Перелік нових надходжень 2013

1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід : у 2 кн. / за ред. А. С. Довгерта ; [уклад. Р. В. Дроб’язко]. – К. : Ін Юре, 2001. – Кн. 1 : Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України. – 520 с.Кн. 2 : Виступи, статті європейських спеціалістів. – 460 с.

2. Актуальні питання юридичної науки-2013 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.- практ. конф. (Львів, 26 квіт. 2013 р.) / [упоряд. : І. О. Личенко, Х. О. Шаповал]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 222 с.

3. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України : підручник / Н. В. Аніщук. – О. : Фенікс, 2013. – 208 с.

4. Баєва О. В. Страхова медицина і медичне страхування : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 432 с.

5. Бондаренко Г. Л. Історія педагогічної риторики : навч. посіб. / Г. Л. Бондаренко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 276 с.

6. Бортник В. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / В. А. Бортник. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 222 с.

7. Гель І. (Говерля С.) Грані культури / І. Гель (С. Говерля). – Л. : НТШ, 1993. – 216 с.

8. Гендерна політика : добірка тематичних матеріалів (папка) :

  • Вітчизняний та зарубіжний досвід навчання гендерному спрямуванню: анотована бібліографія та навчальні матеріали : [довідк. вид.] / [уклад. М. Скорик]. – К. : К.І.С., 2013. – 28 с.
  • Канадські передові практики у сфері гендерного аналізу. Синтез федеральних, провінційних/територіальних та громадських механізмів, ресурсів та практик у Канаді : [довідк. вид.] / [автори-уклад. : К. Гартсайд, Х. Бургес, О. Ганьківський]. – К. : К.І.С., 2013. – 72 с.
  • Методика проведення гендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації : [довідк. вид.]. – К. : К.І.С., 2013.–23 с.
  • Методичні рекомендації щодо розроблення гендерного портрету області : [довідк. вид.] / [уклад. О. Рудік]. – К. : К.І.С., 2013. – 36 с. 
  • Основи гендерного аналізу. Програма тематичного семінару для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : [навч. вид.] / [уклад. О. Рудік]. – К. : К.І.С., 2013. – 12 с.

9. Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 228 с.

10. Головатий М. Ф. Політичне життя : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 510 с.

11. Головатий М. Ф. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2010. – 296 с. 

12. Грушевський М. Ілюстрована історія України : репр. вид. 1913 р. / М. Грушевський. – К. : Золоті ворота, 1990. – 525 с.

13. Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособ. / А. А. Ерышев. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2012. – 280 с.

14. Заклади освіти у Львівській області 2012 : стат. зб. / [відп. за вип. Н. І. Бонк] ; Держ. служба статистики України ; Голов. упр. статистики у Львів. обл. – Л. : Голов. упр. статистики у Львів. обл., 2013. – 106 с.

15. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології : навч. посіб. / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. – К. : Каравела, 2008. – 184 с.

16. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії : [навч. посіб.] / С. М. Злупко. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 628 с.

17. Історія релігії : зб. док. і матеріалів / упоряд. : Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. – Тернопіль : Астон, 2003. – 524 с.

18. Калайтан Т. В. Контролінг : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 252 с.

19. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні : Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф., м. Київ – Дубаї (ОАЕ), 28 лют. – 5 берез. 2012 р. / МАУП ; [уклад. О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. В. Старих]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 292 с. 

20. Короленко В. Г. “…Что написано – неопровержимо” – “…Що написано – неспростовне” / В. Г. Короленко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2010. – 468 с.

21. Левицька О. О. Кадрова політика у системі охорони здоров’я регіону: напрямки формування та реалізації : монографія / О. О. Левицька. – Л. : Ліга-Прес, 2012. – 320 с.

22. Лісова К. С. Звичаєве право : курс лекцій / К. С. Лісова. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 94 с.

23. Ложкін Г. В. Економічна психологія : навч.посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 412 с.

24. Макбрайд Дж. Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес / Дж. Макбрайд. – К. : К.І.С., 2010. – 576 с.

25. Мандрик-Куйбіда К. / [упоряд. В. Куйбіда]. – Л. : Літопис, 2012. – 

Т. 1. – Ми Україну обороним. – 256 с.

Т. 2. – Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди). – 460 с.

Т. 3. – Родовід вкраїнський вічний (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду). – 290 с.

26. Мандрик-Куйбіда К. Ми Україну обороним / К. Мандрик-Куйбіда ; [упоряд. В. Куйбіда ; передм. Т. Салига]. – Л. : Літопис, 2012–    . –     

Т. 1. – 2012. – 256 с.

