cт. викладач Стефанишин Оксана Борисівна

Стефанишин_О.Б.

Освіта:

Закінчила у 2000 році з відзнакою Львівську комерційну академію, економічний факультет та здобула кваліфікацію економіста. З 2000 року є здобувачем наукового ступеня ЛКА.  

Професійна діяльність:

З 2002 року по теперішній час року працює  у Львівському інституті МАУП , з 2005  року на посаді старшого викладача.

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III - IV рівня акредитації - 14 років. Загальний педагогічний стаж складає 19 років.

Викладає курси: економічна теорія, економічна історія, історія економіки та економічної думки, макроекономіка, мікроекономіка.

Наукові інтереси: трансформаційні засади і механізм модернізації національної економіки, проблеми і перспективи розвитку галузей національної економіки, фінансове забезпечення розвитку підприємств, формування та використання фінансових ресурсів, фінансовий механізм діяльності підприємств.

Основні  публікації:

  1. Стефанишин О.Б. Вибір конкурентної стратегії компанії в умовах глобалізації  / О. Стефанишин // Збірник тез доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012». – Львів: ЛІ МАУП, 2012. – С. 155-158.

  2. Стефанишин О.Б. Деякі аспекти оцінювання фінансової стійкості галузей національної економіки / О.Б. Стефанишин, Х. Сехна // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2012р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2012 . – С. 325- 331.

  3. Стефанишин О.Б. Використання фінансових інструментів зниження рівня ризику підприємств національної економіки / О. Стефанишин // Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2012р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2012 . – С. 320- 325.

  4. Стефанишин О.Б. Аналіз фінансового результату суб’єктів господарювання національного господарства України / О. Стефанишин  // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада, 2012р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.1, С. 62- 64.

  5. Стефанишин О. Б.  Тенденції та особливості соціально-економічного розвитку національного господарства України / О. Стефанишин // Науково-теоретичний журнал  Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 4 (28). – Т.2, 2012р. – С. 293-301.

  6. Стефанишин О. Індикаторний підхід оцінки фінансової безпеки суб’єкта господарювання: проблемні аспекти / О. Стефанишин, М. Фурманський // Матеріали круглого столу «Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах нестабільної фінансової системи» - Львів:  Львівський інститут МАУП, 2013р. – С.143-150.

  7. Стефанишин О. Сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювання / О. Стефанишин, В. Малоїд // Матеріали круглого столу «Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах нестабільної фінансової системи» - Львів:  Львівський інститут МАУП, 2013р. – С.150-157.

  8. Стефанишин О. Фінансова стійкість як чинник забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання національної економіки  / О. Стефанишин, М. Савчук // Матеріали круглого столу «Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах нестабільної фінансової системи» - Львів:  Львівський інститут МАУП, 2013р. – С.157-162.

  9. Стефанишин О. Необхідність впровадження системи управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання / О. Стефанишин, О. Савка // Матеріали круглого столу «Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах нестабільної фінансової системи» - Львів:  Львівський інститут МАУП, 2013р. – С.162-167.

  10. Стефанишин О.Б. Застосування моделей факторного детермінованого аналізу для оцінки платоспроможності аграрного підприємства / О. Стефанишин, Н. Хижняк //  Збірник матеріалів круглого столу кафедри фінансів, обліку та аудиту «Стан і напрямки розвитку фінансової системи України», 19 лютого 2014 р. – Львів: ЛІ МАУП, 2014. – С. 3-8.

  11. Стефанишин О.Б. Сучасні підходи моделювання структури капіталу підприємства  / О. Стефанишин, М. Фурманський // Збірник матеріалів круглого столу кафедри фінансів, обліку та аудиту «Стан і напрямки розвитку фінансової системи України», 19 лютого 2014 р. – Львів: ЛІ МАУП, 2014. – С. 36-42.

  12. Стефанишин О.Б. Характеристика інноваційного середовища суб’єктів господарювання національної економіки / О. Стефанишин  //  Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-проактичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2014», 25 квітня 2014р., Львів. -  Львів: ЛІ МАУП, 2014. – С. 197-201.  

  13. Стефанишин О.Б. Необхідність інституціональної модернізації національної економік  / О. Стефанишин // Збірник матеріалів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри», 12 червня 2014р., Львів. - Львів: ЛІ МАУП, 2014. – С.172 -174.

  14. Стефанишин О.Б. Інструменти управління банківською ліквідністю на макрорівні  / О. Стефанишин // Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції «Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України в умовах системної кризи» 11 грудня 2014р. – Львів; «Ліана – М», 2014. - С. 210-218.

  15. Стефанишин О.Б Динаміка депозитів як показник довіри до банківської системи  /  О. Стефанишин // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євро інтеграційних процесів: матеріали науково – практичної інтернет-конференції ( 20 лютого 2015р.) – Львів: ЛКА, 2015. - С.211 – 215. 

  16. Стефанишин О.Б. ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ / О. Стефанишин // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11 червня 2015р.)  /  [редкол.: Лелик Л.І., Садова У.Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Л.: Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 153-156.

  17. Стефанишин О.Б. Зміна вектору сучасної монетарної політики Національного банку України  / О. Стефанишин // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.28. Ч.3. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 169-172.

  18. Стефанишин О.Б. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ /    О. Стефанишин // Розвиток національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної, 21 жовтня 2015р.- Львів: «Ліана – М». – С. 57-61.

