Заступник завідувача кафедри менеджменту, економіки та туризму, к.е.н., доцент Магас Наталія Василівна

Магас_Н.В.

к.е.н., доцент Магас Наталія Василівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006р. закінчила Львівську комерційну академію, магістр з фінансів.

У 2014р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: « Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2015р. – присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

З 2006 р. – викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2014 р. – доцент кафедри фінансово-облікових дисциплін Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З вересня 2016 р. – завідувач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З червня 2021 р. – заступник завідувача кафедри менеджменту, економіки та туризму Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 15 років.

Загальний педагогічний стаж складає 15 років.

З 2006 по 2014 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспірантки наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії.

Наукові інтереси:

Управління конкурентоспроможністю; управління фінансово-економічною безпекою; підтримка і розвиток бізнесу, проблеми і перспективи функціонування торгівлі.

Електронна адреса власного наукового профілю: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lRp9D1wAAAAJ&hl=uk.

Список опублікованих праць

Монографії, наукові видання

1. Магас Н. В., Лелик Л. І. Вплив процесів техноглобалізму на формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 221-250.

2. Mahas N. V. Theoretical aspects to research the domestic market of Ukraine in the context of the national economy globalization. System transformations of the national economy: challenges and expectations : Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn. Bydgoszcz : University of Economy Publishing, Poland, 2016. S. 195-207.

3. Магас Н. В. Дисбаланси та механізми розвитку внутрішнього ринку України в умовах воєнних дій на Донбасі : аналітична доповідь / Волошин В. І., Васильців Т. Г., Давиденко С. В., Магас Н. В. та ін. Львів : Видавництво ТзОВ «ЛігаПрес», 2015. 84 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Магас Н. В., Васильців Т. Г., Левицька О. О. Стратегічні інструменти державного регулювання процесів інтелектуалізації та цифровізації у фокусі нових перспектив smart-розвитку України. Держава та регіони : наук.-виробн. журн. 2021. № 3 (120). С. 71-77. URL : http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/13.pdf

 2. Магас Н. В. Причини виникнення фінансових ризиків підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 3. С. 226-229. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/.

 3. Магас Н. В. Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 169-172. URL : http://global-national.in.ua/

 4. Магас Н. В. Сучасний стан і перспективи розвитку внутрішнього ринку України. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua 

 5. Магас Н. В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. C. 73-76.

 6. Магас Н. В. Особливості застосування методів дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 500-503. URL : http://global-national.in.ua/ 

 7. Магас Н. В. Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.

 8. Магас Н. В., Васильців Т. Г. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.2. С. 218-222.

Публікації за матеріалами конференцій

 1. Магас Н. В., Курілін С. І. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : тези доп. міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 04 червня 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. (подано до друку).

 2. Магас Н. В., Смаль З. М. Фінансовий контроль як невід’ємний елемент управління підприємством. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали міжн. наук.-практ.конф. (Львів, 29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 201-203.

 3. Магас Н. В. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 29 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 195-201.

 4. Магас Н. В. Фінансовий механізм забезпечення ефективного розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27 лист. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 399-402.

 5. Магас Н. В., Гребінь К. І. Теоретико-прикладні аспекти управління формування власного капіталу підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 червня 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 76-79.

 6. Магас Н. В., Беніс С. В. Аналіз і оцінка ефективності управління оборотними коштами підприємства. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум. : матеріали всеукр. наук.-практ.конф. (м. Львів, 7-8 червня 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 74-76.

 7. Магас Н. В., Попівняк М. В. Методика оцінки фінансового стану позичальника. Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 7-8 черв. 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 79-82.

 8. Магас Н. В. Стан недержавної вищої освіти в сучасній Україні. Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. ; МАУП. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип. 8. С. 280-283.

 9. Магас Н. В. Ліквідність як індикатор конкурентоспроможності підприємства. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 квітня 2019 р.) / редкол. : О. І. Черевко та ін. ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2019. С. 70-72.

 10. Магас Н. В., Лелик Л. І. Дослідження фінансової безпеки як основної складової економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації економіки. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 647-650.

 11. Магас Н. В. Фінансовий механізм управління конкурентоспроможністю підприємства. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25 лют. 2019 р.). Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. С. 466-468.

 12. Магас Н. В. Теоретичні аспекти моніторингу конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 лист. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. Ч. 2. С. 196-199.