Нові надходження 2017

1.

Актуальні питання юридичної науки – 2016 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 трав. 2016 р.) / [упоряд. : І. О. Личенко, Н. О. Дайко ; відп. за вип. : Л. І. Лелик ]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 225 с.

2.

Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посіб. / ЛНУ ім. І. Франка ;[Н. С. Ситник, О. Р. Західна, А. В. Стасишин, Ю. В. Шушкова]. – Львів : Вид-во "Апріорі", 2017. – 180 с.

3.

Вісник Львівського університету. Серія економічна : [зб. наук. пр.] / [редкол. : З. Г. Ватаманюк (відп. ред.), І. В. Кончаківський, Б. В. Кульчицький та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999–   .–       Вип. 29. – 221 с.

4.

Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. пр. (за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конф. "Структурні трансформації та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі") / Львів. комерц. акад. ; [редкол. Б. Д. Семак, Н. І. Доманцевич, Л. І. Байдакова ін. ; відп. за вип. П. Х. Пономарьов]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2005–   .– (Серія товарознавча). Вип. 7. – 142 с.

5.

Задорожна М. І. Державне управління : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, ситуац. завдань та тестів для студ. спеціальності "Правознавство" ден. та заоч. форм навч. / М. І. Задорожна. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 45 с.

6.

Здорова школа: аспекти духовного здоров'я : навч. посіб. / Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; [О. І. Шиян, Л. Г. Кудрик ; за наук. ред. Олени Шиян]. – Львів : Літопис, 2011. – 92 с.

7.

Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посіб. / Олена Шиян, Юлія Павлова, Ліліана Кудрик, Наталія Сороколіт, Оксана Микитюк ; Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; [за наук. ред. Олени Шиян]. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 122 с.

8.

Здорова школа: довідник шкіл сприяння здоров'ю Львівщини / [уклад. Олена Шиян, Юлія Павлова ; за наук. ред. Олени Шиян] ; Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Кольорове небо, 2013.–   Ч. 1. – 150 с.

9.

Іванюк У. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : метод. рек. до семінар. і практ. занять ) / У. В. Іванюк ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк. –  Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 56 с.

10.

Кришталь Г. В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посіб. / Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; [Г. В. Кришталь, П. Р. Гусак, І. С. Леньо] ; за наук. ред. Л. Кудрик. – Львів : Літопис, 2011. – 96 с.

11.

Лепех Ю. С. Митне право : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, ситуац. завдань та тестів для. спеціальності "Правознавство" ден. та заоч. форм навч. / Ю. С. Лепех. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 47 с.

12.

Мельниченко Б. Б. Державне (конституційне) право зарубіжних країн : метод. вказівки щодо проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи для студенті ден. форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності "Правознавство" / Б. Б. Мельниченко. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 36 с.

13.

Мірило правовладдя / Венеційська Комісія Ради Європи ; пер. з англ. Сергій Головатий. – [Київ] : ТОВ"ВАІТЕ", 2017. – 164 с.

14.

Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотех. ун-т ; [редкол. : Ю. Ю. Туниця (гол. ред.), Д. Л. Дудюк, Ю. І. Грицюк та ін.]. – Львів : УкрДЛТУ, 2004–   .– Вип. 14.4. – 344 с.

15.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна : [зб. наук. пр.] / [редкол. : В. В. Середа (голов. ред.), Р. І. Тринько, І. О. Ревак та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС, 2016.   Вип. 2. – 256 с.

16.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : [зб. наук. пр.] / [редкол. : В. В. Середа (голов. ред.), В. К. Грищук, О. М. Балинська та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС, 2016.–  Вип. 4. –412 с.

17.

Оліховська М. В. Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" (для бакалаврів та магістрів) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 40 с.

18.

Оліховська М. В. Навчальна програма дисципліни "Організація виробництва" (для бакалаврів) / М. В. Оліховська ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 38 с.

19.

Перехідні економічні системи : зб. наук. пр. студентів, аспірантів, викладачів / Львів. комерц. акад. ; [редкол. : Г. І. Башнянин (відп. ред.), В. С. Марцин, В. С. Рудницький та ін.]. – Львів : Коопосвіта, 2000.–        Вип. 3. – 343 с.

20.

Практикум з методів обчислень : метод. вказівки та навч. завдання до практ. і лаборат. робіт з наближення функцій / М. М. Москальков, А. І. Риженко, С. О. Войцехівський та ін. – Київ : МАУП, 2007. – 98 с.

21.

Проблеми державотворення в Україні – 2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017) / відп. ред. Л. І. Лелик. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 93 с.

22.

Рішняк О. Р. Навчальна програма дисципліни "Маркетинг у туризмі" (для бакалаврів) / О. Р. Рішняк.– Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 13 с.

23.

Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів України та міжнародна інтеграція : матеріали 1-ої міжвуз. наук. конф. студ. та молод. вчен. правника (Львів, 19 трав. 2009) / Львів. ін.-т МАУП ; [редкол. Л. І. Лелик, О. С. Гринькевич, О. І. Іляш та ін. ; відп. за вип. Л. І. Лелик]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2009. – 180 с.

24.

Сучасний бізнес-менеджмент : термінол. слов.-довід. / У. В. Іванюк, М. В. Оліховська, Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова ; Львівський ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП" ; [відп. за вип. Л. Г. Данилюк]. – Львів : Вид-во ТзОВ "Ліга-Прес", 2017. – 188 с.

25.

Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємства : монографія / Львів. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильціва, Н. Р. Гураль ; [С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильців, О. І. Іляш та ін. ]. – Львів : Бадікава Н. О., 2017. – 308 с.

26.

Теорія організацій : метод. рек. до проведення практ. занять та самост. роб. / Уклад. У. В. Іванюк ; відп. за вип. Л. Г. Данилюк. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 51 с.

27.

Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. / Львів. комерц. акад. ; [редкол. : Г. І. Башнянин, Ю. А. Дайновський, Я. А. Гончарук (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. В. Апопій]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2002. –  .– Вип. 5. – 248 с.

28.

Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. / Львів. комерц. акад. ; [редкол. : В. В. Апопій , Ю. А. Дайновський, Г. І. Башнянин (гол. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. В. Апопій]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2003. –  Вип. 6. – 256 с.

29.

Торгівля, комерція, підприємництво. Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова : зб. наук. пр. / Львів. комерц. акад. ; [ред. ком. : В. С. Марцин, Г. І. Башнянин, В. В. Апопій та ін. ; відп. за вип. В. В. Апопій]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2001. – 360 с.

30.

Шиян О. І. Здорова школа: рухова активність : навч. посіб. / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик ; Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; Львів. держ. ун-т фізич. культ. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 84 с.

31.

Шиян О. І. Здорова школа: сприятливе екосередовище : навч. посіб. / Олена Шиян, Оксана Микитюк ; Львів. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 96 с.

32.

Яворська В. Г. Кримінально-процесуальне право України: загальна частина : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, ситуац. завдань та тестів для студ. спеціальності "Правознавство" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Яворська. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 46 с.

33.

Яворська В. Г. Кримінально-процесуальне право України: особлива частина : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самост. роботи, ситуац. завдань та тестів для студ. спеціальності "Правознавство" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Яворська. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 50 с.

34.

Яворська В. Г. Кримінологія : метод. вказівки та завдання до семінар. занять, самост. роботи, ситуац. завдань та тестів для студ. спеціальності "Правознавство" ден. та заоч. форм навч. / В. Г. Яворська. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2017. – 41 с.