к.е.н. Гураль Наталія Романівна

Гураль_Н.Р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

У 2008р. закінчила Львівську комерційну академію, магістр з економіки.

У 2015р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: « Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професійна діяльність:

З 2015 р. – викладач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2018 р. – доцент кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III-IV рівня акредитації – 3 роки.

Загальний педагогічний стаж складає 3 роки.

З 2011 по 2015рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспірантки наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії.

Наукові інтереси:

Управління трудовим потенціалом; формування та розвиток трудового потенціалу; тенденції розвитку торговельної сфери.

Список опублікованих праць

Статті у наукових фахових виданнях

1. Гураль Н. Р. Пріоритетні напрямки відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С., Камарчук І. М. // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : ЛКА, 2015. – Вип. 48. – С. 97-101. – (Серія економічна).

2. Гураль Н. Р. Обґрунтування концептуальних підходів до структуризації трудового потенціалу торговельного підприємства / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Бізнес Інформ[1] : Наук. журнал. – 2014. –  №11. –  С. 149-152 .

3. Гураль Н. Р. Теоретичні засади відтворення трудового потенціалу підприємства / Гураль Н. Р. // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів : ЛКА,  2014. – Вип. 17. – С. 93-95 .

4. Гураль Н. Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі / Гураль Н. Р. // Економічний часопис – ХХІ1 : Наук. журнал. – 2012. – № 1-2. – С. 49-51 .

5. Гураль Н. Р. Дослідження взаємозв’язку трудового та кадрового потенціалів / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Економічний форум : Наук. журнал. – 2011. – № 3. – С. 383-388 .

6. Гураль Н. Р. Освіта та кваліфікація працівника, як основні чинники розвитку якісного трудового потенціалу / Гураль Н. Р. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 5. – Т. 4 (180) – С. 45-48. – (Серія економічна) .

7. Гураль Н. Р. Оцінка відтворення трудового потенціалу торгівлі / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С.  // Економічний часопис – ХХІ1 : Наук. журнал. – 2016. – № 169 (7-8). – С. 96-99 .

8. Гураль Н.Р. Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини / Гураль Н. Р.// Соціально-трудові відносини. Теорія та практика : Наук. журнал.  – 2016. – №2 (12) – С. 186-195.

9. Гураль Н. Р. Розвиток дорожньої галузі як основний вектор розвитку економіки / Гураль Н. Р. // Бізнес Інформ[1] : Наук. журнал. – 2018. –  №10. –  С. 171-177 .

 

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 

1. Гураль Н. Р. Общественное здоровье в контексте использования трудового потенциала в условиях развития информационного общества / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Современные проблемы науки и образования : электронный журнал. – 2013. – № 1 (45). – Режим доступа : http://www.science-education.ru/pdf/2013/1/275.pdf

Публікації за матеріалами конференцій 

1. Гураль Н. Р. Проблеми відтворення трудового потенціалу працівників торговельних підприємств Львівської області (на базі соціологічного дослідження) / Гураль Н. Р. // Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України в умовах  системної кризи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Ліна-М, 2014. –  С.106-.

2. Гураль Н. Р. Функціонування трудового потенціалу у неформальному секторі торгівлі / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Львів : ЛКА, 2012. – С.105-107 .

3. Гураль Н. Р. Оцінка соціально-економічних умов формування трудового потенціалу торговельного сектору економіки України / Гураль Н. Р., Гринкевич С. С. // Achievement of high school – 2012 : матеріали Восьмої міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 8. Икономики. – София : Бял ГРАД-БГ ООД. – С. 48-51 .

4. Гураль Н. Р. Labor potential of domestic enterprises in conditions of informal sector of trade / Gural N. R. // Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2012 : materialy VIII мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 6. – Р. 63-65 .

5. Гураль Н. Р. Працівники торгівлі в контексті розвитку неформального сектору економіки / Гураль Н. Р. // Wyksztalcenie i nauka bez granic - 2012 : materialy VII мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl :  Nauka i studia, 2012. – Vol. 11. – Р. 67-71.

6. Гураль Н. Р. Розвиток торговельних підприємств у кризовий та посткризовий періоди / Гураль Н. Р. // Nauka:  teoria i  practyka - 2011 : materialy VII мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl :  Nauka i studia, 2011. – Vol. 3. – Р. 58-60.

7. Гураль Н. Р. Розвиток трудового потенціалу як складова інноваційної діяльності торговельного підприємства / Гураль Н. Р. // Наука – ХХІ век: материалы Международной научной конференции. – К.: НАИРИ, 2011. – С.52-53 .

8. Гураль Н. Р. Мобільність персоналу як основа ефективного використання трудового потенціалу торговельного підприємства / Гураль Н. Р. // Ключови въпроси в съвременната наука : матеріали VII международна научна практична конференция. – Т. 15. Икономики. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2011. – С. 45-47 . 

9. Гураль Н. Р. “Зелена” економіка як важлива складова соціальної безпеки Львова та області / Н.Р. Гураль // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 88-92.

10. Гураль Р.С. Розвиток дорожньої інфраструктури як каталізатор розвитку економіки // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (20-21 травня 2018 року). Львів, Львівський інститут МАУП, 2018.