к.е.н., доцент Шушкова Юлія Володимирівна

Шушкова_Ю.В.

Шушкова Юлія Володимирівна працює за  сумісництвом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент
Освіта: 

1999 – 2004 рр. – навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін. 

2004 – 2008 рр.– навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами».

2013 р. – захистила дисертаційне дослідження на тему “Державне регулювання фінансової системи в трансформаційній економіці України” та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Професійна діяльність: Вересень 2004 р. – січень 2007 р. – викладач кафедри фінансів та міжнародного підприємництва Львівського інституту МАУП.

Січень 2007 р. – березень 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП. 

Березень 2013 р. – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП (з 1 вересня 2015 р. перейменовано на кафедру фінансово-облікових дисциплін).

Наукові інтереси: питання економічної природи державного регулювання фінансової системи та світового досвіду, набутого у цьому напрямку; особливості регулювання окремих сфер і об`єктів; банківське кредитування: особливості розвитку в умовах сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення.

Основні публікації:

Список опублікованих праць

Монографії, наукові видання

1.  Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с.2.  Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук, Ю.В. Шушкова та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.

3.   Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Ю. Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с.

Статті у наукових фахових виданнях

1.  Шушкова Ю.В. Застосування інструментів бюджетної системи в активізації економічного розвитку в Україні / Ю.В. Шушкова // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс», 2016.

2.  Шушкова Ю. В. Напрями удосконалення державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні / Ю.В. Шушкова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 268–276.

3.  Шушкова Ю. В. Проблеми та перспективи зміцнення складової економічної фінансової безпеки суб’єктів підприємництва України / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.4. – С. 320–327.

4.  Шушкова Ю. В. Напрями розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні як чинник покращення інвестиційного середовища / Ю. В. Шушкова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 1 – С. 424–427.

5.  Шушкова Ю.В. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону 
/ Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип. 8. – Ч. 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 141–145.

6.  Шушкова Ю. В. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємництва / Ю. В. Шушкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – № 2. – Т. 1. – С. 144–147.

7.  Шушкова Ю. В. Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.2. – С. 324–332.

8. Шушкова Ю. В. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва» / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264–270.

 9. Yulia Shushkova, Vasul Yeleyko Development of national financial system and its influence on economic growth of Ukraine / Y. Shushkova Ю. В. // Miscellanea oeconomicae : Studia i materialu wydzial zarzadzania i administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach. –  Kielce, 2012. – Rok 16 Nr 2/2012. – Р. 287–294.

10. Шушкова Ю. В. Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – С. 344–351.

11. Шушкова Ю. В. Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.13. – С. 287–293.

12. Шушкова Ю. В. Економетричний аналіз та прогнозування обсягів фінансування вітчизняної економіки України / В. І. Єлейко, Ю. В.

13. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.11. – С. 196–202.

14. Шушкова Ю. В. Інституційна структура фінансового сектору вітчизняної економіки / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 287–292.

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних

баз індексування та реферування

1.  Шушкова Ю.В. Застосування інструментів бюджетної системи в активізації економічного розвитку в Україні / Ю.В. Шушкова // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс», 2016.

Публікації за матеріалами конференцій

1. Шушкова Ю.В. Особливості фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2016 р.) – Львів, 2016. – С. 73-76.

2. Шушкова Ю.В. Податкові пільги як фактор впливу на функціонування та розвиток підприємств // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 122-128.

3. Шушкова Ю.В. Сутність фінансової стійкості підприємства та методика її оцінки / Ю.В. Шушкова, О.В. Кунта // Механізм системного оновлення національної економіки України : Збірник матеріалів VІII засідання наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м. Львова (20 травня 2016 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2016. – С. 42-47.

4. Шушкова Ю.В. Методологія оцінки кредитоспроможності позичальника / Ю.В. Шушкова, Н.І. Шопоняк // Механізм системного оновлення національної економіки України : Збірник матеріалів VІII засідання наукового товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м. Львова (20 травня 2016 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2016. – С. 47-52.

5. Шушкова Ю.В. Вплив кредитного ризику на стан ринку банківського кредитування України // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р.) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 164-168.

6. Шушкова Ю.В. Чинники впливу на соціально-економічний розвиток Львівської області та можливості його фінансування // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (20 лютого 2015 р.) – Львів : ЛКА, 2015. – С. 55-58.

7. Шушкова Ю.В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів України та шляхи їх вирішення // Глобалізаційні та євро інтеграційні процеси в розвитку національних економік : Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (25 листопада 2014 р.) – Львів, 2014. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/69.

8. Шушкова Ю.В. Недоліки державної політики забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.) –  Львів :  Львівський  інститут МАУП, 2014. – С. 257–260.

9. Шушкова Ю. В. Особливості банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет конференції 14–15 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 174 – 177.

10. Шушкова Ю. В. Напрями вдосконалення бюджетної політики як запорука стабільного економічного розвитку України // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 29–30 травня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 175–177.

11. Шушкова Ю. В. Стан пенсійного забезпечення в Україні та напрями його удосконалення // Актуальні проблеми фінансової системи України. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю Фінансово-економічного факультету (м. Черкаси, 18–19 квітня 2013 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – С. 291–293.

12. Шушкова Ю. В. Проблеми ефективності державного регулювання фінансової системи України на сучасному етапі // Напрями та шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку : світова та українська практика: зб. тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Київ, 16 січня 2013 р.). – К: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2013. – С. 187–189.

13. Шушкова Ю. В. Напрями поліпшення державного регулювання фінансів вітчизняних підприємств // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 16–17 листопада 2012 р.). – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – С. 256–258.

14. Шушкова Ю.В. Державне регулювання фінансової системи України //  «Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: мікро- та мікрорівень»:  зб. тез доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Київ, 18 січня 2012 р.). – К: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2012. – С. 71–73.

Контактна інформація: Shyshkova_Yulia@mail.ru