Перелік надходжень 2012

Актуальні питання юридичної науки-2012 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 26 квіт. 2012 р.) / [упоряд. : І. О. Личенко, Х. О. Шаповал]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 222 с.

Актуальні проблеми приватної освіти в Україні / [Медведчук С. В., Романчук Я. П., Ханик Я. М., Якимів І. В.]. – Л. : Академічний Експрес, 1997. – 135 с.

Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : підручник : [у 2 кн.] / [Панчишин С. М., Островерх П. І., Буняк В. Б. та ін.] ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. –     Кн. 1. : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К. : Знання, 2009. – 723 с.

Аніщенко В. О. Основи екології : навч. посіб. / В. О. Аніщенко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 148 с.

Бахов І. С. Stylistic semantics in interpretation : навч. посіб. / І. С. Бахов, Т. А. Мірончук. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 152 с.

Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособ. / Х. Бехруз. – Одесса : Юридична література, 2002. – 328 с.

Болонський процес: реалізація положень Болонської декларації в системі вищої освіти України : матеріали V Міжнар. наук. конф. (Судак, 20-22 вер. 2005 р.) / [відп. ред. В. М. Чирков]. – К. : МАУП, 2006. – 208 с.

Бугай А. С. Змійові вали : зб. матеріалів наук.-дослід. спадщини / А. С. Бугай ; [упорядкув., передм. О. Бугая]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 276 с.Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини : [зб. наук. пр. / відп. ред. Мальський М.]. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – Вип. 21. – 261 с.

Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини : [зб. наук. пр. / відп. ред. Мальський М.]. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – Вип. 20. – 255 с.

Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини : [зб. наук. пр. / відп. ред. Мальський М.]. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – Вип. 15. – 444 с.

Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини : [зб. наук. пр. / відп. ред. Мальський М.]. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – Вип. 8. – 260 с.

Вступ до спеціальності “Правознавство” : метод. матеріали для аудиторної та самостійної роботи / [уклад. Х. О. Шаповал]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 54 с.

Голяк Л.В. Термінологічний словник з господарського права / Л. В. Голяк. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 81 с.

Домбровський Я. Інноваційна практика польських підприємств / Я. Домбровський, І. Коладкевич. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2000. – 132 с.

Європейський союз: політика, економіка, право : навч. посіб. / [Антонюк Н., Микієвич М., Занько Ю. та ін.] ; за ред. Н. В. Антонюк, М. М. Микієвича. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – 532 с.

Закалик Г. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Г. М. Закалик, А. П. Дідович, Н. М. Шувар. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2011. – Ч. 1. – 116 с.

Закалик Г. М. Основи психогенетики: Понятійно-термінологічний словник : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н. М. Шувар. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 56 с.

Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес : консультативна програма з інвестиційного клімату, регіон Європа та Центральна Азія [Текст]. – К. : Міжнар. фінансова корпор., 2009. – 222 с.

Калюжний Р. А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Р. А. Калюжний, Ю. В. Ящуринський. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 184 с.

Колубай С. К. Ответственность и закон кармы : лекция и философские этюды / С. К. Колубай. – Х. : Рериховское философское общ-во им. Г. С. Сковороды, 2004. – 64 с.

Косач Ю. Історичні твори : [в 3 кн.] / Ю. Косач. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2009-2010.– .– (Бібліотека української героїки).     Кн. 3 : Чортівська скеля. – 2010. – 1596 с.

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту : підручник / А. І. Кредісов. – К. : Знання України, 2001. – 300 с.

Куйбіда В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти / В. С. Куйбіда, І. Я. Заяць. – Х. : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. – 480 с.

Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / І. О. Личенко. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 160 с.

Мельниченко Б. Б. Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах Польщі, Чехії та Словаччини) : монографія / Б. Б. Мельниченко. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

Музеї Львова: події, колекції, люди : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 27-28 жовт. 2011 р.) / Львівський історичний музей ; [редкол.: О. Роман, О. Перелигіна, І. Полянська]. – Л. : Ромус-Поліграф, 2012. – 216 с.

Наукові праці МАУП : зб. наук. пр. / Міжрегіональна Академія управління персоналом ; [редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.), М. Ф. Головатий, А. А. Ігнатченко]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – Вип. 1 (28). – 212 с.Вип. 3 (30). – 222 с.Вип. 4 (31). – 174 с.

Опанасюк О.П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм / О. П. Опанасюк. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236 с.

Основи підприємницької діяльності : метод. вказівки до викон. курсової роботи за напрямом підготов. “Менеджмент” / [уклад. : О. М. Гинда, У. В. Стецик]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 27 с

Павлюк Н. М. Здійснення та складання господарсько-процесуальних документів : навч.-метод. комплекс / Н. М. Павлюк, В. Г. Яворська. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 117 с.

Піляєв І. С. Політична трансформація у сучасному світі: погляд з України : навч. посіб. / І. С. Піляєв. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 112 с.

Пустовит А. В. История европейской культуры: Введение в культурологию : учеб. пособ. / А. В. Пустовит. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2012. – 424 с.

Соскін О. І. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. / О. І. Соскін. – К. : Нац. акад. упр., 2011. – 300 с.

Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 2-3 черв. 2011 р.) / МАУП Львів. ін-т, Вища шк. екон. і права у м. Кельце (Польща), Ін-т регіональних дослідж. НАН України ; [редкол. : Л. І. Лелик (голов. ред.) та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2011. – 430 с.

Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 3-4 черв. 2010 р.) / МАУП Львів. ін-т, Вища шк. екон. і права у м. Кельце (Польща), Ін-т регіональних дослідж. НАН України ; [редкол. : Л. І. Лелик (голов. ред.) та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2010. – 616 с.

Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера / [Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К., Одегов Ю. Г.]. – М. : Экзамен, 1999. – 576 с.Управління бізнесом : метод. рек. щодо викон. курсової роботи з дисципліни для студ. напряму “Менеджмент” / [уклад. Ю. Є. Бондарєва]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2012. – 36 с.

Утвенко В. В. Регіональний маркетинг : навч.посіб. / В. В. Утвенко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 116 с.

Чернявський А. Д. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.  посіб. / А. Д. Чернявський, М. І. Філіппов. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 234 с.

Чуприков А. П. Нормальна та кримінальна сексологія : підручник / А. П. Чуприков, Б. М. Цуприк. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 252 с.Юсеф Н. Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : учеб. пособ. / Н. Н. Юсеф. – К. : ДП “ИД “Персонал”, 2012. – 272 с.

Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Ягоднікова. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2011. – 70 с.Як викладати ситуаційні вправи / Центр інновацій та розвитку ; за ред О. І. Сидоренка. – К. : СП “Українська книга”, 1999. – 64 с.