к.е.н., доцент Парфенюк Євгенія Іванівна

к.е.н., доцент Парфенюк Євгенія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки

 

Освіта: вища

1983 р. – закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»; кваліфікація – економіст;

2005 р. – закінчила з відзнакою Міжрегіональну Академію управління персоналом (м. Київ) за спеціальністю «Управління навчальним закладом»; кваліфікація – магістр з управління навчальним закладом;

2011 р. – у Львівській державній фінансовій академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва в Україні».

 

Професійна діяльність:

З жовтня 1978 р. до грудня 2001 р. – працювала у ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» на посадах: лаборанта циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (1978-1984 рр.), викладача (1984-1992 рр.), голови циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (1992-1997 рр), завідувача денного (економіко-технологічного) відділення (1997-1999 рр.), заступника директора Галицького відділенння Міжрегіональної Академії управління персоналом, яке функціонувало при названому коледжі (1999-2001 рр.).

З 2001 р. і дотепер – працює у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2005 р. – заступник директора з навчально-методичної роботи.

У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки.

 

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III - IV рівня акредитації – 17 років; у ВНЗ I - II рівня акредитації – 17 років. Загальний педагогічний стаж складає понад 30 років.

 

Нагороджена почесною грамотою МАУП за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів (м. Київ, 2010 р.); почесною грамотою МАУП за визначні досягнення у розвитку освіти та з нагоди 25-річчя Академії (м. Київ, 2014 р.); почесною грамотою МАУП за високий професіоналізм, бездоганну багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня знань (м. Київ, 2017 р.); почесною грамотою МАУП за високий професіоналізм, добросовісну бездоганну працю, вагомі трудові здобутки та з нагоди Дня знань (м. Київ, 2018 р.).

 

 

Наукові інтереси:

Становлення, розвиток і функціонування підприємництва в Україні, державна політика підтримки розвитку підприємництва, розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва.

 

 Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Парфенюк Є. І. Розвиток підприємницької діяльності за умов перехідної економіки України / Є. І. Парфенюк, В. С. Медведєв, П. Ю. Лазур // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. / Львівська комерційна академія. – Львів, 1998. – С. 131–133.

2. Парфенюк Є. І. Прогнозування фінансування розвитку підприємництва банківськими установами в умовах нових підходів щодо економічного зростання в Україні / Є. І. Парфенюк, В. Є. Бербека // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір: зб. наук. пр. : у 2-х ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2006. – Вип. 3 (LIX). – Ч. 2 – С. 160–171.

3. Парфенюк Є.І. Соціологія освіти як новий напрямок досліджень освітньої діяльності в суспільстві знань / Є.І. Парфенюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління: зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень – Львів, 2006, Вип. 2 (58) - С. 163-173.

4. Парфенюк Є. І. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / Є. І. Парфенюк, О. І. Масна // Регіональна економіка. – 2008. - № 2. – С. 114–120.

5. Парфенюк Є. І. Державне сприяння розвитку інвестиційних процесів в умовах формування ринкової економіки / Є. І. Парфенюк, В. І. Єлейко // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій» (3 квітня 2009 року, Львів. регіон. ін-т держ. управ. НАДУ при Президентові України; Держ. установа «інститут економіки та прогнозування» НАН України ; Львів. облдержадміністрація) / за наук. ред. чл.-кора НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів, 2009. – Ч. 2. – С. 369–372.

6. Парфенюк Є. І. Шляхи прискорення інвестування вітчизняної економіки. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. / Є. І. Парфенюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 402–407.

7. Парфенюк Є. І. Економетричний аналіз та прогнозування інвестиційного кредитування вітчизняного підприємництва / Є. І. Парфенюк // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип. 44. – С. 533–542. – (Серія економічна).

8. Парфенюк Є. І. Основні принципи інвестиційного кредитування вітчизняного підприємництва / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.13. – С. 226–233.

9. Парфенюк Є. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – С. 288–295.

10. Парфенюк Є. І. Розвиток банківського інвестиційного кредитування реального сектору національної економіки в післякризовий період / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.15. – С. 286–293.

