к.держ.упр – Задорожна Маріанна Іванівна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Освіта:

У 2004 р. закінчила Львівський Національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Філософія».

16 травня 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Гуманізація суспільної свідомості» в Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійна діяльність:

2004-2008 рр. – аспірант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2008-2009 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Із 2009 р. і по теперішній час доцент кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Професійний досвід:

2004-2008 роки – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійний стаж: 8 років.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Задорожна М. І. Соціальний капітал і громадянська культура в контексті гуманізації суспільної свідомості / М. І. Задорожна // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. ‑ Вип. 9. – С. 26‑34.

2. Задорожна М. І. Гендерний аспект гуманізації суспільної свідомості / М. І. Задорожна // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О.Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. ‑ Вип. 10. – С. 91‑99.

3. Задорожна М. І. Механізм гуманізації суспільної свідомості / М. І. Задорожна // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. ‑ Вип. 11. – С. 227–236.

4. Задорожна М. І. Державне управління і суспільний конфлікт / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Харківського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків : ХарРІДУ НАДУ, 2007. ‑ Вип. 2 (32). – С. 147‑156.

5. Задорожна М. І. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Дніпропетровського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007. ‑ Вип. 3 (29). – С. 63‑70.

6. Задорожна М. І. «Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект» / М. І. Задорожна / Публічне адміністрування: теорія і практика : електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 2 (8).

7. Задорожна М. І. Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Одесса, 2012. –№ 2 (50). – С. 54‑57.

8. Задорожна М.І. Суспільна необхідність гуманізації свідомості / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління. – № 2 (42). – С. 231‑238.

9. Задорожна М. І. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень / М. І. Задорожна // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 31. – С. 250–257.

10. Задорожна М. І. Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління / М. І. Задорожна // ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ : електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. № 12. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Zadorozhna.pdf

11. Задорожна М. І. Розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління / М. І. Задорожна // ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ : електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015р.

Участь у конференціях:

1. Задорожна М. І. “Негативна діалектика” як методологія філософського дослідження відносин влади і суспільства / М. І. Задорожна // Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (27 січня 2005р.) / за заг. ред. А. О.Чемериса: у 2 ч. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 103‑105.

2. Задорожна М. І. Державне управління процесом гуманізації суспільної свідомості / М. І. Задорожна // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. Участю (Київ, 31 трав. 2006 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, В. М. Князєва. – Київ : Вид-во НАДУ, 2006. – С. 318‑319.

3. Задорожна М. І. Демократизація суспільної свідомості в контексті становлення громадянського суспільства / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: Матеріали щорічної науково-практичної конференції (20 січня 2006 р.) / за наук. ред. проф. Я. Й. Малика : у 2 ч. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 115‑116.

4. Задорожна М. І. Про принципи переходу від державного управління до публічного адміністрування / М. І. Задорожна // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. канд. фіз.-мат. наук, доц. Шевчука П. І. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 228‑232.

5. Задорожна М. І. Маніпуляція суспільною свідомістю як перешкода демократичному врядуванню і формуванню громадянського суспільства / М. І. Задорожна // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3 квітня 2009 р.).

6. Задорожна М. І. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень / М. І. Задорожна // Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав і свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Матеріали Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 квітня 2009 р.). ‑ Львів : Львівський інститут МАУП, 2009.

7. Задорожна М. І. Національна свідомість як основа гуманістичного потенціалу суспільства / М. І. Задорожна // Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України: Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 25 червня 2009 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2009.

8. Задорожна М. І. Законодавство про громадські організації як інструмент накопичення соціального капіталу / М. І. Задорожна // Матеріали доповідей і статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 14 травня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С. 178–181.

9. Задорожна М. І. Громадянське суспільство як гарантія захисту прав людини / М. І. Задорожна // Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 6 травня 2011 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – С. 19-27.

10. Задорожна М.І. Гуманізуючі складові суспільної свідомості / М. І. Задорожна // Проблеми і тенденції розвитку сучасного суспільства : Збірник матеріалів ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Лондон, 14-19 вересня 2011 р.). – С. 119.

11. Задорожна М. І. Механізм розв’язання конфліктів як основа розвитку правової культури суспільства / М. І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки – 2013: Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012» (м. Львів, 26 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. – С. 15–20.

12. Задорожна М. І. Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління / М. І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки – 2013: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2013» (м. Львів, 26 квітня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2013. – С. 38–51.

1.Задорожна М. І. Розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління / М. І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки – 2014: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2014». – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 41–52.

13. Задорожна М. І. Права людини і демократизація процесу державного управління / М. І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки – 2015: Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 24 квітня 2015 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 32–38.

14. Задорожна М. І. Формування правової свідомості громадян і захист від маніпуляції суспільною свідомістю / М. І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки – 2016: Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» (м. Львів, 17 травня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – С. 26–36.

15. Задорожна М.І. Демократія як засіб захисту прав людини / М.І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки–2017 : збірник доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2017» (м. Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2017. – С. 36-50.

 

16. Задорожна М.І. Мораль як основа правосвідомості громадян і засіб протидії корупції / М.І. Задорожна // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 41-62.

17. Задорожна М.І. Мораль як основа правосвідомості громадян / М.І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 25-42.

Методичні матеріали:

1. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Філософія».

2. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Державна служба».

3. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне управління».

Наукові інтереси: Сфера наукових інтересів – суспільна свідомість і захист від маніпуляцій, чинники гуманізації суспільної свідомості, розвиток і вплив громадянського суспільства на демократизацію влади.

Громадська діяльність:

Участь в проведенні Круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: E-mail: pensivemar@gmail.com