к.ю.н., доцент – Русаль Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1996 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство», юрист.

В 20113 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Юридичний факт як підстава виникнення та припинення трудових правовідносин», спеціальність 081 – право (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

Професійна діяльність:

З 01.02.2000 р. по 04.05.2003 р. – викладач Львівської філії МАУП.

З 05.05.2003 р. по 02.09.2012 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 03.09.2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Професійний досвід:

З 2000 р. по 2005 р. була прикріплена в якості здобувача до кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету ім. І. Я. Франка з метою підготовки до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Професійний стаж: 17 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин: теорія юридичних фактів : монографія / Л.М. Русаль // Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 143 с.

2. Русаль Л.М. Юридичні факти як передумова припинення індивідуальних трудових відносин / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2013. – № 1 (91). – Ч. 2., Кн. 2. – С. 168-174.

3. Русаль Л.М. Загальнотеоретичні проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин внаслідок взаємного волевиявлення сторін / Л.М. Русаль // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). – 2014.– Вип.6-1. – С. 76-81.

4. Русаль Л.М. Особливості фіксації юридичних фактів, що припиняють індивідуальні трудові правовідносини / Л.М. Русаль // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2014. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.pap.in.ua

5. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2014. – № 6 . – Ч. 2., Кн. 2. – С. 474-482.

6. Русаль Л.М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2015. – № 2 . – Ч. 2. – С. 74-81.

7. Русаль Л. М. Поняття права зайнятості та його джерела / Л. М. Русаль // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / гол. ред. О. Л. Соколенко. – 2018. – № 1. – С. 123-127.

 

8. Русаль Л. М. Види джерел права зайнятості / Л. М. Русаль // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 129-134.

Участь у конференціях:

1. Русаль Л.М. Трудовий договір – основна підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Права та обов’язки людини у сучасному світі». – Одеса :  Громадська організація «Причорноморська фундація права». – 2013. – С. 85-87.

2. Русаль Л.М. Подія як різновид юридичних фактів / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції». – Херсон: Херсонський держ. універ. – 2013. – С. 121-124.

3. Русаль Л.М. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є сторонами трудового договору / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Тенденції і пріоритети реформування законодавства України». – Херсон : Херсонський держ. універ. – 2014. – С. 41-43.

4. Русаль Л.М. Теоретичне дослідження проблеми юридичних фактів, які є підстави припинення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015» (24 квітня 2015 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2015. – С. 108-113.

5. Русаль Л.М. Відсторонення працівника від роботи: деякі правові аспекти / Л.М. Русаль // Актуальні проблеми соціального права: матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету ім. Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 208-211.

6. Русаль Л.М. Дія та подія як передумова припинення власних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 49-55.

7. Русаль Л. М. Норми, що забезпечують правосуб’єктність суб’єктів соціального діалогу / Л. М. Русаль // Проблеми державотворення в Україні–2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 67-72.

 

8. Русаль Л. М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми правового регулювання припинення трудових правовідносин / Л. М. Русаль // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 130-138.

 

9. Русаль Л. Структура інституту соціального діалогу / Л. Русаль // Правова реформа: концепція, мета, впровадження : зб. наук. праць : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 356-359.

 

10. Русаль Л. М. Процесуальний порядок встановлення факту припинення власних трудових правовідносин / Л. М. Русаль // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 109-118.

 

11. Русаль Л. М. Особливості припинення індивідуальних трудових відносин з працівниками, що обслуговують товарно-грошові цінності / Л. М. Русаль // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 136-142.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Русаль Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. – Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. – 152 с.

2. Русаль Л.М. Сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 58 с.

3. Русаль Л.М. Сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 35 с.

4. Русаль Л.М. Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 49 с.

5. Русаль Л. М. Сучасні проблеми трудового права та право соціального забезпечення : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи та тестів для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 43 с.

 

6. Русаль Л. М., Гулій А. М. Зобов’язальне право : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 35 с.

7. Матвєєв П. С., Русаль Л. М. Порівняльне правознавство : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи та тестів для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 32 с.

Наукові інтереси: сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення, організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва, зобов’язальне право.

Громадська діяльність:

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України» та громадській організації «Об’єднання Студентів-Правників».

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net