11. Парфенюк Є. І. Інноваційні підходи удосконалення фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького – Львів, 2013. – Т.15. – № 1(55). – Ч. 5 – С. 133–137. – (Серія «Економічні науки»).

12. Парфенюк Є. І. Недоліки та напрями удосконалення регіональної політики державної підтримки розвитку малого підприємництва (на прикладі Львівської області) / Є. І. Парфенюк // Інноваційна політика: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2013 (46) – № 8. – С. 138–142.

13. Yevheniya Parfenyuk. Improvinq the mechanism of attractinq capital to finance Ukrainian economy / Vasul Yeleyko, Robert Kowal, Yevheniya Parfenyuk, Roman Kachur // Prace z zakresu nauk spolecznych : Copyriqht by Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa I Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskieqo w Kielcach. – Kielce, 2013. – Nr 14. – Р. 153–160.

14. Парфенюк Є. І. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва» / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264–270.

15. Парфенюк Є. І. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип. 8. – Ч. 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 141–145.

16. Parfenyuk Y. FINANCIAL SUPPORT OF HEALTHCARE IN UKRAINE /Yeleyko V.,Parfenyuk Y., Shushkova Y./ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

 

Публікації в інших виданнях:

1. Парфенюк Є. І. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційних процесів // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих учених «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (27–29 вересня 2006 року) / відп. за вип. А. Я. Кузнєцова. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – С. 133–135.

2. Парфенюк Є. І. Особливості активізації інвестиційної діяльності підприємства в умовах стабілізації економіки // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих учених (25–26 жовтня 2007 року) / відп. за вип. Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2007. – С. 186–188.

3. Парфенюк Є. І. Вплив системи оподаткування на інвестиційні процеси: нові обрії економічної науки // матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (м. Львів, 11–12 травня 2007 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 210–211.

4. Парфенюк Є. І. Банківське інвестиційне кредитування підприємництва: суть та заходи удосконалення // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внутрішня торгівля: розвиток та механізм регулювання на макро- і мікрорівнях» (м. Львів, 25–26 квітня 2013 р.). – Львів : ЛКА, 2013. – С. 169-172.

5. Парфенюк Є. І. Шляхи удосконалення державної політики у сфері фінансового забезпечення підприємницької діяльності // матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 30-31 жовтня 2013 р.). – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2013. – С. 208-209.

6. Парфенюк Є.І. Недоліки регіональної політики підтримки розвитку малого підприємництва Львівщини // матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» 14-15 листопала 2013р. – м. Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 131-133.

7. Парфенюк Є.І. Трактування сутності категорії «фінансова безпека підприємництва» // матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри» 12 червня 2014р. – м. Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 160–164.

8. Парфенюк Є.І. Фактори впливу на фінансову безпеку підприємства // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р.) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 148–152.

9. Парфенюк Є.І. Міграція населення та її вплив на економічний стан країни // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016.
 – С. 109–112.

10. Парфенюк Є.І. Державне сприяння розвиткові інвестиційних процесів для підприємництва в умовах ринкової економіки  // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 червня 2017 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 87–91.

11. Парфенюк Є.І. Управління підприємством в умовах кризи  // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2017 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 469-474.

12. Парфенюк Є.І. Стан та напрями покращення фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 грудня 2017 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2017. – С. 286–289.

13. Парфенюк Є.І. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 71–74.

14. Парфенюк Є.І. Система аналізу фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. (подано до друку)

15. Парфенюк Є.І. Загальні тенденції розвитку банківського споживчого кредиту в Україні // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. (подано до друку) 

Брошури:

1. Парфенюк Є. І. Операції банків із векселями підприємств / Є. І. Парфенюк, Р. Р. Коцовська. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 39 с.

2. Парфенюк Є. І. Кредитування банками інвестиційних проектів / Є. І. Пар­фенюк, Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; вид-во ННВК «АТБ», 2008. – 89 с.

Підручники, навчальні посібники:

1. Парфенюк Є.І. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / Є.І. Парфенюк, У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Ю.В. Шушкова. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с.

Контактна інформація: роб. тел. (032)224-91-25

 

Адреса електронної пошти: e.parfeniyuk@gmail.com