Перелік нових надходжень 2014

1. Актуальні питання юридичної науки-2014 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25 квіт. 2014 р.) / [упоряд. : І. О. Личенко, Н. О. Дайко ; редкол. : Лелик Л. І. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 316 с.

2. Андрощук А. Г. Збірник контрольних робіт і тестів з англійської та німецької мов : навч.-метод. посіб. / А. Г. Андрощук, Є. Ю. Гончаренко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 182 с.

3. Бальзак Оноре де Твори : в 10 т. / Оноре де Бальзак ; [редкол. : Д. В. Затонський (голова), Ю. Я. Лісняк та ін. ; передм. Д. В. Затонського]. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 1. – 816 с. -"-, 1990. – Т. 3. – 816 с. -"-, Т.4. – 864 с. -"-, 1991. – Т.5. – 799 с.

4. Бахов І. С. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І. С. Бахов. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 274 с.

5. Бережна В. В. Німецька мова : схеми і таблиці / В. В. Бережна. – Х. : ТОВ “ВД Весна”, ФОП Співак В. Л., 2011. – 400 с.

6. Віват Академія! МАУП–25 / МАУП ; за заг. ред. Г. В. Щокіна, А. М. Подоляки, М. Ф. Головатого. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 400 с.

7. Вовк Хв. Студії з антропології України / Хв. Вовк ; [переднє сл., комент., антрополог. терміни С. П. Сегеди]. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2010. – 218 с.

8. Гайченко В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. – К. : МАУП, 2007. – 436 с.

9. Головатий М. Ф. Людина і політика : підручник / М. Ф. Головатий. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 352 с.

10. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособ. / В. Ф. Гринев. – К. : МАУП, 2000. – 148 с. -"- 2-е изд., стереотип., 2001. – 152 с.

11. Губені Ю. Е. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Ю. Е. Губені, М. В. Оліховська, В. Я. Оліховський. – Л. : Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

12. Дідковська Л. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

13. Дутко А. О. Цивільний процес України : метод. рек. для самост. роботи / А. О. Дутко, С. С. Василів. – Л. : Національний ун-т “Львівська політехніка”, 2014. – 172 с.

14. Если хочешь быть здоров : сборник / сост. А. А. Исаев. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 352 с.

15. Європейське екологічне право (Урегулювання та реалізація аж до комунального рівня) : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. в рамках проекту: “Тристороння співпраця між містами Львів, Вроцлав та Дрезден для передачі знань і ноу-хау в галузі екології” (м. Львів, 31 бер.–04 квіт. 2008 р.) / ЛНУ ім. І. Франка ; ф-т міжнар. відносин ; каф. європ. права ; міськради Львова, Вроцлава, Дрездена ; [редкол. : Микієвич М. М., Пилипенко П. Д., Туниця Ю. Ю. та ін.]. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 92 с.

16. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. М. Посівнич. – Тернопіль : Астон, 2011. – 496 с.

17. Журбицька Т. С. Молода сім’я / Т. С. Журбицька. – К. : Політвидав України, 1988. – 112 с.

18. Задачі з математики для вступників до МАУП : навч. посіб. / С. В. Ржевський, О. П. Томащук, А. О. Антонюк, О. Б. Жильцов. – К. : МАУП, 2001. – 248 с.

19. Злупко С. М. Наукові діалоги / С. М. Злупко ; [упоряд. Я. Злупко]. – Л. : Тріада плюс, 2005. – 704 с.

20. Калаур С. М. Соціальна конфліктологія : навч. посіб. / С. М. Калаур, З. З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 360 с.

21. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 498 с.

22. Коваль М. І. Внутрішньо-господарський контроль : навч. посіб. / М. І. Коваль, Л. В. Жанкевіч. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 288 с.

23. Когут О. І. Основи ораторського мистецтва : практикум / О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 296 с.

24. Коцовська Р. Р. Операції банків із векселями підприємств / Р. Р. Коцовська, Є. І. Парфенюк. – Л. : ЛНІ НБУ, 2006. – 40 с.

25. Кузик О. В. Макроекономіка : навч. посіб. / О. В. Кузик. – Л. : Інтелект-Захід, 2007. – 168 с.

26. Малиняк Х. В. Фінансове право : навч.-метод. посіб. / Х. В. Малиняк. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 102 с.

