к.ю.н. – Лепех Юлія Степанівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2007 р. закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, правознавство, юрист.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий захист права на житло в Україні», спеціальність 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право).

Професійна діяльність:

З 2016 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід:

2009-2014 роки – робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Лепех Ю.С. Адміністративно-правовий захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Ю.С. Лепех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 244–251.

2. Лепех Ю.С. Організаційно-правові аспекти протидії порушень у сфері надання житлово-комунальних послуг / Ю.С. Лепех // Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2012. – № 6. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 157–161.

3. Лепех Ю.С. Прокурорський нагляд як адміністративно-правовий спосіб захисту права на житло / Ю.С. Лепех // Теорія і практика суспільного розвитку: науковий журнал. – 2013. – № 7. – С. 239–242.

4. Лепех Ю.С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло / Ю.С. Лепех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 248–254.

5. Лепех Ю.С. Адміністративно-правові засади здійснення контролю органами державної влади у сфері захисту права на житло / Ю.С. Лепех // Наукові записки Львівського державного університету бізнесу і права. – 2014. – № 12. – С. 136–140.

6. Лепех Ю.С. Право на житло як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Ю.С. Лепех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 244–251.

7. Лепех Ю. С. Питання про співвідношення понять «правотворчість» та «нормотворчість» / Ю. С. Лепех // Вісн. НУ «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 225-231.

 

8. Лепех Ю. С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1 (46). – С. 42-47.

 

9. Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Університетські наукові записки. – 2018. – № 2 (66). – С. 36-43.

Участь у конференціях:

1. Лепех Ю.С. Адміністративно-правовий захист права на житло як вид юридичної гарантії / Ю.С. Лепех // Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки : тези доповідей учасників звітної наукової конференції (24 лютого 2012 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 134–137.

2. Лепех Ю.С. Проблеми адміністративно-правового забезпечення прав громадян, які потребують соціального захисту / Ю.С. Лепех // Право як ефективний суспільний регулятор : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 лютого 2013 р.). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – у 2-х ч. – Ч. ІІ. – С. 12–13.

3. Лепех Ю.С. До питання про суб’єктів адміністративно-правового забезпечення права на житло / Ю.С. Лепех // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2013 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – С. 524–527.

4. Лепех Ю.С. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю за дотриманням адміністративно-правового забезпечення права на житло / Ю.С. Лепех // Економіко-правові виклики 2014 року : тези доповідей учасників науково-практичної конференції (6 грудня 2013 р.). – Львів : Національна академія наукового розвитку, 2014. – С. 117–120.

5. Лепех Ю.С. Про адміністративні послуги у сфері регулювання житлових відносин / Ю.С. Лепех // Актуальні питання юридичної науки – 2016: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 85–89.

6. Лепех Ю.С. Адміністративно-правовий захист права на житло осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи / Ю.С. Лепех // Матеріали доповідей Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (12 травня 2016 р.). – Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – С. 149–153.

7. Лепех Ю.С. Ідеологічні фактори адміністративної правотворчості / Ю.С. Лепех // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 28–31.

8. Лепех Ю. С.Функції адміністративної правотворчості / Ю. С. Лепех // Актуальні питання юридичної науки–2017 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 52-56.

 

9. Лепех Ю.С. Питання про принципи демократизму в правотворчій діяльності органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 57-62.

 

10. Лепех Ю. С. Національне агентство з питань запобігання корупції як суб’єкт правотворчості / Ю. С. Лепех // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 78-82.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Лепех Ю.С. Актуальні питання інтелектуальної власності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів  спеціальності «Правознавство» / Ю.С. Лепех // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 35 с. 

2. Лепех Ю.С. Актуальні питання інтелектуальної власності: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для студентів  спеціальності «Правознавство» / Ю.С. Лепех // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 58 с.

3. Лепех Ю. С. Актуальні питання інтелектуальної власності : метод вказівки та завдання до практ занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю. С. Лепех. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – 30 с.

 

4. Лепех Ю. С. Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 14 с. 

5. Лепех Ю. С. Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях : методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 11 с.

Наукові інтереси: актуальні питання інтелектуальної власності, організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях

Громадська діяльність:

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net