Обмінний фонд

Банківська статистика : опор. конспект лекцій / [уклад. : А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач]. – К. : МАУП, 1999. – 124 с.

Головатий М. Ф. Соціологія політики : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. – К. : МАУП, 2003. – 504 с.Євтух М. Б. Соціальна педагогіка : підручник / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – К. : МАУП, 2002. – 232 с.

Каныгин Ю. М. Пояс Мира (Украина – Казахстан: фундамент Евразийского единства). / Ю. М. Каныгин. – К. : МАУП, 2001. – 240 с.

Кононенко П. П. Національна ідея, нація, націоналізм : [монографія] / П. П. Кононенко ; НДІ українознавства МОН України. – К. : МАУП ; Міленіум, 2006. – 358 с.

Крилова Н. В. Управління міжнародними торговельними операціями : навч. посіб. / Н. В. Крилова. – К. : МАУП, 2008. – 232 с.

Кудряченко А. І. Геополітика : підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. – К. : МАУП, 2004. – 296 с.

Лук’яненко Л. Г. Національна ідея і національна воля / Л. Г. Лук’яненко. – К. : МАУП, 2003. – 296 с.Мілай А. О. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : навч. посіб. / А. О. Мілай. – К. : МАУП, 2007. – 384 с.

Найдьонов І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи психології та педагогіки” : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. – К. : Купріянова, 2005. – 128 с.

Національні меншини України: історія та сучасність : наук.-довід. вид. / [упоряд. : Р. Марценюк, І. Винниченко]. – К. : МАУП, 2006. – 256 с.

Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : [монографія] / В. А. Предборський ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Кондор, 2004. – 614 с.

Проектний аналіз : навч. посіб. / [Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А. та ін.] ; відп. ред. С. О. Москвін ; Міжнар. фонд “Відродження”. – К. : Лібра, 1998. – 368 с.

Сазонець І. Л. Інвестиційна діяльність корпорацій : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, О. Д. Сучкова. – К. : МАУП, 2007. – 192 с.

Сенченко М. І. Латентні структури світової політики: Нариси з конспірології / М. І. Сенченко. – К. : МАУП, 2003. – 312 с.

Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посіб. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.

Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : [монографія] / Д. І. Ткач ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К. : МАУП, 2004. – 480 с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти : [колект. моногр.] / [Рудич Ф. М., Балабан Р. В., Дергачов О. П. та ін.] ; за ред. Ф. М. Рудича ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К. : МАУП, 2002. – 488 с.

Українська державницька ідея: Антологія політичного традиціоналізму / [уклад. й передм. : О. Шокало, Я. Орос ; біограф. довідки : О. Шокало]. – К. : МАУП, 2007. – 520 с

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2002. – 400 с.

Шевченко В. І. Українська філософія в системі українознавства : теорет.-метод. комент. до курсу філос. / В. І. Шевченко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2008. – 240 с.

Щекин Г. В. Организация и психология управления персоналом : учеб.-метод. пособ. / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2002. – 832 с.

Щекин Г. В.Социальная теория и кадровая политика : [монографія] / Г. В. Щекин ; Межрегион. Акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 576 с

Юхименко П. І. Теорія монетаризму : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – К. : Кондор, 2008. – 378 с.