового товариства кафедри економіки ЛІ МАУП» та обрано голову студентського наукового товариства. З 1 вересня 2016 року Студентське наукове товари продовжує свою діяльність при кафедрі економіки та підприємництва  ЛІ МАУП (згідно наказу про реорганізацію кафедри економіки та кафедри фінансово-облікових дисциплін).

Основними завданнями СНТ кафедри економіки ЛІ МАУП є:

  • пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;виховання гармонійно розвиненої особистості студента;реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку, відповідно до принципів Болонської декларації;
  • забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку розкриття і розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;
  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо;здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи;
  • формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв`язків;розширення світогляду молодої людини;
  • забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. 

Свої основні завдання СНТ здійснює за такими напрямками діяльності:

  • організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, дебатів тощо;
  • інформування та забезпечення участі студентів ЛІ МАУП в наукових заходах (конференціях, конкурсах, олімпіадах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;
  • організація інформаційно-просвітницької діяльності;співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними або їх представництвами чи підрозділами;
  • розсилка інформації по електронній базі даних членів СНТ;
  • інші напрямки діяльності, що стосується мети та завдання СНТ.