27. Мандрик-Куйбіда К. Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди) / К. Мандрик-Куйбіда ; [наук. ред. В. Сокіл ; муз. ред. В. Коваль ; упоряд. В. Куйбіда]. – Л. : Літопис, 2012–

Т. 2. – 2012. – 460 с.

28. Мандрик-Куйбіда К. Родовід вкраїнський вічний : [статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду] / К. Мандрик-Куйбіда ; [упоряд. В. Куйбіда]. – Л. : Літопис, 2012  

Т. 3. – 2012. – 290 с.

29. Мардох Дж. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження. Доповідь по Україні / Дж. Мардох ; [Рада Європи ; пер. С. Колесник]. – К. : К.І.С., 2010. – 108 с.

30. Москальова А. С. Психологія: вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 216 с.

31. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. / [редкол. : Туниця Ю. Ю. (голова), Криницький Г. Т., Білей П. В. та н..] ; НЛТУУ. – Л. :Вип. 15.2. – 2005. – 308 с.Вип. 16.2. – 2006. – 332 с.Вип. 16.3. – 2006. – 296 с.

32. Наукові праці МАУП : зб. наук. пр. / Міжрегіональна Академія управління персоналом ; [редкол.: А. М. Подоляка (голов. ред.), М. Ф. Головатий, А. А. Ігнатченко]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – Вип. 1 (32). – 336 с.Вип. 2 (33). – 268 с.Вип. 3 (34). – 258 с.

33. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі ; пер. з англ. В. Овсієнка, В. Мусієнка. – К. : Основи, 1993. – 384 с.

34. Основи інформатики : навч. посіб. / [Вітюк О. В., Гуралюк А. Г., Москалькова Н. М., Шикова О. М.]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 104 с.

35. Основи управління бізнесом : навч. прогр. / М. В. Оліховська. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 22 с.

36. Охременко О. Р. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. Р. Охременко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 312 с.

37. Павленко В. В. Правовий статус менеджера : навч. посіб. / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; за ред. А. М. Подоляки. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 326 с.

38. Павленко В. В. Статус Державної податкової служби України, її функції та правові основи діяльності : монографія / В. В. Павленко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 284 с.

39. Петринич О. Г. Загальна психологія : понятійно-термінологічний словник : [навч. посіб.] / О. Г. Петринич. – Л. : Львів. ін.-т МАУП, 2012. – 64 с.

40. Правила дорожнього руху : затв. постановою Каб. Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 з урахуванням змін від 2013 р. – 16 с.

41. Пустовит А. В. Введение в логику : курс лекций / А. В. Пустовит. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2013. – 200 с.

42. Романовська Л. І. Диференційна психологія : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 236 с.

43. Рудакевич М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління : монографія / М. І. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2007. – 398 с.

44. Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю: Права затриманих і обов’язки працівників правоохоронних органів / Е. Сванідзе ; [Рада Європи ; пер. С. Колесник]. – К. : К.І.С., 2009. – 40 с.

45. Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: Керівні принципи застосування европейських стандартів / Е. Сванідзе ; [Рада Європи ; пер. С. Колесник]. – К. : К.І.С., 2009. – 144 с.

46. Скребец В. А. Психологическая диагностика : учеб. пособ. / В. А. Скребец. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2013. – 152 с.

47. Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань : матеріали доп. Міжнар. наук.- практ. конф. (Львів, 16-17 трав. 2012 р.) / [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 452 с.

48. Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації : матеріали доп. Міжнар. студент.-аспірант. наук.-практ. конф. (Львів, 19-20 квіт. 2007 р.) / [редкол. : Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2008. – 356 с.

49. Туриніна О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 136 с.

50. Українська культура : лекції / за ред. Д. Антоновича ; [упоряд. С. Ульяновська; вступ. ст. І. Дзюби]. – К. : Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

51. Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 328 с.52. Федосова Л. О. Клінічна психологія : навч. посіб. / Л. О. Федосова. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 248 с.

53. Філіппов М. М. Фізіологія людини : навч.-метод. посіб. / М. М. Філіппов, В. А. Цирюльников, Т. Р. Ворначева. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 362 с.

54. Яременко В. В. … Літератури дивна течія… : Праці 2001-2010 років / В. В. Яременко. – К. : Аконіт, 2011 –    . –       Кн. 2. – 2011. – 624 с.

55. Jaskiewicz K. Jezyk polski : рodrecznik dla kl. 3 / Jaskiewicz K. – K. – L. : Oswita, 1992. – 175 s.