Статті у фахових виданнях(за 2010-2011 роки)

Данилюк Л.Г.

  • Ваврик А.Й., Данилюк Л.Г., Бодаковський В.Ю. Професіоналізм та конкурентоспроможність особистості в умовах системної кризи//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 124-137. 

Гринькевич О.С.

  • Гринькевич О.С., Біль М.М. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону//Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 40-47.2. Біль М.М., Гринькевич О.С., Розвиток туризму в Україні у контексті реформування соціально-трудових відносин//Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб.наук.ст/М-во освіти і науки України. – Львів. Інст-т економіки і туризму; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – №5, С.80-84. 3. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств//Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Вип. 6. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 215-218.4. Гринькевич О.С., Піндрис Г.М. Організація статистичного забезпечення оцінки та аналізу міграційних процесів: стан та проблеми удосконалення//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6(80). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 197-204.5. Біль М.М., Гринькевич О.С. Розвиток соціально-трудових відносин як фактора зростання конкурентоспроможності туристичного продукту регіону//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 145-152. 

Карковська В.Я.

  • Прокопишин Л.М., Карковська В.Я., Склярук Т.В. Мультиплікативний вплив на трансформацію заощаджень в інвестиції у національній економіці//Науковий вісник НЛТУ України.- 2010.-Вип.20.11. с. 185-192 2. Прокопишин Л.М., Карковська В.Я. Політанська О.Л. Інформаційна система розвитку управлінського потенціалу підприємств //Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2010.- №20. С. 40-42. 

Левицька О.О.

  • Stepan Vovkanych and Olga Levytska. Human-Resource Potential in the Health-Care System of Ukraine: National and Regional Levels // Problems of Economic Transition, M.E. Sharp, NY, 2010. – Vol. 52, Num. 12 / April. – pp. 71-93. (фахове видання, DOI: 10.2753/PET1061-1991521203)2. Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття “людські ресурси”: системно-концептуальний підхід // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 37-42. 3. Левицька О. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я як основа системи управління людськими ресурсами у регіоні: теоретичний аспект // Наука й економіка. 2010. – № 3(19). – С. 73-80. 4. Левицька О.О. Трудова міграція у вітчизняній системі охорони здоров’я: проблеми та шляхи їх вирішення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – C. 338-347. – ІSSN 2071-4653. 5. O. Lewicka. Zasoby ludzkie w systemie ochrony zdrowia na Ukrainie i w Polsce: analiza porównawcza // Ekonomista (czasopismo Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). – 2010. 6. Левицька О.О. Концептуальні напрями розвитку превентивної тривекторної системи охорони здоров’я // Вісник ТНЕУ. – 2010. 7. Гарбаж Й.Л., Яворський М.С., Левицька О.О. Формування превентивної тривекторної системи охорони здоров`я як шлях збереження генофонду нації // Стратегічні пріоритети. – 2010.  

Мульска О.П.

  • Мульска О.П. Діти українських трудових мігрантів: до пріоритетів формування соціальної політики /У.Я.Садова, О.П. Мульска// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України Ін-т регіональних дсліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). (0,58 д.а.)      2. Мульська О.П. Дитяча праця та шляхи протидії її використанню//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 100-109. 

Сорочак О.З.

  • Сорочак О.З. Рачинська Г.В. Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процесу//Вісник НУ “ЛП” №668 “Проблеми економіки та управління”, Львів, В-во НУ “ЛП”, 2010, с. 408–412.