к.ю.н., доцент – Ніканорова Олена Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів України», спеціальність 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право).

Професійна діяльність:

З 2007 р. викладач кафедри права Львівського інституту МАУП, з 2013 р. – доцент кафедри права.

Професійний досвід:

2006-2011 роки робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійний стаж: 9 р. 5 м.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Ніканорова О.В. Адміністративно-правові відносини у митній сфері : монографія / О.В. Ніканорова // Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 153 с.

2. Ніканорова О.В. Особливості правовідносин, що пов’язані із здійсненням контролю / Ніканорова О.В. // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2013. – № 6 (90). – С. 132-139.

3. Ніканорова О.В. Адміністративні правові відносини: ознаки та класифікація / Ніканорова О.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). – 2014. – Вип.6 – 1.– С. 206-210.

4. Ніканорова О.В. Загальнотеоретичні особливості адміністративних правовідносин у діяльності митних органів України / Ніканорова О.В. // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2014. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua

5. Ніканорова О.В. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні / Ніканорова О.В. // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2014. – № 6 (96). – Ч. 2., Кн. 2. – С. 463-470.

6. Ніканорова О.В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері / Ніканорова О.В. // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2015. – № 2 . – Ч. 2. – С. 54-61.

7. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні / О. В. Ніканорова // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 216-222.

 

8. Ніканорова О. В. Проблеми правового регулювання фінансової участі Європейського Союзу в процесі децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ніканорова // Юридичнй науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – Запоріжжя. – 2018. – № 5. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua

Участь у конференціях:

1. Ніканорова О.В. Митний контроль в системі методів державного управління / О.В. Ніканорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції». – Херсон : Херсонський держ. універ. – 2013. – С. 166-169.

2. Ніканорова О.В. Охоронні правовідносини в митній сфері / О.В. Ніканорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права та обов’язки людини у сучасному світі». – Одеса : Громадська організація «Причорноморська фундація права», 2013. – С. 103-104.

3. Ніканорова О.В. Особливість суб’єктивного складу охоронних правовідносин у митній справі України / О.В. Ніканорова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції і пріоритети реформування законодавства України». – Херсон : Херсонський держ. універ., 2014. – С. 41-43.

4. Ніканорова О.В. Система внутрішньоорганізаційних правовідносин у митній сфері / О.В. Ніканорова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015». (24 квітня 2015 р.). –Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2015. – С. 98-105.

5.Ніканорова О.В. Внутрішньоорганізаційні правовідносини у митній сфері / О.В. Ніканорова // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 37-41.

6. Ніканорова О. В. Внутрішньоорганізаційні правовідносини у митній сфері / О. В. Ніканорова // Проблеми державотворення в Україні–2016 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 19 жовт. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016 – С. 37-41.

 

7. Ніканорова О. В. Запобігання та протидія корупції у сфері оборони / М. Є. Хільчук, О. В. Ніканорова // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 153-156.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Ніканорова О.В. Методологія та організація юридичних досліджень: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / О.В. Ніканорова // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 38 с.

2. Ніканорова О.В. Організація прокурорської діяльності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / О.В. Ніканорова // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 65 с.

3. Ніканорова О. В. Методологія та організація юридичних досліджень : метод. рекомендації і завдання для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 11 с.

 

4. Ніканорова О. В. Методологія та організація юридичних досліджень : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 11 с.

 

5. Ніканорова О. В. Адміністративне право : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознав-ство». – Львів : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2018. – 35 с.

 

6. Ніканорова О. В. Організація прокурорської діяльності : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти денної та заочної форми навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 15 с.

7. Ніканорова О. В. Організація прокурорської діяльності : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти заочної форми навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 9 с.

Наукові інтереси: методологія та організація юридичних досліджень, організація прокурорської діяльності.

Громадська діяльність: участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України».

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net