к.е.н. Стефанишин Оксана Борисівна

Стефанишин_О.Б.

Освіта:

Закінчила у 2000 році з відзнакою Львівську комерційну академію, економічний факультет та здобула кваліфікацію економіста.

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Укоопспілки та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Професійна діяльність:

З 2002 року по теперішній час року працює  у Львівському інституті МАУП, з 2005  року на посаді старшого викладача, з 2018 року на посаді доцента.

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації - 19 років. Загальний педагогічний стаж складає 24 роки.

Викладає курси: економічна теорія, економічна історія, історія економіки та економічної думки, макроекономіка, мікроекономіка.

Наукові інтереси: трансформаційні засади і механізм модернізації національної економіки, проблеми і перспективи розвитку галузей національної економіки, фінансове забезпечення розвитку підприємств, формування та використання фінансових ресурсів, фінансовий механізм діяльності підприємств.

Громадська діяльність:

 • керує студентським науковим товариством при кафедрі економіки та підприємництва;

 • член ГО «Академічний простір».

 

Основні публікації Стефанишин О. Б. за 2016-2020 рр.

У періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection та інших.

 1. Барна М. Ю., Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Причорноморські економічні студії : наук. журн. 2016. Вип. 12. Ч. 1. С. 204-209.

 2. Стефанишин О. Б. Теоретичні основи визначення сутнісних характеристик, функцій та складових фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 10. Квіт. 2016. С. 40-43. URL : http://www.global-national.in.ua.

 3. Стефанишин О. Б. Стан банківського кредитування внутрішньої торгівлі в Україні. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 364-371. URL : http://economyandsociety.in.ua.

 4. Стефанишин О. Б. Аналіз кредиторської заборгованості торгівельної сфери в контексті фінансового забезпечення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 3. С. 129-132. URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/27.pdf.

 5. Стефанишин О. Б. Дослідження особливостей складу та структури капіталу торговельної сфери. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2016. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_28.

 6. Стефанишин О. Б. Фінансова стійкість підприємств торгівлі як передумова їх розвитку: висновки для фінансового забезпечення. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 2 (6). 2016. Луцьк : Вежа-Друк. С. 99-103.

 7. Стефанишин О. Б. Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні на тлі загальних економічних тенденцій. Innovative solutions in modern science. 3 (3). 2016. Dubai, UAE : TK Meganom, LLC. С. 14-25.

 8. Стефанишин О. Б. Стратегические основы финансового обеспечения развития торговых предприятий. Innovative solutions in modern science. № 6. 2016. Dubai, UAE : TK Meganom, LLC. С. 4-14.

 9. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність та проблемні аспекти регулювання державної фінансової допомоги суб’єктам господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. № 13. Жовт. 2016. С. 40-43. URL : http://www.global-national.in.ua.

Участь у конференціях (одноосібні публікації):

 1. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність, сучасні тенденції та проблемні аспекти регулювання державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : «Смугаста типографія», 2017. С. 63-76.

 2. Стефанишин О. Б. Можливості управління фінансовим забезпеченням розвитку торговельних підприємств. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоровя : тези доп. XXV міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 трав. 2017 р. : у 4 ч. Ч ІІІ. / за ред. проф. Сокола Є. І. Харків : НТУ «ХПІ». 353 с. С. 273.

 3. Стефанишин О. Б. Завдання реалізації фінансової стратегії розвитку підприємства роздрібної торгівлі. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації : мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24 берез. 2017 р.).Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. С. 173-178.

 4. Стефанишин О. Б. Сучасний підхід до формування фінансової стратегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі : зб. тез І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кременчук, 21-23 берез. 2017 р.). Кременчук : КрНУ, 2017. С. 71-74.

 5. Стефанишин О. Б. Оцінювання впливу фінансового забезпечення на розвиток торговельного підприємства. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : мат. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 94-97.

 6. Стефанишин О. Б. Деякі підходи до виміру розвитку роздрібного торговельного підприємства. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (02-03 лист. 2017 р.) / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. С. 108-109.

 7. Стефанишин О. Б. Сучасні можливості залучення фінансового забезпечення для розвитку суб’єктів господарювання в Україні. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. С. 99-107.

 8. Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. С. 156-166.

 9. Стефанишин О. Б. Моніторинг і контроль загроз сільськогосподарськими підприємствами в контексті зміцнення економічної безпеки. Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності : зб. тез доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (10 квіт. 2020 р.) / упор. І. О. Ревак. Львів : ЛьвДУВС, 2020. С. 162-165.

Участь у конференціях (у співавторсті):

 1. Стефанишин О. Б., Фурманський М. О. Оцінка кредитоспроможності субєктів малого підприємництва. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : мат. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 97-101.

 2. Стефанишин О. Б., Насонова А. О. Особливості кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 394-399.

 3. Кузьма Г. Я., Стефанишин О. Б. Теоретичні аспекти аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доп. інтернет-конф., 28-29 трав. 2020 р. Хмельницький  : ХКТЕІ, 2020. С. 30-33.

 4. Стефанишин О. Б., Смаль З. М. Необхідність систематичного аудиту фінансового стану на підприємстві. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 23 жовт. 2020 р. Харків : ХДУХТ, 2020. С. 17-19.

 5. Стефанишин О. Б., Виговський А. В. Роль оцінки та аналізу фінансового стану підприємства для ефективних управлінських рішень. Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 23 жовт. 2020 р. Харків : ХДУХТ, 2020. С. 3-5.

 6. Стефанишин О. Б., Виговський А. В. Аналіз фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства на основі трикомпонентного показника. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 253-258.

 7. Стефанишин О. Б., Баглаєнко Ж. М. Аналіз ліквідності балансу підприємства в контексті попередження банкрутства: теоретико-прикладний аспект. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 251-253.

Участь у колективних монографіях:

 1. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність, сучасні тенденції та проблемні аспекти регулювання державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : «Смугаста типографія», 2017. С. 63-76.

 2. Стефанишин О. Б. Сучасні можливості залучення фінансового забезпечення для розвитку суб’єктів господарювання в Україні. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. С. 99-107.

 3. Стефанишин О. Б. Діагностика фінансового забезпечення розвитку роздрібних торговельних підприємств. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці : кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. С. 156-166.