Статті у фахових виданнях (за 2010-2011 роки)

Яворська Вікторія Григорівна

1. Яворська В. Г. Недоліки чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / В. Г. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 87-90.

2. Яворська В. Г. Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства / В. Г. Яворська // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 3. – С. 339-342.

3. Яворська В. Г. Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства / В. Г. Яворська // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 281-288.

4. Яворська В. Г. Форми забезпечення єдності у застосуванні положень кримінального законодавства України / В. Г. Яворська // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 113-116.

5. Яворська В. Г. Позитивні характеристики кримінального процесуального кодексу 2012 р. / В. Г. Яворська // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1. – Т. 3. – С. 221-225.

 

Граб Марія Іванівна

1. Граб М. І. Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста / М. І. Граб // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу і права. – 2013. – № 10. – С. 96-99.

2. Граб М. І. Математичне мислення в діяльності юриста / М. І. Граб // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 2. – С. 86-88.

3. Граб М. І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста / М. І. Граб // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 29-33.

4. Граб М. І. Метод математичного моделювання у діяльності юриста / М. І. Граб // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 21-24.

5. Граб М. І. Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культуру у соціокультурному просторі / М. І. Граб // Наше право. – Київ, 2013. – №3. – С. 23-29.

6. Граб М. І. Исследование понятия математической культуры юриста / М. І. Граб // Междунар. науч.-практ. прав. журн. «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). – 2014. – № 4/2 (268). – С. 63-65.

 

Матвєєв Петро Сергійович

1. Матвєєв П. С. Шляхи правового забезпечення реалізації національної інноваційної системи України в умовах Євроінтеграційних процесів / П. С. Матвєєв // Європейські перспективи. – 2014. – № 2. – С. 122-127.

2. Матвєєв П. С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів в залежності від їх видів / П. С. Матвєєв // Наше право. – 2015. – № 2. – С. 127-135.

3. Матвєєв П. С. Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки / П. С. Матвєєв // Європейські перспективи. – 2015. – № 2. – С. 99-106.

4. Матвєєв П.С. Теоретико-правовий аналіз рівнів господарсько-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади / П. С. Матвєєв // Наше право. – 2015. – № 3. – С. 130-134.

5. Матвєєв П. С. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення сторонами договору, укладеного в букмекерській конторі / П. С. Матвєєв, В. В. Лог-виненко // Європейські перспективи. – 2015. – № 1. – С. 120-124.

 

Пришляк Галина Ярославівна

2. Пришляк Г. Я. Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні / Г. Я. Пришляк // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 89-98.

3. Пришляк Г. Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні / Г. Я. Пришляк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 35-37.

4. Пришляк Г. Я. Теоретичні засади інституту демократичного контролю / Г. Я. Пришляк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2. – С. 162-164.

5. Пришляк Г. Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання / Г. Я. Пришляк // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 4. – С. 26-29.

Русаль Людмила Михайлівна

1. Русаль Л. М. Загальнотеоретичні проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин внаслідок взаємного волевиявлення сторін / Л. М. Ру-саль // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту (Серія : Юридичні науки). – 2014.– Вип. 6-1. – С. 76-81.

2. Русаль Л. М. Особливості фіксації юридичних фактів, що припиняють індивідуальні трудові правовідносини [Електронний ресурс] / Л. М. Русаль // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – Ужгород, 2014. – № 6. – Режим доступу : http:// www.pap.in.ua

3. Русаль Л. М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника / Л. М. Русаль // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Львів, 2014. – № 6. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 474-482.

4. Русаль Л. М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин / Л. М. Русаль // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Львів, 2015. – № 2. – Ч. 2. – С. 74-81.

5. Русаль Л. М. Поняття права зайнятості та його джерела / Л. М. Русаль // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / гол. ред. О. Л. Соко-ленко. – 2018. – № 1. – С. 123-127.

(фахове вид., міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща))

6. Русаль Л. М. Види джерел права зайнятості / Л. М. Русаль // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 129-134.

(фахове вид., міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща))

 

Мельниченко Богдана Богданівна

1. Мельниченко Б. Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз / Б. Б. Мельниченко // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. ‒ 2017. ‒ № 884. – С. 254-258.

(Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

2. Мельниченко Б. Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні / Б. Б. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. ‒ 2017. ‒ № 12. – С. 174-177.

(Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

3. Мельниченко Б. Б. Адаптація європейських стандартів публічного управління в соціально-культурній сфері в Україні / Б. Б. Мельниченко // Науч.-практ. правовое издание «NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE» L.L.C. Scientific and practical Publication in law. – 2018. – № 1-1 (29). – Р. 63-66.

(Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

4. Мельниченко Б. Б. Система публічного управління / Б. Б. Мельниченко // Право і суспільство. – 2018. – № 4. – С. 59-62.

(Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).

 

Ніканорова Олена Володимирівна

1. Ніканорова О. В. Адміністративні правові відносини: ознаки та класифікація / Ніканорова О. В. // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту (Серія Юридичні науки). – 2014. – Вип. 6-1.– С. 206-210.

2. Ніканорова О. В. Загальнотеоретичні особливості адміністративних правовідносин у діяльності митних органів України [Електронний ресурс] / Ніканорова О. В. // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – Ужгород, 2014. – № 6. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua

3. Ніканорова О. В. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні / О. В. Ніканорова // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Львів, 2014. – № 6 (96). – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 463-470.

4. Ніканорова О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері / О. В. Ніканорова // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Львів, 2015. – № 2. – Ч. 2. – С. 54-61.

5. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні / О. В. Ніканорова // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 216-222.

(міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща))

6. Ніканорова О. В. Проблеми правового регулювання фінансової участі Європейського Союзу в процесі децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ніканорова // Юридичнй науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – Запоріжжя. – 2018. – № 5. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua

 

Лепех Юлія Степанівна

1. Лепех Ю. С. Прокурорський нагляд як адміністративно-правовий спосіб захисту права на житло / Ю. С. Лепех // Теорія і практика суспільного розвитку : наук. журн. – 2013. – № 7. – С. 239-242.

2. Лепех Ю. С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло / Ю. С. Лепех // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. – Вип. 3. – С. 248-254.

3. Лепех Ю. С. Адміністративно-правові засади здійснення контролю органами державної влади у сфері захисту права на житло / Ю. С. Лепех // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту бізнесу і права. – 2014. – № 12. – С. 158-162.

4. Лепех Ю. С. Питання про співвідношення понять «правотворчість» та «нормотворчість» / Ю. С. Лепех // Вісн. НУ «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 225-231.

5. Лепех Ю. С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1 (46). – С. 42-47.

6. Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Університетські наукові записки. – 2018. – № 2 (66). – С. 36-43.

 

Павлюк Наталія Михайлівна

1. Павлюк Н. М. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». – № 861. – 2017. – С. 312-319.

2. Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності / Н. М. Павлюк // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – С. 116-119.

3. Павлюк Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності / Н. М. Павлюк // Наше право. – 2017. –№ 4. – С. 60-65.

4. Павлюк Н. М. Понятие и виды административно-правовых средств защиты права собственности / Н. М. Павлюк // Закон и Жизнь («Legea si Viata»). – 2017. – № 4. – С. 140-144.

5. Павлюк Н. М. Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності / Н. М. Павлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 73-76.

6. Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності / Н. М. Павлюк // Право. Ua. –2018. – № 1. – С. 73-78.