27. Менеджмент організацій : метод. матеріали для самост. та індивід. роботи з дисц. “Менеджмент організацій” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 38 с.

28. Менеджмент організацій : метод. рек. та завдання до викон. контр. роботи напряму “Менеджмент” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 30 с.

29. Мірончук Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2013. – 184 с.

30. Основи інформатики : навч. посіб. / [О. В. Вітюк, А. Г. Гуралюк, Н. М. Москалькова, О. М. Шикова]. – К. : МАУП, 2005. – 102 с.

31. Основи підприємницької діяльності : метод. матеріали для проведення практ. та семінар. занять напряму “Менеджмент” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 74 с.

32. Основи підприємницької діяльності : метод. рек. до викон. та захисту курсових робіт напряму “Менеджмент” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 30 с.

33. Основи підприємницької діяльності : метод. рек. та завдання до викон. контр. роботи напряму “Менеджмент” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 31 с.

34. Основи управління бізнесом : метод. рек. до викон. та захисту курс. робіт напряму “Менеджмент та адміністрування” / [уклад. М. В. Оліховська ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 28 с.

35. Остапенко Л. О. Трудове право : навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко, С. Л. Дембіцька. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 156 с.

36. Пірен М. І. Загальна соціологія : підручник / М. І. Пірен. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 478 с.

37. Про сучасні форми і методи навчальної діяльності у вищих навчальних закладах : метод. рек. / [уклад. Є. І. Парфенюк]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2008. – 22 с.

38. Скляренко С. Д. Твори : в 4 т. / С. Д. Скляренко. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1. – Карпати : роман, кн. 1 / [авт. передм. З. С. Голубєва]. – 410 с. Т. 2. – Карпати : роман, кн. 2. – 384 с. Т. 3. – Святослав : роман. – 619 с. Т. 4. – Володимир : роман. – 511 с.

39. Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 5 черв. 2013 р.) / Львів. ін-т МАУП, Ін-т регіон. дослідж. НАН України ; [редкол. : Лелик Л. І. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 133 с.

40. Стратегічна реструктуризація економіки та соціальної сфери: практика і досвід : зб. тез доп. ІІ засідання студент. наук. т-ва м. Львова (м. Львів, 27 бер. 2008 р.) / Львів. ін-т МАУП ; Львів. кооперат. коледж економіки і права ; [редкол. : Лелик Л. І. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2008. – 167 с.

41. Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 12 черв. 2014 р.) / Львів. ін-т МАУП ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 280 с.

42. Термінологічний словник з культурології / авт.-уклад. Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2012. – 142 с.

43. Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 12 т. / Л. Н. Толстой ; [под общ. ред. С. А. Макашина, Л. Д. Опульской]. – М. : Правда, 1987. – Т. 1. – 576 с. Т. 2. – 528 с. Т. 3. – 544 с. Т. 4. – 400 с. Т. 5. – 432 с. Т. 6. – 544 с. Т. 7. – 496 с. Т. 8. – 512 с. Т. 10. – 544 с. Т. 11. – 576 с. Т. 12. – 528 с.

44. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К. : Політвидав України, 1989. – 296 с.

45. Ты и я / сост. Л. Антипина. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 367 с.

46. Українська література. 10 клас : хрестоматія / [упоряд. О. І. Борзенко]. – Х. : Ранок, 2012. – 768 с.

47. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Федоренко. – К. : МАУП, 1999. – 184 с. -"- 3-тє вид., доповн., 2006. – 312 с.

48. Фінансове право : метод. матеріали для аудит. та самост. роботи / [уклад. Х. В. Малиняк ; відп. за вип. І. О. Личенко]. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 45 с.

49. Шевченко Т. Г. Кобзар : [вибр. поет. твори] / Т. Г. Шевченко. – К. : ДП “ВД “Персонал”, 2014. – 472 с.

50. Шекспір В. Твори : в 6 т. / В. Шекспір ; [редкол. : Д. В. Затонський (голова), П. А. Загребельний та ін. ; післямови Д. Наливайка]. – Т. 3. – Король Джон. Ричард ІІ. Генріх IV. Генріх V. Віндзорські жартівниці. – К. : Дніпро, 1985. – 576 с.