  19. Стефанишин О.Б.Сучасний стан та тенденції змін розвитку роздрібної торгівлі в Україні та деякі регіональні аспекти / Стефанишин О.Б.  // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11 червня 2015р.)  /  [редкол.: Лелик Л.І., Садова У.Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Л.: Львівський інститут МАУП,2015. – С. 157-159.

  20. Стефанишин О.Б. Місце фінансового забезпечення в розвитку внутрішньої торгівлі / О.Б. Стефанишин. // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.1. – С. 71-73.

  21. Іляш О. О. Реалізація завдань економічної освіти - шлях до забезпечення нової її якості та потреб сучасного суспільства / О.Іляш, О. Стефанишин // Сучасний викладач у студоцентричній моделі освітнього процесу університету : Матеріали Науково-практичного семінару 3-4 березня 2016 р. – м. Івано-Франківськ: Видавництво ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 27-29.

  22. Стефанишин О.Б. Теоретичні основи визначення сутнісних характеристик, функцій та складових фінансового забезпечення суб’єктів господарювання / О.Б. Стефанишин. // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №10. Квітень 2016 р.- С.40-43. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

  23. Стефанишин О.Б. Тенденції змін основних показників розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / О.Б. Стефанишин // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). – У 2-х частинах. -  Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч.2. – С. 8-13.

  24. Стефанишин О.Б. Визначення характеру розвитку внутрішньої торгівлі в Україні / О.Б. Стефанишин // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і макрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). – У 2-х частинах. -  Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – Ч.1. - С. 149-152.

  25. Стефанишин О.Б. Стан банківського кредитування внутрішньої торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / О. Б. Стефанишин // Економіка та суспільство. – 2016. - №2. – С.364-371. -  Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

  26. Стефанишин О.Б. Соціально-економічні аспекти розвитку торгівлі в Україні / О.Б. Стефанишин // Вісник Хмельницького національного університету, 2016. – №2, Т.1 (234). – Хм. :  редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету. - С. 214-217.

  27. Стефанишин О.Б. Сутність та джерела самофінансування суб’єктів господарювання у сфері торгівлі / О.Б. Стефанишин // Соціально-економічний розвиток України в умовах співпраці з Європейським Союзом: тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції 14-15 квітня 2016 р. /за ред. В.С. Шербан (гол.ред.) та ін. – Миколаїв, 2016. – С. 160-163.

  28. Стефанишин О.Б. Особливості ресурсної забезпеченості розвитку торгівлі / О.Б. Стефанишин // Науковий огляд. - №3 (24), 2016. – Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом». – С. 18-23.

  29. Стефанишин О.Б. Виявлення тенденцій змін та чинників впливу на розвиток роздрібної торгівлі / О. Б. Стефанишин // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку : матеріали ХХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 квітня 2016 р. – Т.2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – С. 6-8.

  30. Стефанишин О. Б. Аналіз кредиторської заборгованості торгівельної сфери в контексті фінансового забезпечення [Електронний ресурс] / О.Б. Стефанишин // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. - №3. – С.129-132. -  Режим доступу:  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/27.pdf

  31. Стефанишин О.Б. Дослідження особливостей складу та структури капіталу торговельної  сфери / О.Б. Стефанишин // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – №2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_28

  32. Стефанишин О.Б. Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання: аспекти полеміки теоретико-методологічних засад / О. Б. Стефанишин // Фінансово-кредитні відносини макро- та макрорівня: трансформація в епоху глобалізації : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 травня 2016 р.) – м. Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. -  С. 196-199.

  33. Стефанишин О.Б. Фінансова стійкість підприємств торгівлі як передумова їх розвитку: висновки для фінансового забезпечення / О. Б. Стефанишин // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - №2(6). – 2016. – Луцьк: Вежа-Друк. - С. 99- 103.

  34. Стефанишин О.Б. Формування особливостей фінансового забезпечення торгівельної сфери / О.Б. Стефанишин // Збірник тез Міжнародної студентської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (25-26 травня 2016р.). – м. Львів: НЛТУ України, 2016. – С. 39-41.

  35. Стефанишин О.Б. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Львівської області / О. Б. Стефанишин // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 113-116.

  36. Стефанишин О.Б. Визначення місця та ролі фінансового забезпечення стосовно фінансового механізму / О. Б. Стефанишин // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. - №3. – 2016 р.- м. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ. – С. 288-294.

  37. Стефанишин О.Б. Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні на тлі загальних економічних тенденцій / О. Б. Стефнишин // Innovative solutions in modern science. – 3(3). – 2016. – Dubai, UAE: TK Meganom, LLC.  - С. 14-25.

  38. Стефанишин О.Б. Стратегические основы финансового обеспечения развития торговых предприятий / О. Б. Стефанишин // Innovative solutions in modern science. – №6 . – 2016. – Dubai, UAE: TK Meganom, LLC.  – С. 4-14.

  39. Стефанишин О.Б. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НАПРАВЛЕНОЇ НА РОЗШИРЕННЯ ПОЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ / О. Б. Стефанишин // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 вересні 2016 р., м. Одеса) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2016. – С. 63-68. 

  40. Стефанишин О. Б. Об’єктивна необхідність та проблемні аспекти регулювання державної фінансової допомоги суб’єктам господарювання / О. Б. Стефанишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №13. Жовтень 2016 р.- С.40-43. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

Громадська діяльність:

керує студентським науковим товариством при кафедрі економіки та підприємництва, член ГО «Академічний простір».